Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Obec

Obec Hviezdoslavov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje:

Názov: Obec Hviezdoslavov

Právna forma: právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi Ústavou Slovenskej republiky a zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.