Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ťažký rok 2021 je za nami. Prichádza odpočet práce...

GALÉRIA
Dátum: 13.12.2021
Počet videní: 2501
Ťažký rok 2021 je za nami. Prichádza odpočet práce...

Aj rok 2021 sa blíži k svojmu koncu...

Rok 2021 sme prakticky úplne celý prežili v mimoriadnej situácii, resp. núdzovom stave.

Udialo sa tak vôbec po prvý raz v novodobej histórii našej krajiny - Slovenskej republiky.

Napriek tomu sme sa vo Hviezdoslavove naozaj nenudili, čo najhodnovernejšie preukazuje naša priložená fotogaléria...

 

Čo úspešne prešlo v r. 2021 rukami poslankýň a poslancov nášho zastupiteľstva?

Napriek pandémii a komplikovanej situácii sa odsúhlasilo 85 dôležitých uznesení...

Napríklad aj...

 • rozšírenie MŠ Hviezdoslavov do CZŠ Hviezdoslavov už od šk. r. 2021/2022 a vykonanie všetkých opatrení, aby rozšírenie o 3 triedy a vyše 40 detí bolo realitou,
 • úzka súčinnosť a udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej materskej školy (SMŠ) „Lovely Stars“ a jej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky už k 1.9.2021,
 • mimoriadne úzka súčinnosť a udelenie súhlasu so zaradením Cirkevnej ZŠ sv. Martina a výdajnej školskej jedálne pri CZŠ, Cirkevnej ZUŠ sv. Martina a Školského klubu detí do siete škôl a školských zariadení SR k 1.9.2021,
 • Územný plán obce Hviezdoslavov – Zmeny a doplnky č. 06/2021, čoho výsledkom bude na jar 2022 napr. i prekategorizovanie lokality "Šibenička" na plochy športu a rekreácie, zakreslenie nových kruhových objazdov v Podháji a Záhradách, ako i avizovaných cyklotrás a pod.,
 • predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „Športový areál Bez bariér Hviezdoslavov“, v rámci výzvy Fondu na podporu športu, program „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, kde sme boli úspešní a získali sme 50% spolufinancovanie projektu,
 • nájomná zmluva s Alza.sk, s. r. o., vďaka ktorej u nás pribudlo vôbec 1. výdajné miesto AlzaBox,
 • zámer prípravy projektu okružnej križovatky v časti Podháj (križovatka Hlavná ulica a cesta č. 1054), spočívajúci vo vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierskych prác potrebných pre získanie nevyhnutných povolení, 
 • zámer výstavby chodníka pre peších v časti obce okolo rybníka Podháj, ktorý sa realizuje práve v týchto dňoch a týždňoch,
 • zmluva o spolupráci a urbanistická štúdia "Pri parku Hviezdoslavov", vďaka ktorej v bezprostrednej blízkosti Záhrad v stanovenom termíne musí vyrásť ďalšia, nová, obecná materská škola a ďalšia obchodná zóna s novým a významným potravinárom,
 • zámer projektu veľkej obnovy pôvodnej, resp. "starej" budovy MŠ Hviezdoslavov, ktorý bol úspešne zrealizovaný v lete 2021,
 • zámer projektu veľkej obnovy Obecného úradu Hviezdoslavov, ktorý bol úspešne zrealizovaný na jeseň 2021,
 • Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2021, čím sa schválil Prevádzkový poriadok pohrebiska obce,
 • zmluva o dielo so ŠPORTFINAL, s. r. o., vďaka čomu sme úspešne zrealizovali Športový areál Bez bariér na jeseň 2021,
 • zámer realizácie Voľnočasového areálu Šibenička, ktorého tzv. "nultú" fázu sme spustili v lete 2021 a "ostrú" fázu spúšťame v lete 2022,
 • VZN č. 2/2021 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení, kde zriaďovateľom nie je obec,
 • zámer výstavby ďalšej, tentokrát obecnej, základnej školy, v lokalite Letorosty (časť Podháj), čoho výsledkom bola proj. dokumentácia pre stavebné povolenie, úspešný nákup pozemkov a prípravné práce, ktorých cieľom je realizácia projektu v r. 2022,
 • zámer vypracovania proj. dokumentácie pre realizáciu stavby "Hviezdoslavov - vodovod a kanalizácia", pričom práve v týchto dňoch čakáme na vydanie stavebného povolenia a verejné obstarávanie, ktorého cieľom je realizácia projektu v r. 2022,
 • zmluva o jednorazovej refundácii časti nákladov s Bratislavskou arcidiecézou, vďaka ktorej sme poskytli financie vo výške 35.000,00 EUR CZŠ sv. Martina,
 • kúpne zmluvy s FINECONNECTION, s. r. o. a LETOROSTY, s. r. o., čím sme získali 7.453 m2 pozemkov pre našu pripravovanú ZŠ P. O. Hviezdoslava spomínanú vyššie,
 • ver. obstarávanie a poskytovanie služieb na zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
 • zmluva s Euronet Services Slovakia, s. r. o., vďaka ktorej nám pribudol vôbec 1. bankomat dostupný 24 hod. 7 dní v týždni,
 • zmluva o poskytovaní služieb s Global Gastro, s. r. o., predmetom ktorej je školské stravovanie detí MŠ Hviezdoslavov,
 • zmluva o poskytovaní služieb s flexiON, s. r. o., predmetom ktorej je poradenstvo v oblasti projektového riadenia a monitorovania dotácií pre našu samosprávu,
 • zámer opravy ulíc Kríková, Rybničná a sanácie výtlkov v obci, ktorý sa začal realizovať na jeseň 2021 a skončí na jar 2022,
 • memorandum o vzájomnej spolupráci s M. Markoltom, R. Csomorom a ďalšími, predmetom ktorého je záväzok uzatvoriť nájomnú zmluvu, vďaka ktorej zrealizujeme obecnú pláž na štrkoviskách, resp. pozemky o celkovej výmere min. 4.678 m2,
 • predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zlepšenie úrovne hygienických štandardov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Kultúrnom dome (KD) Hviezdoslavov“, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorou chceme v r. 2022 kompletne zrekonštruovať interiér nášho KD,
 • zmluva o dielo so SMM, s. r. o., vďaka ktorej plánujeme realizovať "Vodozádržný park Hviezdoslavov" v r. 2022,
 • prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 192.549,09 EUR za r. 2020,
 • zmluva o spolupráci medzi s HB living, s. r. o., predmetom ktorej je dobudovanie polyfunkcie, námestia a parku vo Hviezdnom bývaní v stanovenom termíne a záväzok spoločnosti HB living, s. r. o. predať pozemky pod parkom a park obci,
 • kúpna zmluva s XL four, s. r. o., vďaka čomu sme do svojho vlastníctva získali chodník Hviezdne bývanie - Záhrady,
 • úspešná Výročná správa obce a vykonaný nezávislý kontrolný audit obce za r. 2020,
 • Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2018 o určení názvov ulíc a iných ver. priestranstiev, čím sme zaktualizovali súčasnú situáciu s uličným systémom v obci,
 • zámer dostavby centra obce v lokalite "Pažiť", ktorý musí byť hotový na jar 2022, aby sme k novovybudovaného Športovému areálu Bez bariér dobudovali prístup a takisto parkovacie plochy, chodník a ďalšie súčasti nového centra obce,
 • vyrovnaný rozpočet na r. 2022, pričom sa 1. raz v histórii obce dostávame nad hranicu dvoch miliónov eur,
 • zmluva o dielo s Cykloprojekt, s. r. o., ktorá zabezpečí dokumentáciu pre stavebné povolenie na projekt cyklotrás,
 • schválený Investičný plán projektov obce na r. 2022, vďaka ktorému dnes presne vieme, čo a v akom poradí ideme nasledujúce roky budovať, zveľaďovať, zrekonštruovať a zmodernizovať,
 • neprípustnosť ďalšej výstavby stavieb – žúmp – v katastri našej obce, a to ani ako formu dočasného riešenia, s okamžitou platnosťou pre všetky rozvojové plochy (RP) určené na novú výstavbu nachádzajúce sa v platnom ÚPN obce.

 

Skutočnosťou sú u nás za r. 2021, napriek pandémii, naozaj VEĽKÉ veci ako:

 • rozšírená MŠ Hviezdoslavov do CZŠ sv. Martina o ďalšie triedy a o vyše 40 detí, čím sme sa dostali z 37 detí v r. 2018 na takmer 160 detí v r. 2021,
 • nová, špičková, dlhoočakávaná základná škola a základná umelecká škola v lokalite "Pažiť", vďaka intenzívnej a mimoriadnej spolupráci a súčinnosti s RKC, ktorú v krátkodobom horizonte čaká dobudovanie pavilónu B, resp. telocvične,
 • úspešne zrealizovaný náročný projekt "Obnova pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov",
 • úspešne zrealizovaný náročný projekt "Obnova Obecného úradu Hviezdoslavov" spolu s veľkoformátovou maľbou,
 • úspešne zrealizovaný projekt "Športový areál Bez bariér" s 50% financovaním Fondu na podporu športu,
 • spustenie realizácie projektu "Chodník pre peších - časť Podháj", vďaka ktorému významne zokruhujeme okolie rybníka,
 • nová, hotová proj. dokumentácia pre územné rozhodnutie na projekt novej okružnej križovatky Hviezdoslavov - Miloslavov - Štvrtok n. O., ku ktorej momentálne prebieha inžinierska činnosť,
 • nová, certifikovaná, úspešne zrealizovaná "Work-out & fitness zóna" vo Hviezdnom bývaní,
 • zisk a úspešné zavkladovanie 7.453 m2 pozemkov pre našu avizovanú základnú školu v lokalite "Letorosty",
 • zmluvná dohoda na prenájme 4.678 m2 pozemkov pre vytvorenie avizovanej obecnej pláže na štrkoviskách,
 • zmluvná dohoda s novými majiteľmi Hviezdneho bývania, v ktorej je garantované dobudovanie polyfunkcie, námestia a parku do 24 mesiacov,
 • 1. ulica využívajúca čisto solárnu energiu na ver. osvetlenie - Stromová ul.,
 • oficiálne otvorenie 1. etapy Areálu Senecká (nový supermarket) a vydanie stavebných povolení pre obchodné galérie "U" a "L", ktoré budú realizované v r. 2022,
 • iniciatíva #1000STROMOV, ktorou sme spustili masívnu výsadbu drevín v našej novej lesnej škôlke na Šibeničke, kde už bolo vysadených prvých 600 líp a javorov; taktiež výsadba alejí vo Hviezdnom bývaní vďaka súkromnému kapitálu, výsadba alejí opäť na Šibeničke či výsadba vzrastlých platanov pri novom Športovom areáli Bez bariér,
 • úspešné zahájenie stavebného konania pre projekt dobudovania kanalizácie a vodovodu v celom Hviezdoslavove, ktoré chceme realizovať v r. 2022,
 • "STOPka" pre ďalšiu masívnu výstavbu vo Hviezdoslavove, ktorá dnes nemá územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie,
 • nová, bezpečná odstavná spevnená plocha pre motorové vozidlá pri žel. zastávke,
 • dlhoočakávané, oficiálne spustenie, resp. zavedenie uličného systému v našej obci.

 

...ale aj DROBNÉ RADOSTI ako:

 • bezplatná verejná Wi-Fi sieť na všetkých ver. priestranstvách v obci,
 • postupne dopĺňaný kamerový systém v rôznych častiach našej obce,
 • pripomenutie si 100. výročia úmrtia P. O. H. na našej novembrovej slávnosti,
 • posilnenie el. distribučnej sústavy hlavne v starej časti obce (nová trafostanica, kabeláž a pod.),
 • posilnenie el. distribučnej sústavy v blízkosti Areálu Senecká (nová trafostanica, kabeláž a pod.),
 • jarná revitalizácia vodorovného i zvislého dopravného značenia všade tam, kde to bolo potrebné,
 • pomerne úspešné sčítanie obyvateľstva, možnosť asistovaného sčítania, stacionárny asistent a pod.,
 • udelenie ocenenia "Otvorená samospráva 2021", čím sme potvrdili svoje smerovanie už 3. rok po sebe,
 • možnosť platiť kartou, čím je náš Úrad stále jeden z mála v okolí, kde nepotrebujete mať pri sebe hotovosť,
 • fungujúca "Zelená linka" obce, ktorá od 11.12.2020 funguje každý deň a ktorej cieľom je čistejší Hviezdoslavov,
 • #HviezdneLeto2021 v našej komunitnej záhrade "Šibenička", resp. jeho "nultá" fáza, ktorou sme otvorili areál verejnosti,
 • pravidelné nahrávanie zasadnutí zastupiteľstva a transparentné zverejňovanie ich nezostrihaných verzií na YouTube,
 • pravidelné živé vysielania starostu obce na soc. sieti a veľká séria živých diskusií s obyvateľmi obce "Starosta v teréne"
 • rozvoz vitamínov, respirátorov našim seniorom priamo domov, všetkým testovaným počas plošných testovaní,
 • funkčná, bezpečná, moderná cykloklietka pri žel. zastávke,
 • stretnutia členov našej novozaloženej Jednoty dôchodcov
 • pokračovanie organizovaných futbalových tréningov, v rámci ARC Sport Hviezdoslavov, pod vedením kouča Rada Noska,
 • mimoriadne úspešné darovania krvi pod záštitou nášho miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Hviezdoslavov,
 • tisícky eur, v rámci nášho jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa, zal. pre občanov s trvalým pobytom ako benefit, 
 • séria úspešne zorganizovaných plošných testovaní na Covid-19 a tisícky pretestovaných ľudí, 
 • spustenie zberu kuchynského odpadu z domácností prakticky vo všetkých častiach našej obce,
 • nové možnosti ukladania veľkoobjemného, stavebného odpadu vo zmluvnom zbernom dvore, 
 • nové kontajnery na elektroodpad či batérie
 • objednávka proj. dokumentácie na rekonštrukciu / odvodnenie a dobudovanie krajníc na chodníku na Hlavnej ul.,
 • nová, pestrá kvetinová výsadba v Parku P. O. H. s mobiliárom a vyvýšenými záhonmi,
 • pokračovanie bezplatných SMS notifikácií a e-mail newslettra pre našich obyvateľov,
 • a pod..

 

Toľko v roku 2021, vážení susediapriatelia.

V roku 2022 začneme opäť na 100 percent a postupne budeme pridávať!

Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu a súčinnosť...

 

Váš starosta, Marek Lackovič, MBA; a kolektív

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.