Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Lehoty na sprístupňovanie informácií

Obec Hviezdoslavov sprístupňuje informácie - nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami. Urobí pritom opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené obmedzenia prístupu k informáciám podľa §8, §9, §10, §11 a §12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať:

  • od koho sa žiada informácia

  • meno a priezvisko alebo obchodný názov žiadateľa, adresa alebo sídlo

  • popis predmetu žiadosti (o akú informáciu, alebo o aký dokument sa jedná)

  • akým spôsobom žiada informáciu poskytnúť


Žiadosť o sprístupnenie informácií zodpovedná osoba vybaví do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov predĺži lehotu na vybavenie o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty a dôvod predĺženia lehoty oznámi žiadateľovi. Ak obec nevyhovie žiadosti, vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu.

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.