Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Dobudovanie kanalizácie a vodovodu - otázky a odpovede

Dátum: 19.10.2022
Počet videní: 2976
Aktualizované. Dobudovanie kanalizácie a vodovodu - otázky a odpovede

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)...

Vážené Hviezdoslavčanky, Hviezdoslavčania.

V nadväznosti na úspešné vydanie stavebného povolenia, o ktorom sme Vás bezodkladne informovali v lete, Vám férovo a otvorene, tak ako nám je vlastné, aktualizujeme odpovede na často kladené otázky (tzv. FAQ):

 

Čo sa teraz deje?

Dovoľte nám tentoraz byť o niečo podrobnejší...

Po doručení stavebného povolenia známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám koncom júna 2022 bolo toto rozhodnutie v mesiaci júl 2022 vyvesené na úradných tabuliach jednotlivých obcí / úradov min. 15 dní. Čo sa týka námietok, resp. pripomienok / odvolaní, tak doručené boli 3 (slovom tri) od troch rôznych subjektov (z ktorých dvojica ani nedisponuje trvalým pobytom v obci), ktoré boli na Okresný úrad D. Streda (ďalej len OÚDS) jednotlivo doručené postupne dňa 4.7.2022, 13.7.2022 a 3.8.2022. Týchto účastníkov konania nechceme, prirodzene, zverejňovať, nakoľko len využili svoje legitímne a zákonné právo realizáciu namietať (čo však v súčasnej situácii považujeme za mimoriadne nepochopiteľné a nezodpovedné). OÚDS, odbor starostlivosti o životné prostredie (gestor stavebného povolenia) v zmysle § 57 Zákona č. 71/1967 listom zo dňa 30.8. a listom zo dňa 6.9.2022 upovedomil účastníkov konania s obsahom podaných odvolaní a vyzval ich, aby sa v priebehu 8 dní od doručenia tohto oznámenia k nemu vyjadrili. Nemôžeme si v tejto situácii odpustiť poznámku, že aj za tejto havarijnej situácie na Žitnom ostrove, kedy stúpajú ceny za vývoz žúmp do extrémnych výšin, ba dokonca je niekedy problém vôbec vývozcu získať, máme vážne podozrenie, že je niektorý zo subjektov schopný zrejme naschvál preberať si písomnosti (príp. koncipovať odvolanie) až v posledný možný deň, čím spôsobuje všetkým Hviezdoslavčanom a Hviezdoslavčankám časový sklz realizácie celého projektu. Listom v posledný deň zákonom stanovenej lehoty sa na záver predmetný subjekt vyjadril k oznámeniu s obsahom podaných odvolaní.

Okresný úrad Trnava (ďalej len OÚTT), odbor opravných prostriedkov, kam bol spis zaslaný na preskúmanie, bol Okr. úradom D. Streda 14.10.2022 informovaný, že OÚDS ako tunajší orgán štátnej vodnej správy v plnom rozsahu nevyhovie predloženým odvolaniam a v súlade so zákonom predmetné odvolanie predkladá OÚTT ako odvolaciemu orgánu. OÚDS v liste zo dňa 14.10.2022 doporučuje odvolaciemu orgánu odvolanie zamietnuť a rozhodnutie OÚDS potvrdiť. Vedenie obce Hviezdoslavov bezodkladne naliehalo na OÚTT o súčinnosť - veríme teda, že správoplatneniu stavebného povolenia už nič nebráni a do max. 30 dní bude realitou.

Ruka v ruke s týmto procesom bola pripravovaná a s príslušnou sekciou Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len MŽPSR) (ktorej patrí veľká vďaka za mimoriadnu súčinnosť) intenzívne komunikovaná žiadosť o nenávratný fin. príspevok (NFP), fázovanie celého projektu a jeho špecifiká. Túto vec gestorujeme v úzkej súčinnosti so Západoslovenskou vodárenskou spol., a. s. (ďalen len ZsVS).

Pripravovaný projekt je v pláne predložiť v rámci 43. výzvy vo výške celkových oprávnených výdavkov cca. 28 mil. eur, a to na intenzifikáciu Čistiarne odpadových vôd Šamorín (9,1 mil. eur), vybudovanie stokovej siete v obci Horná Potôň (5,5 mil. eur) a verejnej kanalizácie súbežne s výstavbou verejného vodovodu v obci Hviezdoslavov (8,5 mil. eur kanalizácia a 5,3 mil. vodovod). Vedenie MŽPSR informovalo, že projekt bude možné podporiť až v nadväznosti na schválenie zmeny OP KŽP Európskou komisiou a po vydaní usmernenia RO k 43. výzve, t. j. v predpokladanom termíne v priebehu novembra 2022. Zástupcovia MŽP SR ďalej zdôraznili, že pre schválenie projektu je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky poskytnutia príspevku. Dôležité je najmä vysporiadanie majetkovo – právnych vzťahov a splnenie podmienky týkajúcej sa štátnej pomoci. To znamená, že v rámci projektu nedochádza k štátnej pomoci, a to ani k poskytnutiu tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo poskytnutiu inej výhody (inému podnikateľskému subjektu odlišnému od žiadateľa). V nadväznosti na zmienené skutočnosti ZsVS potvrdila, že projekt by mohol byť v rámci 43. výzvy predložený v novembri 2022, po vydaní usmernenia k 43. výzve, kedy je aj predpoklad, že budú vydané všetky povolenia na jeho realizáciu (i naše právoplatné stavebné povolenie), ktorých zabezpečenie je v súčasnosti ešte v procese.

Dielo teda bude, tak ako deklarujeme už od začiatku, vo výraznej miere financované fondami EÚ. Koordinovane s tým sa spúšťa aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa celého diela, čoraz častejšie sa skloňuje prelom mesiaca október / november 2022. Ak všetko dopadne podľa predpokladov, žiadosť o NFP bude korektne a včas sprocesovaná a obstarávanie sa nenatiahne (stanovené však v tomto smere budú min. zákonné termíny), štart celej realizácie by mal započať na jar 2023.

 

Koľko potrvá verejné obstarávanie?

Optimistický variant hovorí o cca. ôsmych týždňoch, pesimistický hovorí rádovo o mesiacoch. Stavať chceme, prirodzene, čo najskôr a tomu budú uspôsobené aj lehoty na predkladanie ponúk - držať sa však musíme ako v príkladoch dobrej praxe, tak i v legislatívnych rámcoch príslušných zákonov SR. Proces nie je možné nijako urýchliť, zákazku nie je možné "len tak niekomu šikovnému prideliť". Ak všetko pôjde "normálne", zmluva so zhotoviteľom by mala byť podpísaná ešte v zimných mesiacoch.

 

Je možné, že sa začne stavať ešte tento rok?

Ako píšeme vyššie, ak všetko dopadne podľa predpokladov, žiadosť o NFP bude korektne a včas sprocesovaná a ver. obstarávanie sa nenatiahne (stanovené však v tomto smere budú min. zákonné termíny), štart celej realizácie by mal započať na jar 2023.

 

Koľko celá výstavba potrvá?

Nie je to nič jednoduché, klamať Vám nechceme a nebudeme. Doba výstavby takéhoto veľkého rozsahu len málokedy trvá menej než 12 mesiacov. K tomu je potrebné pripočítať i kolaudačný proces, ktorý je otázkou 1 - 4 mesiacov.

 

Budú niektoré úseky vybudované skôr?

Áno, napr. Školská ul. a jej bezprostredné okolie je menší, separátny projekt, ktorý bude realizovaný, predovšetkým kvôli školským zariadeniam, už skôr, resp. súbežne. Všimnúť si to bolo možné aj v mapových podkladoch, kde sa to jasne spomína a píše.

 

Kde bude kanalizácia ústiť?

Obec je a bude odkanalizovaná do ČOV Šamorín, o čom sa píše aj v stavebnom povolení. Intenzifikácia ČOV Šamorín a dobudovanie kanalizácie (nielen) vo Hviezdoslavove je, dá sa povedať, v súčasnosti, predovšetkým kvôli vzájomnému zlepšeniu a synergii merateľných ukazovateľov, jedným veľkým projektom, ktorý zastrešuje ZsVS, a. s., v hodnote cca. 28 miliónov EUR.

 

Ako to bude vyzerať na našej ulici? Sú k dispozícii mapové podklady?

Realizačné výkresy sme v záujme otvorenej komunikácie zverejnili už v r. 2021 TU.

 

Bude na mojej ulici vodovod s kanalizáciou, aj keď je ulica "súkromná" a nepodpísal som zmluvu o vecnom bremene?

Áno, už nie je tajomstvom, že napokon sa nám podarilo získať stavebné povolenie na všetky ulice, t. j. aj na tie, kde súhlasy / podpisy niektorých vlastníkov nehnuteľností chýbali (6 ulíc). Toto je naozaj výborná správa.

 

Koľko ma bude stáť pripojenie?

Podrobnosti prinesieme, v súčinnosti so Západoslovenskou vodárenskou, a. s., včas - cez naše komunikačné kanály.

 

Videl som mapové podklady a zásadne nesúhlasím s umiestnením prípojky.

V projektovej dokumentácii (PD) je pomerne jasne uvedené, že presné polohy vodovodných a kanalizačných prípojok (ich trasovanie a výškové riešenie) sa upresnia počas výstavby podľa požiadaviek vlastníkov pripájaných nehnuteľností, po dohode s investorom a prevádzkovateľom. Posuny sú pri takýchto stavbách úplne bežné, nie je potrebné upravovať PD.

 

Videl som mapové podklady a zásadne nesúhlasím s umiestnením kanalizačných šácht.

Posúvanie kanalizačných šácht by spôsobilo viacero nadväzujúcich problémov. Maximálna vzdialenosť šácht medzi sebou nemá prekročiť 50 metrov. Stáva sa, že šachta je zároveň lomová, čiže by sa menilo čiastočne aj trasovanie kanalizácie, čo by najmä v úzkych uličkách nebolo optimálne. Poklop kanalizačnej šachty bude v úrovni terénu, je to úplne bežná záležitosť.

 

Obec ma kontaktovala ohľadom podpisu zmluvy, ale ja nesúhlasím s vymedzením ochranného pásma.

Ochranné pásmo, o ktorom sa píše v zmluvách o vecnom bremene, sa vzťahuje na nové stavby, nie na už existujúce stavby (ak tam už napr. ploty / múry atď. postavené sú). V odôvodnených prípadoch sa môže stanoviť ochranné pásmo aj menej než 1,5 m, riešiť to budeme individuálne, pri takýchto stavbách je to úplne bežné, naozaj nie je potrebné predčasne panikáriť.

 

Budem sa musieť na vodovod / kanalizáciu pripojiť?

Samozrejme. Pripojiť sa bude musieť každý. Neznamená to však, že Vám zakážeme používať napr. Vašu studňu na zalievanie záhrady.

 

Prečo bude v budúcnosti ČOV aj v našej obci a kde sa bude nachádzať?

Pretože ďalšiu novú (budúcu) výstavbu už Šamorín do svojej čistiarne nepripojí / nepovolí. Ak chce teda táto výstavba v budúcnosti vzniknúť, musí si riešiť vlastnú modernú a bezpečnú čistiareň, ktorá je momentálne v štádiu projektovania. Vzniknúť by mala v Logistickom parku Astrum (ktorý je v územnom pláne od r. 2008), neďaleko zberného dvora, kúsok od križovatky smer Mierovo.

 

Prečo obec rieši tieto veci so Západoslovenskou vodárenskou, a. s. a nie sama?

Pretože spolu sme silnejší a rýchlejšie sa nám darí presadzovať naše záujmy - predovšetkým čo najskôr odkanalizovať Hviezdoslavov a zintenzifikovať ČOV Šamorín. Vďaka tomu je projektu od samého začiatku, od r. 2019, venovaná náležitá pozornosť a súčinnosť a celý proces je gestorovaný tou najkompetentnejšou autoritou - samotnými vodárňami.

 

Kedy si dáme ďalší update k tejto veci?

Tému priebežne dopĺňame a aktualizujeme...

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.