Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Stavebný úrad

Stavebný úrad:

Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Návrh na spojenie konania o zmene stavebníka a kolaudačného konania

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na reklamnú stavbu

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia - § 41 SZ 

Ohlásenie drobnej stavby 

Ohlásenie reklamnej stavby (RS) - drobná stavba 

VYHLÁSENIE stavebného dozoru

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 

Žiadosť o povolenie terénnych úprav 

Žiadost o vydanie stanoviska k vyňatiu

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením 

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií  

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby 

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o územno - plánovaciu informáciu 

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby (RS) – jednoduchá stavba Najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m2 

Žiadosť o vydanie potvrdenia pre zápis par. č. do LV

Žiadosť o povolenie a ohlásenie v užívaní zmeny stavby

Žiadosť o povolenie STAVBY malého zdroja znečisťovania  ovzdušia – stanovisko ku stavebnému povoleniu

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu reklamnej stavby (RS) na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov 

Žiadosť o stavebné povolenie 

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody             

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.