Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Materiály na prerokovanie

Zasadnutie OZ 21.júna 2018:

Schválenie zámeru výstavby chodníka „Čerešňárka“

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO

Žiados o zámenu pozemkov a stanovisko k investičnému zámeru „Polyfunkčný objekt Hviezdoslavov“  na parcele 126/1 a 125/4 k. ú. Hviezdoslavov

Žiados o súhlas obce k zadaniu urbanistickej štúdie obytného súboru „Pri parku „Hviezdoslavov“ LV 283 parc. č. 322/263,294,293,292,291

Žiados o schválenie investičného zámeru 56 RD parc. č. 1232/33, LV č.371QUALITY INVEST a.s.

Žiados o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru parc. č. 155/3 Quinos s.r.o.

Žiados o záväzné stanovisko k investičnej činnosti pre stavbu ,.AREAL HVIEZDA" parc. č. 63/8

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovatež: CASIDIS s.r.o.