Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený od 15.3 - 15.11 Streda 14.00 - 18.00 hod a v sobotu od 13.00 - 17.00 hod., prevádzkový poriadok nájdete TU.

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín. Ordinačné hodiny sú od 16.00 hod v pracovný deň a v sobotu/nedeľu nepretržite.

Zobraziť viac

Oznamy

20.3.2019

ZAKLADÁME OCHOTNÍCKE DIVADLO VO HVIEZDOSLAVOVE

Máte chuť zahrať si v divadelnom predstavení? Poznáte vo svojom okolí niekoho, koho herecký talent si zaslúži pozornosť? Splňte si svoj herecký sen, aj keď nie ste vyštudovaný herec alebo herečka. Na veku nezáleží...

Novovzniknuté žitno-ostrovské ochotnícke DIVADLO HVIEZDOSLAVOV si Vás dovoľuje pozvať na nábor, ktorý sa uskutoční v nedeľu dňa 31.3.2019 o 14:00 v priestoroch Kultúrneho domu vo Hviezdoslavove. A kto by bol budúci možný režisér, resp. líder súboru? Otec člena našej Kultúrnej komisie - p. Peter FARKAS, ktorý sa, samozrejme, zúčastní aj nášho náboru.

Peter Farkas je absolventom konzervatória v BA a za sebou má aj kurz ochotníckeho divadla (Národné osvetové centrum, 1996).  Je laureátom súťaže Akademický Prešov.

Teším sa na nábor, na ktorý Vás ešte raz všetkých hraniachtivých pozývam.

Marek Lackovič

starosta Hviezdoslavova

 


15.3.2019

INFORMAČNÝ LIST O KOMPOSTOVANÍ...

Vážení občania. Prečítajte si, prosím, môj apel ohľadom kompostovania vo Hviezdoslavove. Ďakujem.

Marek Lackovič

starosta Hviezdoslavova

 

Informačný list o kompostovaní

13.3.2019

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ HVIEZDOSLAVOV NA ŠK. ROK 2019/2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ stiahnete > TU <

Letáčik o zápise detí do MŠ stiahnete > TU <

 

Podmienky prijímania detí do MŠ

11.3.2019

PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY HVIEZDOSLAVOV FORMOU MODULOV

Cieľ projektu:

V súlade s globálnym cieľom IROP - zlepšenie kvality života obyvateľov a udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj obce Hviezdoslavov zabezpečením poskytovania kvalitných a dostupných verejných služieb predprimárneho vzdelávania, prostredníctvom vybudovania nových kapacít MŠ Hviezdoslavov, zabezpečenia potrebného materiálno-technického vybavenia nových priestorov a úpravy existujúcich priestorov MŠ.

Nenávratný finančný príspevok: 558 885,00 EUR

Druh projektu: Dopytovo orientovaný

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Termín realizácie projektu: 02/2019 – 11/2019

Stručný popis projektu:

Zámerom projektu je vyriešiť hlavné problémy v oblasti predprimárneho vzdelávania v obci Hviezdoslavov: nedostatočnú kapacitu MŠ ako jediného zariadenia predprimárneho vzdelávania v obci a nevyhovujúci technický stav priestorov MŠ z pohľadu bezbariérového prístupu pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Projekt bude realizovaný 10 mesiacov a pozostáva z:

  • Hlavnej aktivity projektu č. 1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov
  • Hlavnej aktivity č. 2 – Materiálno-technické vybavenie nových priestorov MŠ
  • Hlavnej aktivity č. 3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ

Výstupom projektu je výstavba novej 2-podlažnej prístavby materskej školy formou modulov, pričom navrhovaná prístavba je samostatná budova v areáli MŠ, ktorá nezasahuje do existujúceho objektu MŠ; vytvorenie 3-och nových tried s max. kapacitou 74 detí, vrátane nevyhnutného prevádzkového, hygienického a technického zázemia a materiálno-technické vybavenie novovytvorených priestorov MŠ (interiérové vybavenie priestorov a zakúpenie interaktívnej tabule). Projekt tiež rieši vybudovanie bezbariérového vstupu do existujúceho objektu MŠ.  

 


7.3.2019

VEĽKÁ OBECNÁ BRIGÁDA & KOMUNITNÁ OPEKAČKA - VÍTANIE JARI 2019

Vážení susedia.

Prvú jarnú sobotu, t. j. 23. marca od 9:00 vyupratujeme celý Hviezdoslavov (Podháj, Záhrady, Hviezdne bývanie aj starú obec) a zároveň si po práci od 15:00 urobíme veľkú komunitnú opekačku, spojenú tentokrát s vítaním jari, ktorá odštartuje krásne, jarné počasie!

Všetky informácie nájdete > TU < 

Srdečne Vás pozývame! 

 


6.3.2019

HLASUJTE, PROSÍM, ZA NÁŠ PROJEKT V GRANTE "GESTO PRE MESTO"

Vážení susedia.

Náš projekt s názvom "Odborný orez 100-ročných žitno-ostrovských líp" v rámci grantu Gesto pre mesto postúpil do verejného hlasovania.

Cieľom projektu je vykonať odborný rez dvoch najstarších stromov vo Hviezdoslavove. Zmyslom profesionálneho arboristického ošetrenia stromu je zabezpečiť jeho bezpečné a dlhodobé spolužitie so svojím okolím. Lipy, ktoré dnes majú vyše 100 rokov, patria medzi dominanty najrýchlejšie rastúcej obce na Slovensku. Ich obvod vo výške 1,3 m predstavuje vyše 260 cm a patria medzi unikáty v našej krajine. 

Zahlasovať môžete > TU < 

ĎAKUJEME!

 


1.3.2019

DEMONTÁŽ STĹPOV NA ULICI "ČEREŠŇÁRKA"...

Vážení susedia.

Kvôli výstavbe chodníka "Čerešňárka" pozdĺž obecnej komunikácie "Čerešňárka" bola obec Hviezdoslavov nútená požiadať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. o zrušenie stĺpov, ktoré bezprostredne zabraňujú vo výstavbe chodníka v poslednom úseku od Športovej po Hlavnú ulicu.

Obec Hviezdoslavov nemá záujem robiť pri výstavbe chodníka ústupky, ktoré by znamenali zníženie komfortu pre chodcov využívajúcich tento chodník pre peších.

Z toho dôvodu žiadam obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti tohto úseku (na ul. Čerešňárka), aby premigrovali na optické pripojenie, ktoré im bude v nasledujúcich dňoch príslušnými obchodníkmi ponúknuté, keďže stĺpy, ktoré používali obyvatelia na prenos signálu doteraz, budú zdemontované.

Za spôsobené komplikácie sa vopred ospravedlňujem, avšak tieto kroky povedú k významného zvýšeniu kvality internetového pripojenia i k zlepšeniu celkovej estetickej kvality tejto centrálnej časti Hviezdoslavova.

Marek Lackovič,

starosta Hviezdoslavova

 


27.2.2019

ROLKY ŽLTÝCH VRIEC NA ZBER PLASTU SÚ PRIPRAVENÉ K ODBERU NA OÚ...

Zároveň zdôrazňujeme, že nálepky na smetné nádoby na rok 2019 bude možné zakúpiť do 28.2.2019 počas úradných hodín. Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým prevodom na č. účtu: SK610200 0000 0000 1932 2122. Pri každej platbe je potrebné uviesť meno poplatníka. Po pripísaní úhrady na účet si občan môže vyzdvihnúť nálepku na obecnom úrade. Nálepky na rok 2018 sú platné až do 28.2.2019. Poplatok za vývoz zostáva nezmenený - 120l ... 46,80 €; 240l ... 93,60 €

Nádoby, ktoré po 28.2.2019 nebudú označené nálepkou na rok 2019, nebudú po tomto termíne vyvezené.

 


19.2.2019

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HVIEZDOSLAVOV!

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

4.2.2019

PROSÍM, POZOR!

VŠETKÝCH HVIEZDOSLAVČANOV ŽIADAME O MIMORIADNU OBOZRETNOSŤ V SÚVISLOSTI S KRÁDEŽAMI ÁUT VO HVIEZDNOM BÝVANÍ, I V OSTATNÝCH ČASTIACH HVIEZDOSLAVOVA!

 

Vážení občania.

 

Uplynulé dni sme boli v našej obci Hviezdoslavov svedkami viacerých (žiaľ, aj úspešných) pokusov o krádeže áut, prevažne v časti Hviezdne bývanie.

Preto Vás žiadam o zvýšenú všímavosť, pozornosť Vášho okolia; dôkladné zabezpečenie Vašich motorových vozidiel; zvýšenú opatrnosť, obozretnosť a naliehavú spoluprácu. Maximálna možná opatrnosť a obozretnosť sa, samozrejme, netýka len lokality Hviezdne bývanie, ale aj Záhrad, Podhája, či „starej“ obce.

V prípade akéhokoľvek podnetu v tejto veci, prosím, OKAMŽITE a BEZODKLADNE informujte Políciu SR na čísle 158. Žiadosť o intenzifikáciu hliadok bude dôrazne adresovaná aj OO PZ Šamorín.

Iniciatíva preventívneho občianskeho hliadkovania, ktoré v našej obci vykonávajú aj aktivisti zo Susedských hliadok integrovaných s Komisiou pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku, môže dlhodobo fungovať len v tom prípade, ak sa pridajú aj ďalší dobrovoľníci. Pomôžte nám preto, prosím, a napíšte e-mail na Starosta@Hviezdoslavov.sk alebo priamo na príslušnú komisiu - KomisiaBezpecnostna@Hviezdoslavov.sk a pridajte sa do iniciatívy, ktorá chce lepší a bezpečnejší Hviezdoslavov!

 

Mimoriadna situácia platí až do odvolania...

 

ĎAKUJEM ZA VAŠU POMOC.

Marek Lackovič,

starosta Hviezdoslavova

 


5.2.2019

OZNAM o voľnom pracovnom mieste

Obec Dunajská Lužná - referent stavebného úradu...

 

Oznam - voľné pracovné miesto na pozíciu referent stavebného úradu

25.1.2019

Obec Hviezdoslavov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE!

 

Výberové konanie - referent OÚ

23.1.2019

Rozhodnutie „HVIEZDNE BÝVANIE - CHODNÍK PRE PEŠÍCH“

bolo dnes podpísané...

Dostať sa tak bezpečnejšie na železničnú stanicu v Kvetoslavove bude pre obyvateľov nielen Hviezdneho bývania, ale i Záhrad, či priľahlých ulíc okolo Čerešňárky skutočnosťou už čoskoro. O presnom termíne vás budeme v predstihu informovať. Súčasťou projektu je v tomto prípade aj LED verejné osvetlenie.

Toto rozhodnutie nájdete na Úradnej tabuli obce tu: http://www.hviezdoslavov.sk/34-uradna-tabula

Úprimná vďaka za vykonanú prácu v tomto smere patrí aj minulému vedeniu obce Hviezdoslavov!

 

Marek Lackovič, 
starosta Hviezdoslavova

 


7.1.2019

OZNAM o voľnom pracovnom mieste

Obec Rovinka - referent majetku, rozpočtu a účtovníctva

 

Rovinka - prac. pozícia

12.12.2018

OZNAM o voľnom pracovnom mieste

Obec Rovinka - referent stavebného úradu...

Ponuka prac. miesta

22.11.2018

UPOZORNENIE OBČANOV

Obec Hviezdoslavov  upozorňuje občanov, aby vzhľadom na opätovné časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Vyzývame občanov, aby si všímali svoje okolie a v prípade pohybu podozrivých neznámych osôb  treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu na čísle 158, alebo Obvodné oddelenie Policajného zboru Šamorín, so sídlom Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín, pod ktoré patrí aj obec Hviezdoslavov.

Telefonický kontakt: 031/562 37 55

 


2.11.2018

OBČASNÍK HVIEZDOSLAVČAN č. 2/2018

 

Hviezdoslavčan

19.10.2018

OZNAMUJEM VÁM

...že Pôdohospodárska platobná agentúra schválila žiadosť Obce Hviezdoslavov o nenávratný finančný príspevok vo výške 99.685 € (3.003.110 SKK), výstavba chodníka Hlavná ulica Hviezdoslavov (refundácia nákladov na výstavbu chodníka). Finančné prostriedky použijeme na financovanie chodníkov na Čerešňárke - Hviezdne bývanie - Kvetoslavov. Som rád, že kompetentný, zodpovedný a reálny prístup vedenia obce priniesol aj v tomto smere pozitívne výsledky.

PhDr. Marek Kúdela,

starosta Hviezdoslavova

 


8.10.2018

DAROVANIE KRVI

V spolupráci s poslankyňou a darkyňou, p. M. Abrahámovou, Vám oznamujeme, že bezplatné darovanie krvi sa uskutoční 25.2.2019 a 23.9.2019 v kultúrnom dome Hviezdoslavov v čase o 8.00 hod.

 


12.7.2018

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov ponúka 

OBECNÝ ROZHLAS DO MOBILU

ZADARMO

 

Je to jednoduché: stačí si stiahnuť/inštalovať do mobilu "paggo.online", vybrať kraj – Trnavský; okres Dunajská Streda; vyhľadať Obec Hviezdoslavov a pri názve ťuknúť na hviezdičku/obľúbené.

a potom už nezmeškáte žiadne hlásenie obce Hviezdoslavov

Pozrite si udalosti v obci

 


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.