Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo obce Hviezdoslavov sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Poplatky za komunálny odpad sú stanovené vo Všeobecne záväzným nariadením č. 01/2016 o miestnych daniach a o poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobné stavebné odpady.

Komunálny (zmesový) odpad

V obci Hviezdoslavov sa uplatňuje množstvový zber odpadu s určenou sadzbou 0,015 eur / 1 liter alebo 1 dm 3 /  1 vývoz pri frekvencii vývozu 1x za dva týždne pri použití zberných nádob o obsahu  110, 120 a 240 litrov a kontajnera o obsahu 1100 litrov.

Odvoz komunálneho odpadu (KO) sa uskutočňuje 1 x za 2 týždne v stredu v nepárny týždeň.

 

Poplatky za zber komunálneho odpadu

 

Rodinné domy:

  110 l       ...         42,90€

  120 l      ...          46,80€

  240 l      ...          93,60€

Bytové domy:

  1100 l      ...        429,--  €

  1100 l     ...         858,--  €    /52 vývozov/

 

Separovaný odpad

 

PREČO separovať?

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

  • 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu z TV
  • 5 pohárov stačí na výrobu vázy
  • z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda
  • zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel

AKO separovať?

PAPIER

PLASTY

SKLO

KOVY

Patria sem:

Patria sem:

Patria sem:

Patria sem:

noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáty, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky

neznečistené stlačené PET fľaše z nápojov, plastové mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky

nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené črepy a pod.

kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky

Nepatria sem:

Nepatria sem:

Nepatria sem:

Nepatria sem:

väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový papier, použité plienky a hygienické potreby, viacvrstvové obaly/tetrapak/

mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok napr. motorových olejov, farieb a pod.

porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo, technické sklo

kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, mäkké vrecúška napr. z kávy, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Na triedený zber papiera sú určené kontajnery o objeme 240l. Plast sa zbiera do priesvitných vriec. Prázdne vrece dostane na výmenu každá domácnosť pri vývoze. V prípade potreby je možné získať vrecia aj na  obecnom úrade.

V obci sú taktiež rozmiestnené veľkokapacitné 1100 l kontajnery na separovaný odpad / sklo, kovy, plast, papier/ a dvakrát do roka sú pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad.

Odvoz separovaného odpadu (SO) sa uskutočňuje 1x mesačne.

Mesiac

Plasty

Papier

Mesiac

Plasty

Papier

Január

24

10

Júl

25

116

Február

21

7

August

22

8

Marec

21

7

September

19

5

Apríl

18

4

Október

18

3

Máj

30

2

November

28

14

Jún

27

13

December

26

12

Za oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa považujú najmä rozpúšťadlá, kyseliny , tlačiarenské farby oleje, farby, lepidlá živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty (pracie prášky , čistiace prostriedky) použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje alebo iný tekutý komunálny odpad a obaly znečistené nebezpečnými látkami; tekuté oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je potrebné držať v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.

Vyššie uvedené zložky komunálneho odpadu sa v zmysle VZN zbierajú formou kalendárového zberu 2 x ročne. Termíny pristavenia nádob na jednotlivé typy odpadu budú priebežne zverejňované na web stránke a úradnej tabuli obce.

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.