Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Archív oznamov

03.12.2018

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov č. 8

930 41 Hviezdoslavov

Tel: 031/5625035                                                                                      Hviezdoslavov, 2018-12-03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

 

                                                    P  O  Z  V  Á  N  K A

 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam                      

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov na deň

10. decembra  2018 (t.j. pondelok) o 18,00 hod.

 

do Kultúrneho domu vo Hviezdoslavove

PROGRAM:

 

1.  Otvorenie zasadnutia,

2.  Určenie zapisovateľa 

3.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie osvedčení o zvolení 

     novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva,

4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu

5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,

6.  Vystúpenie novozvoleného starostu

7.  Určenie členov mandátnej komisie, návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

8.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

9.   Zriadenie komisií, voľba ich predsedov.

10, Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu a voľba jej členov.

11. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia

      zastupiteľstva 

12. Určenie platu starostu

13. Záver


26.11.2018

Dňa 28.11.2018 budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú určené na veľkoobjemový komunálny odpad. Nepatrí sem: pneumatiky, nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad.

Miesto pristavenia: Hlavná 8 /Obecný úrad/, Hlavná 22, Záhrady, Podháj.


05.11.2018
Vážení občania,
 
vo Hviezdoslavove časť Podháj prebieha inštalácia LED svietidiel v rámci modernizácie verejného osvetlenia.  Zhotoviteľ upozorňuje na možné výpadky verejného osvetlenia. Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 30.11.2018 (podľa poveternostných podmienok). Ďakujeme za pochopenie. Obecný úrad Hviezdoslavov

25.10.2018

V piatok 02.11.2018 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


26.10.2018

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov č. 8

930 41 Hviezdoslavov

Tel: 031/5625035                                                                                      Hviezdoslavov, 2018-10-25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

 

                                                    P  O  Z  V  Á  N  K A

 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam                      

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov na deň

30. októbra  2018 (t.j. utorok) o 9,00 hod.

 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Hviezdoslavove

NÁVRH PROGRAMU:

       

  01.     Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

  02.     Zrušenie uznesenia č. 5/2018

  03.     Zmluva o dielo „ prístavba MŠ formou modulov“        

  04.     Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                             PhDr. Marek Kúdela

                                                                                                    starosta obce

 


29.10.2018

Výzva občanom, Obecný úrad Hviezdoslavov, žiada občanov o zvýšenú pozornosť v predvolebnom období, nakoľko sa množia prípady poškodzovania nášho spoločného majetku (majetku obce). Týmto vás vyzývame, aby ste sa nenechali vtiahnuť do špinavých praktík, ktoré končia vandalizmom. Počas štyroch rokov sme takéto poškodzovanie obecného majetku (majetku nás všetkých) nezaznamenali. V rámci predvolebného obdobia, kde sú útoky smerované na obecný majetok, budú tieto škody opravované po voľbách. Vyzývame všetkých kandidátov, aby zvážili systém svojich kampaní, aby prebehli dôstojne a pokojne.


23.10.2018

Na budove Obecného úradu Hviezdoslavov  bola inštalovaná nová tabuľa na prezentáciu volebných plagátov.

 

 


19.10.2018

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 22. až 26. a 29. októbra 2018 realizovať výlukové práce v železničnej stanici (ŽST) Kvetoslavov.

V rámci tejto výluky sa v ŽST Kvetoslavov zrealizuje oprava železničného

Cestná uzávierka priecestia potrvá nepretržite od 22. októbra od 8.00 hod. do 30. októbra do 8.00 hod. Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré budú označené dočasným dopravným značením.

 


17.09.2018

Vážení občania, ďakujem Vám v mene obecného úradu za účasť na čistení obce Hviezdoslavov, ktorá sa koná každoročne v našej obci.

PhDr. Marek Kúdela, starosta obce


06.09.2018

Vážení občania, zaujíma nás váš názor na rozvoj obce Hviezdoslavov. Prosíme, nájdite si chvíľku na vyplnenie jednoduchého dotazníku, ktorý sme za týmto účelom spracovali. Dotazník si otvoríte na tomto odkaze.


24.08.2018

Poškodená značka - Výzva 

Neznámy vodič poškodil dopravnú značku koniec obce Hviezdoslavov (smer Miloslavov). Žiadame vinníka, alebo svedkov nehody, pri ktorej bol poškodený obecný majetok, aby sa prihlásili na Obecnom úrade Hviezdoslavov, alebo kontaktovali Políciu SR. Ďakujeme.

Viď foto vo fotogalérii.


25.07.2018

Obec Hviezdoslavov vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v obci Hviezdoslavov, aby počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpečili pravidelné kosenie trávnatých a zaburinených plôch.

Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemku je zo zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch a chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy.

V prípade zistenia nedodržania zákonom stanovených povinností môže byť vlastníkom pozemkov uložená pokuta.


15.06.2018

Vážení občania, 
za kultúrnym domom pribudol nový kontajner na tetrapak a kontajner na použitý kuchynský olej. Olej prosíme vhadzovať do kontajnera v uzavretých nádobach.


09.06.2018

Vážení spoluobčania, Po desiatkach rokov máme ďalší nový chodník, ktorý spojil Podháj s centrom obce a už nám ho ničia nezodpovední stavebníci, naši budúci susedia. Na novom chodníku parkujú domiešavače, žeriavy, nákladné autá, ktoré na chodník nepatria.  Poprosím Vás všetkých, aby sme spolu zvýšili tlak na ochranu našich spoločných vybudovaných diel, aby nám všetkým čo najdlhšie slúžili.


06.06.2018

Z technicko - personálnych dôvodov sa hodiny na zbernom dvore upravujú:

Streda  14.00  - 18.00 hod.

Sobota: 13.00  - 17.00 hod.


Vážení občania,

ďakujem za Váš záujem o veci verejné, že ste sa zúčastnili diskusného stretnutia s vedením obce. Prezentáciu z tohto stretnutia si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Na základe mnohých otázok a nejasností ohľadom výstavby v našej obci Vám prikladám Mapu Územného plánu, ktorý schválilo bývalé vedenie obce v roku 2014.

Taktiež prikladám Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, na základe ktorých vedenie MŠ posudzovalo prijatie detí do materskej školy.

Podklady pre VO k projektu " Prístavba MŠ Hviezdoslavov formou modulov" ... https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/411398

PhDr. Marek Kúdela, starosta obce


02.04.2018

Koše na psie exkrementy v obci

Vážení spoluobčania, chovatelia psov,

inštalovali sme koše na psie exkrementy vrátane sáčkov. 

Sme radi, že inštalácia prispeje k väčšej čistote nášho spoločného priestoru.

Ďakujeme.

Mapka tu:

 

V najbližšej dobe budú inštalované koše aj v časti Záhrady.

 


02.04.2018

Oznamujeme občanom, že v súvislosti s výstavbou obchvatu D4R7 bude uzatvorená miestna komunikácia medzi obcami Šamorín a Kvetoslavov.

Ide o miestnu komunikáciu, ktorá v smere od Kvetoslavova do Šamorína je vedená ako Šamorínska ulica, a následne sa mení na ulicu Vinohradskú.

Spomínaná uzávierka je povolená do konca roku 2018, s predpokladaným znovuotvorením cesty v novej polohe 08 – 09/2018.

Informácia D4R7 Construction s.r.o.

 


02.04.2018

Dialnica D4R7

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť D4R7 na svojej stránke www.d4r7.com zverejnila a zároveň aktualizovala zoznam prístupových ciest na stavenisko, ktoré križujú miestne komunikácie pre potreby výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

Pre aktuálne informácie sledujte stránku www.d4r7.com.

Ďakujeme.

 


02.04.2018

Informácia o rozšírení IDS BK - RegioJet bude prevádzkovať vlakovú linku S70

IDS BK Vás informuje, že od nedele 1. apríla 2018 bude do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) zapojený ďalší dopravca - železničný dopravca RegioJet. V IDS BK tým vznikne nová vlaková linka, ktorá bude pod označením S70 premávať na trase Bratislava - Kvetoslavov. Vlaky budú samozrejme aj naďalej pokračovať v zmysle platného cestovného poriadku ďalej smerom na Dunajskú Stredu a Komárno. Do IDS BK bude zapojený len úsek medzi Bratislavou a Kvetoslavovom. Vstupom RegioJetu do IDS BK budú mať cestujúci možnosť v jeho vlakoch využiť výhody jednotnej tarify — s jedným cestovným lístkom cestovať vlakmi, regionálnymi autobusmi aj linkami MHD v Bratislave. Tarifa IDS BK je výhodná predovšetkým pre cestujúcich denne dochádzajúcich do Bratislavy. Tí môžu pri kúpe predplatného cestovného lístka (električenky) ušetriť na cestovnom až 14 € mesačne. Predplatné cestovné lístky je možné využiť počas ich platnosti na neobmedzený počet ciest. Znamená to, že je ich možno využiť aj na viac ciest počas dňa, rovnako tak cez víkendy alebo sviatky. Všetky cestovné lístky IDS BK platia u všetkých zapojených dopravcov (Slovak Lines, DPB, ZSSK, RegioJet), cestujúci tak majú možnosť kombinovať cestovanie autobusmi a vlakmi podľa toho, ako im to pri ktorej ceste vyhovuje. Bratislavčanom nová vlaková linka prinesie rýchlejšie spojenie verejnou dopravou z okrajových častí mesta do centra s jedným cestovným lístkom. Vyhnú sa tak každodenným kolónam, ktoré sa tvoria na vstupoch do Bratislavy. V priebehu letných mesiacov plánujeme vylepšiť cestovné poriadky v regionálnej autobusovej doprave - odchody budú pravidelné a zvýši sa aj počet nadväzných spojení medzi autobusmi a vlakmi. Veríme, že pripravované novinky zatraktívnia verejnú dopravu a zníži sa tak tlak na preťaženú cestnú infraštruktúru.

 

Viac info na:

https://www.regiojet.sk/novinky/vlaky/RegioJet-vstupuje-do-IDS-BK.html

www.bid.sk

alebo prostredníctvom Infocentra IDS BK, každý deň medzi 08:00 a 18:00 na telefónnom čísle 0948 102 102.

 


14.03.2018

Chodník II.etapa - jarok

 

VEC: Výzva

 

 

V zmysle projektovej dokumentácie podľa ktorej bola zrealizovaná stavba - Chodník II.etapa Vás

vyzývame

 

aby ste

nezasypávali ani nezahŕňali jarok popri komunikácii.

 

Stavba ešte nie je hotová, na diele budú vykonané dokončovacie úpravy, ktoré budú ukončené so zatrávnením.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste nerealizovali parkovacie státie na parcelách, ktoré nie sú vo Vašom vlastníctve. Na vybudovanie parkovacieho státia je potrebný písomný súhlas vlastníka danej parcely.

Zároveň Vás upozorňujeme, že na realizáciu vjazdov z komunikácie III/1408 parc.č. 324 k.ú. Hviezdoslavov, je potrebné povolenie z Okresného úradu Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo B. Bartóka 789/3, Dunajská Streda.

 

 

                                                                                                                                     PhDr. Marek Kúdela

                                                                                                                                           starosta obce


07.03.2018

Zberný dvor - prevádzkový poriadok


Občasník 1/2018
06.12.2017

Pošta Kvetoslavov oznamuje zmenu otváracích hodín...

Zmena otváracích hodín POŠTA Kvetoslavov
03.10.2017

Prosíme občanov, ktorým ešte nebol vydaný kompostér, aby si ho prišli vyzdvihnúť v úradných hodinách na obecný úrad.


13.11.2017

Vážení občania,

Slovenská pošta, a.s. Vás z dôvodu zabezpečenia kvalitného doručovania Vašich zásielok vyzýva, aby ste si svoje rodinné domy, budovy a firmy označili popisnými a orientačnými číslami a zároveň umiestnili funkčnú domovú listovú schránku,  pred vstupom na Váš súkromný pozemok.

Za funkčnú domovú listovú schránku  sa považuje schránka, ktorá je uzamykateľná, chráni zásielky pred poveternostnými vplyvmi a neumožňuje vypadnutie a stratu zásielok.

Schránka musí byť dostupná z verejnej komunikácie, so  zabezpečeným voľným a bezpečným prístupom pre doručovateľa, označená menovkou, na ktorej budú uvedené mená všetkých obyvateľov domu, prípadne názov firmy.

Pri nesplnení uvedených podmienok má pošta právo odmietnuť doručenie zásielky do nefunkčnej domovej listovej schránky.

Pokiaľ nebude možné zásielky doručiť z uvedených dôvodov, zásielky budú vrátené späť odosielateľovi.

Za pochopenie ďakujeme

S pozdravom

             Ing. Agáta Gajdošíková
          vedúca obvodu hlavnej pošty


Žiadame všetkých stavebníkov:

  • Počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami §14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve:

MAROT EKO s.r.o.

Skládka odpadu Čukárska Paka


04.08.2017

Rozkopávka za účelom rozšírenia telekomunikačnej siete na komunikáciách uvedených nižšie, po jej vykonaní firma OPTOTEL s.r.o., uvedie povrch komunikácie a jej priľahlých častí do pôvodného stavu.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri rozkopávke spomínaných  komunikácií.

Rozkopávkové povolenie - OPTOTEL

Rozkopávkové povolenie - záhrady

Mapa rozkopávky

 

 


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.