Vitajte na stránkach obce HVIEZDOSLAVOV
Skvostom neba je slnko, skvostom domu je dieťa a skvostom obce sú obyvatelia.
Novinky

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že dočasný zberný dvor rastlinného odpadu obce bude otvorený od 15.03.2014 s neobmedzenou otváracou dobou každý deň v týždni pri bývalom vojenskom objekte smerom k obci Mierovo.

 

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2016

 

Oznamujeme Vám, že termín vývozu KO ostáva nezmenený, každý druhý /nepárny/ týždeň v STREDU.

 

Nové nálepky na smetné nádoby si môžete zakúpiť od 15.01.2016 počas stránkových hodín obecného úradu:

Poplatok za komunálny odpad na rok 2016:

110l nádoba - 42,90€

120l nádoba - 46,80€

240l nádoba - 93,60€

 

Oznamy

Pozvanka na zasadnutie OZ

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov č. 8

930 41 Hviezdoslavov

Tel: 031/5625035                                                                                      Hviezdoslavov,  26.5.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

 

                                                   P  O  Z  V  Á  N  K A

 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

                        zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov na deň

                                          02. júna 2016 (t.j. štvrtok) o 18,00 hod.

 

 

 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Hviezdoslavove

NÁVRH PROGRAMU:

       

1.    Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

2.    Kontrola plnenia uznesení

3.   Žiadosť o zriadenie prevádzky – Kozmetika

4.   Schválenie Zmluvy/Dodatku o vecnom bremene XLFOUR s.r.o.

5.   Schválenie výšky príspevku na žiaka / Zmluvy - ZŠ Miloslavov

6.   Schválenie prevádzky, otváracie hodiny - potraviny

7.  Dohoda o vzájomnom započítaní traktoru - spol. XL four s.r.o. / Obec Hviezdoslavov

8. Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene:

a/ SRRP s.r.o.

b/ MAYEER/LANK s.r.o.

c/ Ing. Vladimír Macášek a Gabriela Macášková

9. Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena p. Ján Kováč a Anna Kováčová

10. Preloženie značky - Obec Hviezdoslavov

11. Schválenie Zmluvy o vykonaní auditu - spol. VELOX s.r.o.

12. Schválenie darovacej zmluvy

13.  Rôzne

14.  Diskusia a interpelácie

15.  Záver

 

 

                                                                                             PhDr. Marek Kúdela

                                                                                                  starosta obcePozvánka na zasadnutie OZ

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov č. 8

930 41 Hviezdoslavov

Tel: 031/5625035                                                                                      Hviezdoslavov,  13.05.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

 

                                                   P  O  Z  V  Á  N  K A

 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

                        zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov na deň

                                          19. mája 2016 (t.j. štvrtok) o 18,00 hod.

 

 

 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Hviezdoslavove

NÁVRH PROGRAMU:

       

1.    Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

2.    Kontrola plnenia uznesení

3.   Schválenie zmluvy so spol. M PRO, s.r.o.na projektovú dokumentáciu MŠ          

4.    Schválenie opravy výtlkov firmou Stavby Nitra /predpokladaná hodnota do 2.000 EUR       bez DPH/

5.   Zmluva o NFP na 5.000 EUR

6.   Schválenie Zmluvy/Dodatku o vecnom bremene XLFOUR s.r.o.

7.   Schválenie výšky príspevku na žiaka / Zmluvy - ZŠ Miloslavov

8.   Zámer / Obytný súbor – Hviezda

9.    Rôzne

10.  Diskusia a interpelácie

11.  Záver

 

 

 

                                                                                             PhDr. Marek Kúdela

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 


Zabezpečenie povinnej školskej dochádzky

Vážení občania,

prečítajte si prosím oficiálnu informáciu OÚ o zabezpečení povinnej školskej dochádzky pre žiakov ZŠ na nižšie uvedenom odkaze:

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/ou-skolska-dochadzka-pdf.pdf


OÚ otvorený

Vážení občania, dovoľujeme si vás informovať, že od pondelka 29.02.2016 bude OÚ otvorený v bežných úradných hodinách.

 Občania môžu svoje pripomienky a podnety k PRO zasielať e-mailom na ocu-hviezdoslavov@stonline.sk

 

Program rozvoja obce Hviezdoslavov 


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 05.03.2016

Informácie pre voliča

 

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába - 2016.03.05.

Tájékoztató a választópolgár részére

 


!!! Povinnosti daňovníka - vlastníka nehnuteľnosti v našej obci...

Daňové povinnosti občanov na rok 2016 ! ! !


Informácie o dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2016

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa... - /Tlačivo/

Potvrdenie o podaní priznania

Poučenie na vyplnenie priznania


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dunajskej Strede v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a na ostatnom prírodnom prostredí

v územnom obvode okresu Dunajská Streda

od 18.08.2015   od 900 hod.

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 02.07.2015.

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru    v Dunajskej Strede

                                                                                                     plk. Ing. Vojtech Nagy   

 


Výzva chovateľom psov.

Na základe sťažností občanov, že sa vo zvýšenej miere voľne pohybujú psy v obci /hlavne v nočných hodinách/, dochádza k porušovaniu zákona č. 282/2002. Preto vyzývame občanov, aby dodržiavali povinnosť chovateľa psa, nepúšťali psov voľne na priestranstvo a v prípade, že im pes z dvora opakovane uniká, aby vykonali účinné opatrenia na ich zabezpečenie.

V zmysle terajších platných predpisov, môže obec uložiť pokutu chovateľovi psov v prípade spáchania priestupku do výšky 165€.

 


MDD Hviezdoslavov 30.05.2015 (PDF)

 

 

 

 


Občania, ktorí majú záujem o zasielanie dôležitých rozhlasových správ obce Hviezdoslavov e-mailovou poštou, môžu nahlásiť svoje kontakty v kancelárii OU Hviezdoslavov, prípadne požiadavku zaslať e-mailom: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk.

 UPOZORŇUJEME obyvateľov obce, že do kontajnera na sklo sa nemôže dávať iný odpad /tráva, listie, polyester, papier/, lebo nebude vyvezený!!!


Výzva na odstránenie buriny

 

Obec Hviezdoslavov  v rámci výkonu kontrolnej činnosti zistila, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú VZN č. 05 /2013 obce Hviezdoslavov.

Podľa Čl. 3 § 9 Povinnosti vlastníka nehnuteľnosti

      Užívateľ nehnuteľnosti sa:

a)      stará sa o svoj majetok takým spôsobom, najmä však kosením, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín a burín, pričom dodržiava ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné prostredie obce,

Podľa Čl. 4 Kontrola a sankcie, môže byť uložená sankcia vo výške:

             (3) Pokutu fyzickým osobám v rámci blokového konania až do výšky 33 eur môže ukladať starosta obce alebo ním poverení zamestnanci obce.

            (4) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickým osobám alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6 638eur v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Vyzývame vlastníkov pozemkov, ktorí majú svoje pozemky zarastené vysokou trávou alebo burinou, aby si ich udržiavali v zmysle VZN obce Hviezdoslavov.

 

 


Oznam o menovaní riaditeliek ZŠ a MŠ


Územný plán obce Hviezdoslavov - ZMENY A DOPLNKY č. 01/2014


Oznámenie o prechode na nový spôsob fakturácie s možnosťou uplatnenia preddavkových platieb za vodné a stočné
Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Hviezdoslavov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. [PDF]
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hviezdoslavov [PDF]
Oznámenie o uverejnení návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/ v katastrálnom území Hviezdoslavov

Prílohy:


Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Bezplatný internet pre občanov obce

Občania obce Hviezdoslavov majú možnosť využiť bezplatný internet v čase úradných hodín obecného úradu vo vyhradenej časti priestoru v zasadačke obecného úradu.

Túto službu poskytuje Obecný úrad Hviezdoslavov na základe poskytnutého nenávratného finančného príspevku Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.


VZN o miestnych daniach