Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Starosta obce

Marek Lackovič

Starosta@Hviezdoslavov.sk

0910 55 99 93

 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych vožbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzahoch obce a v pracovnoprávnych vzahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzahoch je správnym orgánom.

Hlavné úlohy:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupitežstva a obecnej rady

  • vykonáva obecnú správu

  • zastupuje obec vo vzahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám

  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupitežstva vyhradené obecnému zastupitežstvu

  • uschováva obecnú peča a obecnú zástavu a používa obecné insígnie

  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupitežstva

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovatež: CASIDIS s.r.o.