Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Stavebný úrad

Tlačivá a formuláre:

Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. od 02.01.2015

Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Návrh na spojenie konania o zmene st. a kolaud.konania

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaud.rozhod. reklamnej st. nad 20 m2

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia 

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie reklamnej stavby do 3 m2

Vyhlásenie stavebného dozoru

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie terenných úprav

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o potvrdenie pre zápis parc.č. do LV

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3 m2

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby nad 3 m2

Žiadosť o povolenie a ohlásenie zmeny užívania stavby

Žiadosť o povolenia uvedenia malého zdroja znečistenia

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu reklamnej stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vodnú stavbu

Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd ku kolaudácii stavby

Žiadosť o výrub dreviny

Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.