Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Úhrady za náklady

Obec Hviezdoslavov v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. f)  a § 21 ods. 1 až 3 zák. NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje tieto úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií:

a) vyhotovenie kópie: 

  • 1 strana formát A4 á 0,10 EUR

  • 1 strana formát A4 - obojstranná tlač á 0,20 EUR

  • 1 strana formát A3 á 0,15 EUR

  • 1 strana formát A3 - obojstranná tlač á 0,30 EUR

b) poskytnutie informácie na CD nosiči – á 1,66 EUR

c) poštové poplatky sa riadia aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty, a. s.

 obálka C6 á 0,03 EUR

 obálka C5 á 0,03 EUR

 obálka C4 á 0,07 EUR

  1. Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sa nespoplatňujú.

  2. Informácia, poskytnutie ktorej súhrnné výdavky neprekročia sumu 1,65 EUR, sa nespoplatňuje.

  3. Podža vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov v bode 1 tohto sadzobníka. Žiadatež môže uhradi náklady poštovou poukážkou, v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bezhotovostným prevodom na účet v banke

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovatež: CASIDIS s.r.o.