Vitajte na stránkach obce HVIEZDOSLAVOV
Skvostom neba je slnko, skvostom domu je dieťa a skvostom obce sú obyvatelia.
Novinky

Občasník Hviezdoslavčan 1/2016 nájdete TU

Ako prebiehal medzinárodný deň detí 04.06.2016 v obci Hviezdoslavov. Fotogalériu najdete TU.

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2017

Oznamujeme Vám, že termín vývozu KO v roku 2017 ostáva nezmenený, každý druhý /nepárny/ týždeň v STREDU.

 

 

Oznamy

Informácia o poplatku za komunálne odpady na rok 2017

Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2017 sa uskutoční v dňoch 1. 1. – 31.1. 2017 Občania môžu úhradu za komunálny odpad zrealizovať od 1.1.2017 do 31.1.2017 v pokladni obecného úradu v stránkových hodinách alebo bankovým prevodom na č. účtu: SK61 0200 0000 0000 1932 2122 Všeobecná úverová banka a.s., Variabilný symbol: 2017. Pri každej platbe je potrebné uviesť: meno, a veľkosť nádoby na KO.  

Poplatok za KO: 110l nádoba 42,90€, 120l nádoba 46,80€ a 240l nádoba 93,60


Termín separovaného zberu na mesiac február

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci február:

Papier         02.02.2017        

Plasty          16.02.2017


Verejné pripomienkovanie

V termíne 01.01.2017 - 10.01.2017:

Návrh - VZN o miestnom poplatku za rozvoj 2017


Termíny separovaného zberu papiera a plastov na mesiac január 2017

VÝVOZ na mesiac január:

PAPIER - 05.01.2017

PLASTY - 19.01.2017


Prerušenie distribúcie elektriny na 11.01.2017

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/prerusenie-dodavky-energie-11-01-2017-pdf.PDF


Prerušenie distribúcie elektriny na 10.01.2017

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/prerusenie-dodavsky-energie-10-01-2017-pdf.PDF


Čerpanie rozpočtu za I.-III. Q 2016:

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/cerpanie-rozpoctu-za-i-iii-q-2016-1-pdf.pdf


Tvorba rozpočtu za I.-III. Q 2016

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/tvorba-rozpoctu-za-i-iii-q-2016-1-pdf.pdf


Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

01.12.2016:

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/plan-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2017-pdf.pdf


OZNAM - REGIOJET

28.10.2016:

RegioJet najneskôr do 6 týždňov nasadí na najvyťaženejšie vlaky na trase Dunajská Streda – Bratislava vysokokapacitnú súpravu zloženú z lokomotívy a vozňov klasickej stavby.

Kapacita súpravy bude dostatočná na to, aby pohodlne odviezla viac ako 500 ľudí, ktorí cestujú ráno najviac vyťaženým spojom v úseku Dunajská Streda – Kvetoslavov – Miloslavov – Bratislava.

Dodatočná vlaková súprava, ktorá na tejto trati pribudne, bude na najvyťaženejšie spoje nasadená natrvalo – nahradí však iba dve havarované jednotky. Nevyrieši sa tým celkový problém nedostatočnej kapacity spojený s extrémnym nárastom počtu cestujúcich od roku 2014.


Verejné pripomienkovanie

V termíne 17.10.2016 - 27.10.2016:

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

V termíne 17.10.2016 - 1.11.2016:

Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

 


Zberný dvor zeleného odpadu 19.8.2016:
Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený každú stredu v čase od 15.00-18.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.

VZN - Návrh

8.8.2016:

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/vzn-sk-navrh-pdf.pdf


Rozpočtové opatrenie č.1/2016

4.8.2016:

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/rozpoctove-opatrenie-c-1-2016-vydavky-pdf.pdf


OZNAM 11.7.2016:

OBEC Hviezdoslavov

 

ZAKAZUJE vylepovanie plagátov na ploche objektov autobusových zastávok, stĺpov verejného osvetlenia a majetku Obce Hviezdoslavov.

 

 

Poškodzovanie týchto objektov bude riešené v priestupkovom konaní ako priestupok podľa § 46, § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Všetky náklady súvisiace s údržbou budú poškodzovateľovi ZOSOBNENÉ!


Výberové konanie na pozíciu hlavný účtovník

7.7.2016:

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu: hlavný účtovník/účtovníčka

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/uctovnicka-vyberove-konanie-pdf.pdf


Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

VZN obce Hviezdoslavov o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a určení výšky príspevku na úhradu režijných nákladov 


Verejné pripomienkovanie

Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hviezdoslavov

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/vzn-navrh-odpady-doc.doc

Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2016  o pravidlách  kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Hviezdoslavov

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/vzn-o-vykone-kontrolnej-cinnosti-2016-doc.doc


Zabezpečenie povinnej školskej dochádzky

Vážení občania,

prečítajte si prosím oficiálnu informáciu OÚ o zabezpečení povinnej školskej dochádzky pre žiakov ZŠ na nižšie uvedenom odkaze:

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/ou-skolska-dochadzka-pdf.pdf


Zverejnenie zámeru obce


Program rozvoja obce Hviezdoslavov

Občania môžu svoje pripomienky a podnety k PRO zasielať e-mailom na ocu-hviezdoslavov@stonline.sk

 

Program rozvoja obce Hviezdoslavov 


!!! Povinnosti daňovníka - vlastníka nehnuteľnosti v našej obci...
Daňové povinnosti občanov na rok 2016

Daňové povinnosti občanov na rok 2016 ! ! !


Informácie o dani na rok 2016

Informácie o dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2016

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa... - /Tlačivo/

Potvrdenie o podaní priznania

Poučenie na vyplnenie priznania


Výzva chovateľom psov

Výzva chovateľom psov.

Na základe sťažností občanov, že sa vo zvýšenej miere voľne pohybujú psy v obci /hlavne v nočných hodinách/, dochádza k porušovaniu zákona č. 282/2002. Preto vyzývame občanov, aby dodržiavali povinnosť chovateľa psa, nepúšťali psov voľne na priestranstvo a v prípade, že im pes z dvora opakovane uniká, aby vykonali účinné opatrenia na ich zabezpečenie.

V zmysle terajších platných predpisov, môže obec uložiť pokutu chovateľovi psov v prípade spáchania priestupku do výšky 165€.

 


Rozhlasové správy

Občania, ktorí majú záujem o zasielanie dôležitých rozhlasových správ obce Hviezdoslavov e-mailovou poštou, môžu nahlásiť svoje kontakty v kancelárii OU Hviezdoslavov, prípadne požiadavku zaslať e-mailom: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk.

 


Oznam občanom - odpady

UPOZORŇUJEME obyvateľov obce, že do kontajnera na sklo sa nemôže dávať iný odpad /tráva, listie, polyester, papier/, lebo nebude vyvezený!!!


Výzva na odstránenie buriny

Výzva na odstránenie buriny

 

Obec Hviezdoslavov  v rámci výkonu kontrolnej činnosti zistila, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú VZN č. 05 /2013 obce Hviezdoslavov.

Podľa Čl. 3 § 9 Povinnosti vlastníka nehnuteľnosti

      Užívateľ nehnuteľnosti sa:

a)      stará sa o svoj majetok takým spôsobom, najmä však kosením, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín a burín, pričom dodržiava ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné prostredie obce,

Podľa Čl. 4 Kontrola a sankcie, môže byť uložená sankcia vo výške:

             (3) Pokutu fyzickým osobám v rámci blokového konania až do výšky 33 eur môže ukladať starosta obce alebo ním poverení zamestnanci obce.

            (4) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickým osobám alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6 638eur v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Vyzývame vlastníkov pozemkov, ktorí majú svoje pozemky zarastené vysokou trávou alebo burinou, aby si ich udržiavali v zmysle VZN obce Hviezdoslavov.

 

 


Menovanie riaditeliek MŠ

Oznam o menovaní riaditeliek ZŠ a MŠ


Územný plán obce

Územný plán obce Hviezdoslavov - ZMENY A DOPLNKY č. 01/2014


Oznámenie o prechode na nový spôsob fakturácie s možnosťou uplatnenia preddavkových platieb za vodné a stočné
Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Hviezdoslavov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. [PDF]
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hviezdoslavov [PDF]
Oznámenie o uverejnení návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/ v katastrálnom území Hviezdoslavov

Prílohy:


Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Bezplatný internet pre občanov obce

Občania obce Hviezdoslavov majú možnosť využiť bezplatný internet v čase úradných hodín obecného úradu vo vyhradenej časti priestoru v zasadačke obecného úradu.

Túto službu poskytuje Obecný úrad Hviezdoslavov na základe poskytnutého nenávratného finančného príspevku Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.


VZN o miestnych daniach