Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Komisie obecného zastupiteľstva

1. KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY A ROZVOJA

Predseda: Mgr. Peter Krempaský

Členovia komisie: Ing. Ján Karaba

                                  Marek Jánošík

                                  Ing. Peter Eľko

                                  Marcel Vince

                                  Ján Ozogány

                                  Ing. P. Dinga

Obsahová náplň práce komisie:

 • Spracúva návrhy k územnému plánu obce a vyjadruje sa k zadaniam a návrhom na zmeny a doplnky k územnému plánu obce, k územnoplánovacej dokumentácii /urbanistické štúdie, zóny/ a k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 • Vyjadruje sa k investičným programom a plánu obce

 • Posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenia na všetky druhy stavieb a oplotení v obci

 • Rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav

 • V spolupráci so stavebným úradom vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti výstavby

 • Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení

 • Navrhuje, resp. sa vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev

 • Predkladá stanoviská a vyjadrenia k odborným materiálom predkladaným inými orgánmi verejnej správy

 • Navrhuje z radov svojich členov zástupcu do verejných súťaží pre výber dodávateľa jednotlivých investičných akcií

 • Plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou v oblasti výstavby a územného plánovania

 • Vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v obci

 • Zastupuje záujmy verejnosti na úseku regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia v obecnom zastupiteľstve

2. KOMISIA KULTÚRY, VZDELÁVANIA A ŠPORTU

Predseda:    Ing. Ján Karaba

Členovia komisie: Marián Németh

Obsahová náplň práce komisie:

 •  spolupracuje s vedením MŠ, školskou radou a predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, ako i návrhy na opravu a údržbu školských nehnuteľnosti, resp. výstavbu nových

 • spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami a fyzickými, či právnickými osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci

 • spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku dotácie z obecného rozpočtu

 • spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti

 • predkladá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných obcou a zároveň spolupracuje s finančnou komisiou

 • komisia pravidelne predkladá obecnému zastupiteľstvu informácie o svojej činnosti

 

3. SOCIÁLNA KOMISIA

Predseda:     Mária Ábrahámová

Členovia komisie:    Ing. V. Piussi

                                     Ing. Ľubor Štefík

Obsahová náplň práce komisie:

 • Robí prieskumy a navrhuje stanoviská k:

a) opatrovateľskej činnosti
b) stravovaniu dôchodcov
c) zlepšovaniu práce so seniormi

 • Organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov

 • Rieši problémy s nájomnými bytmi, odporúča nových nájomníkov, sleduje poradovník

 • Predkladá návrhy na rozpočet obce za svoje oblasti

 

4. KOMISIA PRE ROZPOČET, FINANCIE A SPRÁVU MAJETKU OBCE

Predseda:    Ing. Jaroslava Polakovič

Členovia komisie: Marek Jánošík

                                 Ing. Pavel Kleskeň

                                 Ing. Roman Koreň

Obsahová náplň práce komisie:

 • vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho plnenia a čerpania

 • vypracováva návrhy na schválenie a zmeny obecného rozpočtu na základe podkladov ostatných komisií,

 • vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie, zmenu alebo zrušenie miestnych daní a poplatkov, ako aj cien za poskytované služby, výšku prenájmov a kúpu nehnuteľnosti

 • vypracováva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom

 • vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladá ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa s nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať

 • zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce

 • zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky

 • zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním

 • vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov

 • vyjadruje sa k návrhu odmeňovacieho poriadku pracovníkov OU

 • navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci

 • posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

 • posudzuje žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností a hmotného investičného majetku obce

 • posudzuje hospodárnosť a efektívnosť fungovania obce na jednotlivých úsekoch činnosti obce

 • kontroluje spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva , dozerajú na efektívne využívanie, nakladanie, správu a hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerá na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci

 • podáva návrhy obecnému zastupiteľstvu na úseku rozpočtu, financií a správy obecného majetku

 

5. KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

Predseda:   Marek Jánošík

Členovia komisie:    Ing. Jaroslava Polakovič

                                     Mária Ábrahámová

Obsahová náplň práce komisie:

 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

 • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,

 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,

 • predkladá návrhy obecnému zastupiteľstvu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

 •  skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

 • udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostovi, obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 • kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.