Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Dokumenty

Zákonom č. 546/2010 Z.z.  (od 1. januára 2011) (ďalej len „Zákon“), ktorým bol novelizovaný jednak (i) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), ako aj (ii) zákon č. 40/1964  Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), bolo zavedené povinné zverejňovanie zmlúv, povinné zverejňovanie objednávok za tovary a služby a povinné zverejňovanie faktúr za tovary a služby.

Podľa aktuálneho znenia §5a ods.1 Zákona „Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka  používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými  prostriedkami Európskej únie.“

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.