Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie OcZ

Komisie obecného zastupiteľstva (OcZ)

Na čo slúžia komisie OcZ a aké sú ich úlohy???

a) Poradná funkcia: vypracovávajú návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v oblasti svojej pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OcZ a starostu obce, podieľajú sa na príprave materiálov pre OcZ, prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie, vykonávajú úlohy, ktoré im boli zverené OcZ.

b) Iniciatívna funkcia: vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitosti, patriacich do oblasti ich pôsobenia, posudzujú a prijímajú návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladajú svoje stanoviská OcZ, dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia, spolupôsobia pri príprave materiálov na OcZ, podieľajú sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu v rámci svojej pôsobnosti.

c) Kontrolná funkcia: kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení OcZ, kontrolujú dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia, dozerajú na majetok obce a iný zverený majetok ako aj na hospodárenie s ním, dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť obce.

 

1. KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY A ROZVOJA

Kavecky@Hviezdoslavov.sk

Predseda:

 • Ing. František Kavecký (zvolený 28.11.2022)

Členovia komisie:

 • Ing. Peter Dinga
 • Ing. Ján Karaba, MSc.
 • Ing.arch. Rudolf Kraščenič
 • RNDr. Peter Musil, PhD.
 • Doc., Dr. Pavel Neogrády
 • Ing. Adam Takáč

Obsahová náplň práce komisie:

 • spracúva návrhy k územnému plánu (ÚP) obce a vyjadruje sa k zadaniam a návrhom na zmeny a doplnky k ÚP, k územnoplánovacej dokumentácii (urban. štúdie) a k PHSR
 • vyjadruje sa k investičným programom a plánom obce
 • posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenia na všetky druhy stavieb a oplotení v obci
 • rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb či stavebných úprav, v spolupráci so stav. úradom vykonáva kontrolu výstavby
 • prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení, taktiež navrhuje a vyjadruje sa k architektonickej úprave ver. priestranstiev
 • predkladá stanoviská a vyjadrenia k odb. materiálom predkladaným inými orgánmi ver. správy
 • navrhuje z radov svojich členov zástupcu do ver. súťaží pre výber dodávateľa jednotlivých investičných akcií
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou v oblasti výstavby a územného plánovania, vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby živ. prostredia
 • zastupuje záujmy verejnosti na úseku reg. rozvoja, územného plánovania a životného prostredia v OcZ

 

2. KOMISIA PRE KULTÚRU A ŠPORT

Kodayova@Hviezdoslavov.sk

Predsedníčka:    

 • MUDr. Mgr. Veronika Kodayová (zvolená 28.11.2022)

Členovia komisie:

 • Ing. František Kavecký
 • Jana Almašiová
 • Milan Filipko
 • Ing. Marcela Maliariková

Obsahová náplň práce komisie:

 • spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami a fyzickými, či právnickými osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci
 • spracúva výzvy na podporu kultúrnych a športových podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku dotácie z obecného rozpočtu
 • spracúva plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti, predkladá tiež návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a športových aktivít organizovaných obcou a zároveň spolupracuje s Komisiou pre rozpočet a financie a Komisiou pre vzdelávanie
 • pravidelne predkladá OcZ informácie o svojej činnosti

 

3. KOMISIA PRE VZDELÁVANIE

Lehuta@Hviezdoslavov.sk

Predseda:    

 • Mgr. Matej Lehuta (zvolený 28.11.2022)

Členovia komisie:

 • Jana Almašiová
 • Mgr. Karol Jakubík
 • Mgr. Rudolf Salčák
 • Mgr. Martina Musilová
 • RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.

Obsahová náplň práce komisie:

 • spolupracuje s vedením MŠ, ZŠ, školskou radou a predkladá OcZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, ako i návrhy na opravu a údržbu školských nehnuteľnosti, resp. výstavbu nových
 • spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami a fyzickými, či právnickými osobami pri organizovaní vzdelávacích a náučných podujatí v obci
 • spracúva výzvy na podporu vzdelávacích a náučných podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku dotácie z obecného rozpočtu
 • spracúva plán vzdelávacích a náučných podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti, predkladá tiež návrh rozpočtu jednotlivých vzdelávacích aktivít organizovaných obcou a zároveň spolupracuje s Komisiou pre rozpočet a financie a Komisiou pre kultúru a šport
 • pravidelne predkladá OcZ informácie o svojej činnosti

 

4. SOCIÁLNA KOMISIA

Vepy@Hviezdoslavov.sk

Predseda:    

 • Michal Vepy (zvolený 28.11.2022)

Členovia komisie:

 • Ing. Adam Takáč
 • MUDr. Mgr. Veronika Kodayová
 • JUDr. Petra Hrežďovičová
 • Jozef Strešňák
 • Marta Novosedlíková

Obsahová náplň práce komisie:

 • zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej najmä z hľadiska prevencie, z hľadiska prevencie sociálno-patologických javov sleduje sociálnu situáciu u osamelých, starých a chorých občanov, v rodinách s deťmi a u sociálne neprispôsobivých občanov
 • napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu starostlivosti o sociálne postihnutých občanov prostredníctvom návrhov na rozvoj poradenských služieb, právnej pomoci
 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej staroslivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov
 • podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciuje riešenie prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú problematiku
 • podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciuje riešenie prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú problematiku
 • spolupracuje so školou pri riešení problémov rodinno-sociálnych
 • v prípade potreby intervencie spolupracuje s príslušnými školskými, zdravotníckymi, štátnymi a neštátnymi inštitúciamo a podieľa sa na riešení nepriaznivej sociálnej situácie občanov
 • posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže
 • spolupracuje so záujmovými združeniami, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na sociálnu a charitatívnu činnosť, iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií
 • posudzuje žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku poskytovanú obcou v zmysle Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mimoriadnej dávky na pomoc obyvateľovi obce v zmysle § 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • vyjadruje sa k návrhom týkajúcich sa bytových záležitostí, vypracúva a predkladá podklady potrebné pri posudzovaní žiadostí o pridelenie sociálneho bytu, ktoré sa týkajú sociálnej situácie žiadateľa o byt a jeho rodiny
 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja obce v oblasti sociálnej starostlivosti o opatrovateľskej služby na území obce
 • vyjadruje sa a vypracúva stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti sociálnych vecí a opatrovateľskej služby, spolupodieľa sa na príprave týchto všeobecne záväzných nariadení obce
 • vyjadruje sa k návrhuj rozpočtu na zabezpečenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb
 • predkladá OcZ podnety a návrhy na riešenie problémov v oblasti svojej pôsobnosti
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ
 • plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ

 

5. KOMISIA PRE ROZPOČET, FINANCIE A SPRÁVU MAJETKU OBCE

Karaba@Hviezdoslavov.sk

Predseda:    

 • Ing. Ján Karaba, MSc. (zvolený 28.11.2022)

Členovia komisie:

 • Vladimír Kirschner
 • Vratislav Pisca
 • Tatiana Skybová
 • Tomáš Škodáček

Obsahová náplň práce komisie:

 • vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho plnenia a čerpania
 • vypracováva návrhy na schválenie a zmeny obecného rozpočtu na základe podkladov ostatných komisií
 • vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie, zmenu alebo zrušenie miestnych daní a poplatkov, ako aj cien za poskytované služby, výšku prenájmov a kúpu nehnuteľnosti
 • vypracováva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom
 • vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladá ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa s nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať
 • zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce, zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
 • zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním
 • vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov
 • vyjadruje sa k návrhu odmeňovacieho poriadku pracovníkov OcÚ
 • navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci
 • posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov ÚPN obce, investícií, rozvojového programu a ver. súťaží v zmysle zákona o ver. obstarávaní
 • posudzuje žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností a hmotného investičného majetku obce
 • posudzuje hospodárnosť a efektívnosť fungovania obce na jednotlivých úsekoch činnosti obce
 • kontroluje spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerá na efektívne využívanie, nakladanie, správu a hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerá na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci
 • podáva návrhy OcZ na úseku rozpočtu, financií a správy obecného majetku

 

6. KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

Karaba@Hviezdoslavov.sk

Predseda:  

 • Ing. Ján Karaba, MSc. (zvolený 28.11.2022)

Členovia komisie:

 • Martina Špaček Weissová 
 • RNDr. Peter Musil, PhD.

Obsahová náplň práce komisie:

 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu Čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane ver. záujmu pri výkone funkcií ver. funkcionárov, v príp. pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
 • predkladá návrhy OcZ na začatie konania vo veci ochrany ver. záujmu, skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany ver. záujmu
 • udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií ver. funkcionárov starostovi, obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií ver. funkcionárov
 • kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hl. kontrolóra) a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy OZ

 

7. KOMISIA PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU OBECNÉHO MAJETKU

Takac@Hviezdoslavov.sk

Predseda:  

 • Ing. Adam Takáč (zvolený 28.11.2022)

Členovia komisie:

 • Michal Vepy
 • Zoltán Abrahám
 • Ladislav Nagy
 • Tomáš Deák
 • JUDr. Jana Šuleková

Obsahová náplň práce komisie:

 • získava poznatky a informácie týkajúce sa bezpečnosti v obci
 • koordinuje preventívnu hliadkovú činnosť v obci pred osobami narúšajúcimi bezpečnosť v obci
 • rieši bezpečnostné situácie v obci v súčinnosti so starostom obce, jej poslancami a príslušným obvodným odd. PZ SR
 • aktívne pristupuje k riešeniu situácií týkajúcich sa narušenia bezpečnosti v obci
 • prijíma písomné oznámenia od občanov, ktoré sa klasifikujú ako akty proti občianskemu spolužitiu
 • pomáha pri riešení susedských sporov