Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2020 je za nami. Prišiel na rad odpočet práce...

GALÉRIA
Dátum: 26.12.2020
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 3188
Rok 2020 je za nami. Prišiel na rad odpočet práce...

Rok 2020 je pomaly ale isto za nami...

Čo úspešne prešlo v r. 2020 rukami poslankýň a poslancov nášho zastupiteľstva?

Napriek pandémii sa odsúhlasilo viac než 100 (!) dôležitých uznesení...

Napríklad aj...

 • urbanistická štúdia "Centrum obce Hviezdoslavov" od obstarávateľa - Rímskokatolíckej cirkvi, vďaka čomu v súčasnom centre Hviezdoslavova práve v týchto chvíľach rastie v rámci I. etapy moderná a špičkovo vybavená základná škola spolu s umeleckou školou a v ďalších etapách vyrastie i nová telocvičňa, nový farský kostol s farským úradom a nové komunitné centrum,
 • mandátna zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Západoslovenskou vodárenskou spol., a. s., vďaka ktorej máme po vyše 10-tich rokoch (!) konečne aktuálny projekt pre stavebné povolenie na dobudovanie kanalizácie a vodovodu v úplne celej obci, ktoré plánujeme už začiatkom r. 2021 aj verejne obstarávať,
 • zmluva o dielo medzi obcou Hviezdoslavov a FE-DOP, s. r. o., prostredníctvom ktorej sme zrekonštruovali Kolmú ul. v "starej" časti obce, vďaka čomu sa dnes obyvatelia Jabloňovej, Hruškovej či Marhuľovej ul. dostanú domov po novom asfaltovom koberci,
 • nájomná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Železnicami SR, vďaka ktorej sme konečne získali kľúčový pozemok v bezprostrednej blízkosti žel. trate pri žel. zastávke, na ktorom už dnes stojí čisto nová Cykloklietka Hviezdoslavov,
 • zámer výstavby a sériu objednávok na zhotovenie diela - rozvodov nového verejného osvetlenia, vďaka ktorému sa dnes svieti a bude svietiť v 7 ďalších lokalitách, kde sa roky nesvietilo - Konrádová, Slnečnicová, Veterná a Nezábudková ul. v časti Záhrady; Kríková, Kvetná a Stromová ul. v časti Podháj,
 • nájomná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Bytovým spol. Hviezda, umožňujúca efektívnejšiu správu tzv. "12-bytovky" týčiacej sa na rohu Čerešňárky, Hlavnej a Poľnej ul. - bytový dom je dnes po dlhých rokoch konečne zateplený a zrevitalizovaný - a v ďalších prácach sa bude pokračovať,
 • VZN č. 1/2020, čím sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Hviezdoslavov - Zmeny a doplnky č. 5/2019 - prvé tvrdé sprísnenie územného plánu, ktoré bolo po rokoch nekontrolovanej výstavby bez jasných pravidiel potrebné ako soľ,
 • niekoľko darovacích zmlúv, prostredníctvom ktorých obec Hviezdoslavov kontinuálne do svojho majetku počas roku získavala napríklad stĺpy ver. osvetlenia, prístupové komunikácie a chodníky (napr. Prašná ul. či Kvetná ul.), nové ochranné siete na MTF ihrisku (Školská ul.) či významné finančné prostriedky,
 • zmluva o dielo medzi obcou Hviezdoslavov a SCALE STUDIO, a. s., predmetom ktorej je PD pre stavebné povolenie na avizovaný "Vodozádržný park Hviezdoslavov", ktorý by mal vyrásť na mieste súčasného Parku P. O. H. pri obecnom úrade v hodnote takmer pol milióna eur,
 • memorandum o spolupráci medzi obcami Hviezdoslavov a Zázrivá, čím bola medzi Hviezdoslavovom a Zázrivou oficiálne vytvorená "družba",
 • zámer výmeny a zámenná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou cirkvou (RKC), vďaka ktorej obec získala ďalších 12.352 m2 v lokalite "Šibenička" a RKC získala možnosť zväčšiť základnú školu na cca. 20 tried,
 • zámer výstavby a zmluva o dielo na vybudovanie "Work-out & fitness zóny Hviezdoslavov", ktorá rastie v lokalite Hviezdne bývanie,
 • zadanie pre ďalšie zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktorých hlavným cieľom bude prekategorizovať obcou získaných vyše 5 hektárov pozemkov v lokalite "Šibenička" (oproti jazerám smerom na Štrvrtok nO) na plochy rekreácie a športu,
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019, ktorým sme zjednotili výšku "poplatkov" za MŠ na jednotnú úroveň 35 eur / mesiac,
 • schválený Investičný plán projektov obce, vďaka ktorému dnes presne vieme, čo a v akom poradí ideme nasledujúce roky budovať, zveľaďovať, zrekonštruovať a zmodernizovať,
 • urbanistická štúdia "Priemyselný park Astrum" od obstarávateľa - XL four, s. r. o., vďaka čomu v bezprostrednej blízkosti tzv. "Seneckej cesty" II/503 po vzore pripomienok obce vyrastie široké spektrum obslužných prevádzok s rozvojom malého a stredného podnikania,
 • vyrovnaný rozpočet na rok 2021, ktorý ráta s príjmami a výdavkami na úrovni takmer 1,8 milióna eur,
 • zámer prenájmu a nájomná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Slovenským rybárskym zväzom, Šamorín, predmetom ktorej je kompletná revitalizácia rybníka v časti Podháj,
 • dvojica zmlúv o bud. kúpnych zmluvách (FINECONNECTION, s. r. o. a LETOROSTY, s. r. o.), predmetom ktorých je rezervácia dvoch strategických pozemkov vo výmere 7.453 m2 v lokalite "Letorosty" (časť Podháj) pre obec, ktorá plánuje v lokalite vybudovať modernú základnú školu.

 

Skutočnosťou sú u nás za r. 2020, napriek pandémii, naozaj VEĽKÉ veci ako:

 • nový, dlhoočakávaný chodník pre peších z Hviezdneho bývania smer Záhrady, resp. ŽST Kvetoslavov, ktorý bude obec do svojho vlastníctva preberať v nasledujúcich týždňoch, vrátane dažďovej kanalizácie, vjazdov a vstupov k rodinným domom a taktiež bezbariérovým ukončeniam pozdĺž celej svojej dĺžky,
 • nová, hotová proj. dokumentácia pre stavebné povolenie na kanalizáciu a vodovod v celom Hviezdoslavove, ktorý plánujeme hneď začiatkom r. 2021 aj verejne obstarávať,
 • úspešná II. etapa výmeny pozemkov (našich 1.544 m2 za vyše 1 hektár od cirkvi) s Rímsko-katolíckou cirkvou (RKC) a niekoľkomesačné rokovania, vďaka ktorým dnes v centre obce vzniká mnohomiliónová - najväčšia investícia do vzdelania v histórii Hviezdoslavova - v podobe novej, modernej základnej školy,
 • 4 úplne nové detské ihriská (nielen) pre deti a dorast, ktoré už dnes spravuje obec a ktoré postupne počas roka vyrástli v Parku P. O. H. pri obecnom úrade, následne v Záhradách a Hviezdnom bývaní (1. detské, 2. exteriérové na work-out & fitness sa práve dokončuje), ktoré budú v r. 2021 aj priebežne dopĺňané,
 • 7 novoosvetlených ulíc, v ktorých bolo (v prípade Stromovej sa práve realizuje) vybudované a spustené verejné osvetlenie (Slnečnicová, Veterná, Nezábudková, Konrádová, Kríková, Kvetná a Stromová ul.),
 • zrealizovaná rekonštrukcia takmer 300-metrového úseku Kolmej ul. v "starej" časti obce, ktorej pribudol nový asfaltový koberec,
 • nová, hotová proj. dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu Parku P. O. H. a spevnených plôch okolo obecného úradu či kultúrneho domu = projekt Vodozádržný park Hviezdoslavov,
 • nová, hotová proj. dokumentácia na revitalizáciu rybníka v časti Hviezdoslavov - Podháj, v súčinnosti so SRZ Šamorín,
 • zrealizovaná verejná bezplatná Wi-Fi sieť na všetkých verejných priestranstvách v obci v rámci projektu WiFi4EU, na ktorý sme získali 15-tisíc EUR od EÚ,
 • zrealizovaný nový kamerový systém v centrálnej časti obce,
 • nový projekt cyklotrás v intraviláne i extraviláne obce, ktorý sa bude v r. 2021 finalizovať,
 • oficiálne zahájenie výstavby Areálu Senecká (nový supermarket, nové zdravotné stredisko a dve nové obchodné galérie s "príslušenstvom") vďaka súkromnému kapitálu,
 • opäť po roku ďalšia novopostavená špičková materská škola v obci, tento raz vďaka súkromného kapitálu.

 

...ale aj DROBNÉ RADOSTI ako:

 • opätovná nominácia na Cenu pre otvorenú samosprávu za r. 2020 udelená Združením občanov miest a obcí Slovenska, čo znamená, že Hviezdoslavov bol nominovaný 2 roky po sebe (pričom v r. 2019 aj vyhral),
 • možnosť platiť kartou, vďaka čomu je náš Úrad stále jeden z mála progresívnych úradov v okolí, v ktorom nepotrebujete mať pri sebe hotovosť,
 • novozaložená "Zelená linka" obce, ktorá od 11.12.2020 funguje každý deň a ktorej cieľom je ešte čistejší Hviezdoslavov,
 • zahájenie prípravy Športovo-relaxačného areálu "Šibenička", terénne úpravy priestoru a príprava na výsev záťažového trávnika, 
 • rekonštrukcia interiéru Obecného úradu Hviezdoslavov a vytvorenie minigalérie na chodbách Úradu, 
 • presťahovanie Stavebného úradu Hviezdoslavov na 1. poschodie kultúrneho domu a vytvorenie nových kancelárií,
 • pravidelné nahrávanie zasadnutí zastupiteľstva a transparentné zverejňovanie ich nezostrihaných verzií na YouTube,
 • pravidelné živé vysielania starostu obce na sociálnej sieti a pokračovanie série živých diskusií s obyvateľmi "Starosta v teréne"
 • nové ochranné siete a čistenie povrchu na multifunkčnom ihrisku na Školskej ul., 
 • nová cykloklietka pri žel. zastávke a nové uzamykateľné stojisko na separáty pri vstupe do Záhrad,
 • oficiálny vznik Jednoty dôchodcov vo Hviezdoslavove a začiatok pravidelných a organizovaných stretnutí so seniormi, 
 • hľadanie nájomcov, lekárov, lekáriek a zdravotníckeho personálu do plánovaného zdravotného strediska v rámci Areálu Senecká, 
 • Realizačný projekt výsadby zelene, podľa ktorého budeme v r. 2021 v celej obci vysádzať väčšie množstvo zelene, 
 • sanačná oprava výtlkov vo všetkých častiach Hviezdoslavova,
 • úspešný a vypredaný februárový Starostovský maškarný bál 2020
 • pokračovanie organizovaných futbalových tréningov pre najmenších pod vedením kouča Rada Noska,
 • starostami vydupaná rekonštrukcia frekventovanej Vinohradníckej ("Opileckej") cesty, ktorú aj mnohí naši občania využívajú ako hlavný ťah do Bratislavy, 
 • skupinové cvičenia pod dohľadom certifikovaných trénerov v našom kultúrnom dome,
 • mimoriadne úspešné darovania krvi pod záštitou nášho miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Hviezdoslavov,
 • prvé tisícky eur, ktoré odišli v rámci nášho jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý sme založili pre občanov s trvalým pobytom ako benefit, 
 • 2 úspešne zorganizované kolá celoplošného jesenného testovania na Covid-19 a takmer 7-tisíc pretestovaných ľudí, 
 • množstvo oceňovaných opatrení v súvislosti s koronakrízou - napr. sledovanie nových prípadov "Hodina po hodine", virtuálna asistentka na webe obce, pomoc s nákupom pre seniorov, marcový roznos textilných rúšok v celej obci, bezplatné služby terapeutky či hotline SČK, 
 • začiatok prípravy nového "parkingu" pre motorové vozidlá pri žel. zastávke, 
 • rozšírenie zberu BIO odpadu zo záhrad prostredníctvom nových, hnedých nádob,
 • nové možnosti ukladania veľkoobjemného či stavebného odpadu vo zmluvnom zbernom dvore, 
 • nové kontajnery na elektroodpad či batérie
 • nová, pestrá kvetinová výsadba v Parku P. O. H. s novým mobiliárom a vyvýšenými záhonmi,
 • výrazné predĺženie víkendovej prevádzky na zbernom dvore, 
 • spustenie predaja originálnych darčekových predmetov pod záštitou obce, 
 • riešenie zhoršujúcej sa situácie s odvozom tekutého odpadu a dohoda, aby ceny nerástli skokovým spôsobom ako v susedných obciach, 
 • predĺženie úradných hodín našich úradov v stredu až do 19:00, 
 • pokračovanie bezplatných SMS notifikácií a e-mail newslettra pre občanov,
 • či upokojenie dopravy vďaka novým spomaľovačom v Podháji, Záhradách či na Čerešňárke...

 

Toľko v roku 2020, vážení susediapriatelia.

V roku 2021 začneme opäť na sto percent a postupne budeme pridávať!

 

Váš starosta,

Marek Lackovič

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.