Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Hlavný kontrolór obce

Meno: Ing. Stanislav Fekete

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Do funkcie ho volí obecné zastupitežstvo, ktorému je zodpovedný za svoju činnos. Hlavný kontrolór obce sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupitežstva s hlasom poradným.

Kontrolná činnos:

  • nakladanie s majetkom obce

  • účtovníctvo a pokladničné operácie

  • hospodárenie s finančnými zdrojmi

  • čerpanie rozpočtu

  • záverečný účet

  • správnos čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

Hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce.

Postavenie a činnos hlavného kontrolóra je upravené v § 19 Štatútu obce.

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovatež: CASIDIS s.r.o.