Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený od 15.3 - 15.11 Streda 14.00 - 18.00 hod a Sobota 13.00 - 17.00 hod., prevádzkový poriadok nájdete TU.

Zobraziť viac

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2018

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín. Ordinačné hodiny sú od 16.00 hod v pracovný deň a v sobotu/nedeľu nepretržite.

Zobraziť viac

Oznamy

12.10.2018

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov č. 8

930 41 Hviezdoslavov

Tel: 031/5625035                                                                                      Hviezdoslavov, 2018-10-11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

 

                                                    P  O  Z  V  Á  N  K A

 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam                      

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov na deň

17. októbra  2018 (t.j. streda) o 18,00 hod.

 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Hviezdoslavove

NÁVRH PROGRAMU:

       

  01.     Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

  02.     Kontrola plnenia uznesení

  03.     Hospodárenie obce za I. polrok 2018

  04.     Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 + stanovisko hlavného kontrolóra

  05.     Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na   

            území obce

  06.     Zmluva o dielo na výstavbu „Chodníka Čerešňárka“

  07.     Zmluva o dielo na výstavbu „Prístavby materskej školy formou modulov“

  08.     Stojisko na bicykle pri ŽST Kvetoslavov - zastávka

  09.     Žiadosť o prevzatie verejného osvetlenia P. č. 293/3

  10.     Žiadosť o schválenie Zmluvy o zriadenie vecného bremena – ARNAD s.r.o.

  11.     Výstavba kostola a komunitného centra v obci – petícia a žiadosť RKC

  12.     Rôzne

  13.     Diskusia a interpelácie

  14.     Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                             PhDr. Marek Kúdela

                                                                                                    starosta obce

 


08.10.2018

V spolupráci s poslankyňou a darkyňou p. M.Abrahámovou Vám oznamujeme, že bezplatné darovanie krvi sa uskutoční 25.2.2019 a 23.9.2019 v kultúrnom dome Hviezdoslavov v čase o 8.00 hod.


17.09.2018

Vážení občania, ďakujem Vám v mene obecného úradu za účasť na čistení obce Hviezdoslavov, ktorá sa koná každoročne v našej obci.

PhDr. Marek Kúdela, starosta obce


06.09.2018

Vážení občania, zaujíma nás váš názor na rozvoj obce Hviezdoslavov. Prosíme, nájdite si chvíľku na vyplnenie jednoduchého dotazníku, ktorý sme za týmto účelom spracovali. Dotazník si otvoríte na tomto odkaze.


08.09.2018

Vážení občania, už od konca minulého roka sa venujeme projektu nového centra našej obce. Za týmto účelom bola vypracovaná štúdia, ktorej aktuálnu vizualizáciu je možné si pozrieť TU. Jedná sa o pracovný materiál, ktorého časti boli už prezentované aj na diskusnom stretnutí s občanmi v máji tohto roka. Vo funkčnej časti s kostolom, ktorého výstavbu chce zafinancovať katolícka cirkev, je tiež plánované komunitné centrum ako priestor na stretávanie sa obyvateľov.


24.08.2018

Poškodená značka - Výzva 

Neznámy vodič poškodil dopravnú značku koniec obce Hviezdoslavov (smer Miloslavov). Žiadame vinníka, alebo svedkov nehody, pri ktorej bol poškodený obecný majetok, aby sa prihlásili na Obecnom úrade Hviezdoslavov, alebo kontaktovali Políciu SR. Ďakujeme.

Viď foto vo fotogalérii.


12.07.2018

 

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov ponúka 

obecný rozhlas do mobilu

ZADARMO

 

Je to jednoduché: stačí si stiahnuť/inštalovať do mobilu "paggo.online", vybrať kraj – Trnavský; okres Dunajská Streda; vyhľadať Obec Hviezdoslavov a pri názve ťuknúť na hviezdičku/obľúbené.

a potom už nezmeškáte žiadne hlásenie obce Hviezdoslavov

 

Pozrite si udalosti v obci


Vážení občania,

ďakujem za Váš záujem o veci verejné, že ste sa zúčastnili diskusného stretnutia s vedením obce. Prezentáciu z tohto stretnutia si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Na základe mnohých otázok a nejasností ohľadom výstavby v našej obci Vám prikladám Mapu Územného plánu, ktorý schválilo bývalé vedenie obce v roku 2014.

Taktiež prikladám Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, na základe ktorých vedenie MŠ posudzovalo prijatie detí do materskej školy.

Podklady pre VO k projektu " Prístavba MŠ Hviezdoslavov formou modulov" ... https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/411398

PhDr. Marek Kúdela, starosta obce


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.