Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Hviezdoslavčan 1/2018

Vyšlo nové číslo občasníka obyvateľov Hviezdoslavova, prečítajte si ho tu.

Zobraziť viac

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený od 15.3 - 15.11, prevádzkový poriadok nájdete TU.

Zobraziť viac

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2018

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín. Ordinačné hodiny sú od 16.00 hod v pracovný deň a v sobotu/nedeľu nepretržite.

Zobraziť viac

Oznamy

Chodník II.etapa - jarok

 

VEC: Výzva

 

 

V zmysle projektovej dokumentácie podľa ktorej bola zrealizovaná stavba - Chodník II.etapa Vás

vyzývame

 

aby ste

nezasypávali ani nezahŕňali jarok popri komunikácii.

 

Stavba ešte nie je hotová, na diele budú vykonané dokončovacie úpravy, ktoré budú ukončené so zatrávnením.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste nerealizovali parkovacie státie na parcelách, ktoré nie sú vo Vašom vlastníctve. Na vybudovanie parkovacieho státia je potrebný písomný súhlas vlastníka danej parcely.

Zároveň Vás upozorňujeme, že na realizáciu vjazdov z komunikácie III/1408 parc.č. 324 k.ú. Hviezdoslavov, je potrebné povolenie z Okresného úradu Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo B. Bartóka 789/3, Dunajská Streda.

 

 

                                                                                                                                     PhDr. Marek Kúdela

                                                                                                                                           starosta obce


Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov č. 8

930 41 Hviezdoslavov

Tel: 031/5625035                                                                                      Hviezdoslavov, 2018-03-08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

 

                                                    P  O  Z  V  Á  N  K A

 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam                      

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov na deň

15. marca 2018 (t.j. štvrtok) o 18,00 hod.

 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Hviezdoslavove

NÁVRH PROGRAMU:

       

 1. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 + stanovisko
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda
 5. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ
 6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
 7. Zmluva o dielo „Prístavba MŠ formou modulov“
 8. Zmluva o postúpení práv stavebníka
 9. Žiadosť o schválenie Zmluvy o zriadení vecných  bremien v prospech tretej osoby
 10. Žiadosť o prenájom alebo predaj obecných pozemkov (p. Meszáros)
 11. Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku(p. Kolaciak)
 12. Oprava výtlkov/komunikácii v obci Hviezdoslavov
 13. Schválenie realizácie - zábradlie, doplnenie chodníka
 14. Harmonogram plánovaných zasadnutí OZ na rok 2018
 15. Odvolanie člena komisie
 16. Rôzne
 17. Diskusia a interpelácie
 18. Záver

 


Drahé a milé ženy,


dovoľte mi, aby som Vás srdečne a úprimne pozdravil pri príležitosti Vášho sviatku -  Medzinárodného dňa žien.
                    Prajem Vám všetko najlepšie, veľa spokojnosti, porozumenia, lásky, šťastia, radosti a veľa                                                                                                        
úspechov v osobnom i v pracovnom živote.


                                                                                                          To všetko Vám praje Marek Kúdela, starosta


Zberný dvor - prevádzkový poriadok


Občasník 1/2018

Vzhľadom na nedostatok nádob na papier oznamuje, že do doby ich doplnenia môžu občania v čase zberu vyložiť papier zviazaný resp. uskladnený v menších krabiciach. Veľkorozmerné kartóny treba rozrezať na menšie kusy alebo zložiť na plocho. Papier nezviazaný, voľný nebude vyvezený.


Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad  /nálepky na nádoby/ sa bude vyberať od 01.02.2018-31.03.2018. Pri zakúpení nálepky dostane každý občan vrecia na separovaný odpad - plasty.

Po tomto termíne nebudú nádoby s odpadom vyvezené. 

 


Termíny vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu papiera a plastov rok 2018

Termíny separovaného zberu papiera a plastov rok 2018

Pošta Kvetoslavov oznamuje zmenu otváracích hodín...

Zmena otváracích hodín POŠTA Kvetoslavov

Prosíme občanov, ktorým ešte nebol vydaný kompostér, aby si ho prišli vyzdvihnúť v úradných hodinách na obecný úrad.


Vážení občania,

Slovenská pošta, a.s. Vás z dôvodu zabezpečenia kvalitného doručovania Vašich zásielok vyzýva, aby ste si svoje rodinné domy, budovy a firmy označili popisnými a orientačnými číslami a zároveň umiestnili funkčnú domovú listovú schránku,  pred vstupom na Váš súkromný pozemok.

Za funkčnú domovú listovú schránku  sa považuje schránka, ktorá je uzamykateľná, chráni zásielky pred poveternostnými vplyvmi a neumožňuje vypadnutie a stratu zásielok.

Schránka musí byť dostupná z verejnej komunikácie, so  zabezpečeným voľným a bezpečným prístupom pre doručovateľa, označená menovkou, na ktorej budú uvedené mená všetkých obyvateľov domu, prípadne názov firmy.

Pri nesplnení uvedených podmienok má pošta právo odmietnuť doručenie zásielky do nefunkčnej domovej listovej schránky.

Pokiaľ nebude možné zásielky doručiť z uvedených dôvodov, zásielky budú vrátené späť odosielateľovi.

Za pochopenie ďakujeme

S pozdravom

             Ing. Agáta Gajdošíková
          vedúca obvodu hlavnej pošty


Žiadame všetkých stavebníkov:

 • Počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami §14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve:

MAROT EKO s.r.o.

Skládka odpadu Čukárska Paka


Rozkopávka za účelom rozšírenia telekomunikačnej siete na komunikáciách uvedených nižšie, po jej vykonaní firma OPTOTEL s.r.o., uvedie povrch komunikácie a jej priľahlých častí do pôvodného stavu.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri rozkopávke spomínaných  komunikácií.

Rozkopávkové povolenie - OPTOTEL

Rozkopávkové povolenie - záhrady

Mapa rozkopávky

 

 


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.