Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo obce Hviezdoslavov sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Poplatky za komunálny odpad sú stanovené vo Všeobecne záväzným nariadením č. 01/2016 o miestnych daniach a o poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobné stavebné odpady.

Komunálny (zmesový) odpad

V obci Hviezdoslavov sa uplatňuje množstvový zber odpadu s určenou sadzbou 0,015 eur / 1 liter alebo 1 dm 3 /  1 vývoz pri frekvencii vývozu 1x za dva týždne pri použití zberných nádob o obsahu  110, 120 a 240 litrov a kontajnera o obsahu 1100 litrov.

Odvoz komunálneho odpadu (KO) sa uskutočňuje 1 x za 2 týždne v stredu v nepárny týždeň.

 

Poplatky za zber komunálneho odpadu

 

Rodinné domy:

  110 l       ...         42,90€

  120 l      ...          46,80€

  240 l      ...          93,60€

Bytové domy:

  1100 l      ...        429,--  €

  1100 l     ...         858,--  €    /52 vývozov/

 

Separovaný odpad

 

PREČO separovať?

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

  • 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu z TV
  • 5 pohárov stačí na výrobu vázy
  • z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda
  • zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel

AKO separovať?

 

 

                         

 

 

V obci sú taktiež rozmiestnené veľkokapacitné 1100 l kontajnery na separovaný odpad / sklo, kovy, plast, papier/ a dvakrát do roka sú pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad.Na triedený zber papiera sú určené kontajnery o objeme 240l. Plast sa zbiera do priesvitných vriec. 


Za oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa považujú najmä rozpúšťadlá, kyseliny , tlačiarenské farby oleje, farby, lepidlá živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty (pracie prášky , čistiace prostriedky) použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje alebo iný tekutý komunálny odpad a obaly znečistené nebezpečnými látkami; tekuté oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je potrebné držať v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.

Vyššie uvedené zložky komunálneho odpadu sa v zmysle VZN zbierajú formou kalendárového zberu 2 x ročne. Termíny pristavenia nádob na jednotlivé typy odpadu budú priebežne zverejňované na web stránke a úradnej tabuli obce.

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.