Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Nová ZŠ - otázky a odpovede

GALÉRIA VIDEO
Dátum: 07.11.2023
Počet videní: 6983
13 min. čítania
Aktualizované. Nová ZŠ - otázky a odpovede

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)...

Platné a zaktualizované 7.11.2023

 

Vážené Hviezdoslavčanky, milí Hviezdoslavčania.

     V nadväznosti na právoplatné stavebné povolenie, Vám férovo a otvorene, tak ako sa nám osvedčilo i pri projekte dobudovania kanalizácie a vodovodu (viď TU), odpovedáme na Vaše otázky ku projektu našej novej základnej školy (ZŠ):

 

Čo sa teraz bude diať?

     Začiatkom leta 2023 bolo vo vestníku SR aj EÚ úspešne spustené ver. obstarávanie, ktoré práve v týchto dňoch a chvíľach vyhodnocujeme. Záujem je, prirodzene, stavať čo najskôr, presný harmonogram však bude jasný hneď po tom, ako nadobudne účinnosť zmluva o dielo. Zároveň riešime financovanie celého projektu, opäť ale nechceme neuvážlivo predbiehať a informovať budeme, až keď budú veci podpísané, preto Vás prosíme ešte o chvíľu strpenia.

 

Koľko celá výstavba potrvá?

     Výstavbu chceme realizovať tak, aby do novej ZŠ mohli prví školáci nastúpiť najneskôr 1.9.2025. V zmluve o dielo, ktorá je a bola súčasťou súťažných podmienok ver. obstarávania, je pevne zakotvené, že ukončenie výstavby musí prebehnúť do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, ktoré chceme, prirodzene, odovzdať čo najskôr a bez zbytočných zdržaní, najneskôr na jar 2024.

 

Ako sa nová základná škola bude volať?

     Pracovný názov má Základná škola P. O. Hviezdoslava, ale oficiálny názov by sme radi prediskutovali, napr. formou hlasovania, neskôr, vo vhodný čas, aj s Vami, našimi obyvateľmi - podobne, ako keď ste vyberali dizajn novej budovy MŠ v r. 2019.

 

Ako bude nová základná škola vyzerať?

     Našu novú školu sme Vám predstavili už v januári 2022 TU, príp. TU nájdete aj jej videoprezentáciu. Naša nová základná škola, pracovne nazvaná ZŠ P. O. Hviezdoslava, bude naozaj ekologickou, modernou a vkusnou krásavicou s kapacitou takmer 500 žiakov, prírodnou zelenou strechou, špecializovanými učebňami, telocvičňou, na 100% pripravená na klimatické výzvy 21. storočia. V krátkodobom horizonte tak Hviezdoslavov ponúkne hneď 2 nové, špičkové základné školy s celkovou kapacitou na úrovni 1.000+ študentov.

 

Kde presne sa nová ZŠ bude nachádzať?

     Už v novembri 2021 sme Vás informovali, že pozemky pod ďalšou základnou školou už patria obci, nakoľko boli úspešne zavkladované do katastra nehnuteľností. Nová, obecná škola tak bude disponovať rozľahlým areálom o veľkosti takmer jedného hektára. Nachádzať sa bude na parc. č. 240/642 a 240/643, zhruba 100 metrov za Stromovou ul., v lokalite Podháj - Letorosty. Počíta sa s tým, že ku nej bude viesť nová cesta - zrekonštruovaná Ul. Pri hájovni, ktorá sa vybuduje v r. 2024 - 2025. Detailný pohľad nájdete v priloženom linku...

 

Koľko bude stáť a kto ju zafinancuje?

     Rozpočet novej ZŠ je na úrovni vyše 5 mil. EUR + DPH. Ako píšeme vyššie, financovanie celého projektu riešime, opäť ale nechceme neuvážlivo predbiehať a informovať budeme, až keď budú veci podpísané, preto Vás prosíme ešte o chvíľu strpenia. Školu máme záujem financovať prostredníctvom Plánu obnovy: Zvýšenie kapacít základných škôl, a preto sme k tomu už pred časom spustili aj sériu príslušných procesov a rokovaní s kompetentnými autoritami, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť financovanie tohto projektu prostredníctvom tzv. eurofondov. Obec je v súčasnosti pripravená finančne zvládnuť i spoluúčasť tohto projektu. Výborným výsledkom bolo v rámci Plánu obnovy už to, že sme po intenzívnom tlaku dosiahli dodatočné zaradenie okresu D. Streda medzi lokality oprávnené čerpať fin. prostriedky.

 

Čo s nedostatočnými kapacitami škôlky?

     V novej ZŠ plánujeme otvoriť aj niekoľko ďalších tried MŠ, ktoré sa budú nachádzať v samostatnom trakte budovy. Fungovať to bude podobne, ako aktuálne v CSŠ sv. Martina, do ktorej sme sa v takýmto spôsobom dočasne rozšírili v r. 2021. O tom, že to dokáže bezproblémovo fungovať, dnes nemôže byť pochýb. Významne a výrazne tým môžeme v krátkom čase rozšíriť aj súčasné nedostatočné kapacity MŠ, bez toho, aby sme potrebovali ďalšie elokované pracoviská mimo nášho katastra. Rozširovanie kapacít škôlok na území Obce neustále prebieha, čo priebežne komunikujeme predovšetkým na našich stránkach.

 

Aj keď to priamo so ZŠ nesúvisí, pôjdu poplatky za obecnú MŠ nahor?

     Poplatky za MŠ sme už dlhšiu dobu nezvyšovali. Berúc do úvahy i ťaživú situáciu s infláciou, resp. zdražovaním, ktorému (nielen) na Slovensku čelíme, nechceli sme Vám finančné náklady ešte viac zvyšovať. Zároveň je však pravdou, že MŠ v súčasných štyroch nákladných budovách a s cca. 30 zamestnancami generuje neustále prevádzkovú stratu, ktorú bolo nutné sanovať, preto sme v auguste 2023 pristúpili k úprave poplatkov za MŠ.

 

Chcem v novej ZŠ pracovať. Čo mám urobiť?

     Nábor nových zamestnancov bude spustený bezprostredne po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi. Včas budeme informovať na všetkých našich informačných kanáloch (web, soc. siete, newsletter, mobilná aplikácia) či prostredníctvom printových médií a portálu Profesia.sk. 

 

Kto bude zriaďovateľom novej základnej školy?

     Zriaďovateľom novej ZŠ bude Obec Hviezdoslavov. Otázku právnej subjektivity budeme riešiť neskôr.

 

Ako bude stavebný ruch ovplyvňovať okolie?

     Vždy je snaha, aby výstavba v gescii obce rušila okolie čo najmenej. Či už to je výstavba Nového centra: Vodozádržného parku v r. 2023, či už to bola výstavba Športového areálu Bez bariér v r. 2021, obnova starej budovy MŠ v r. 2021, výstavba novej budovy MŠ v r. 2019, obnova obecného úradu v r. 2021, realizácia novej pošty v r. 2022 či výstavba stoviek metrov chodníkov a obnovy kilometra ciest v posledných rokoch = vždy sa snažíme, aby sme projekty realizovali čo najmenej bolestivo, čo najrýchlejšie a aby sme komunikovali s Vami čo najotvorenejšie a najpromptnejšie. "Veľké" rekonštrukcie ciest v r. 2022 a 2023 nám jasne ukázali, že vhodne zvolenými prostriedkami (stavebný dozor non-stop v teréne so zverejnenou tel. linkou či séria osobných koordinačných stretnutí s obyvateľmi pred zahájením prác) vieme nežiaduce vplyvy a javy eliminovať na minimum a inak to nebude ani v tomto prípade. Ak bývate v bezprostrednom okolí budúceho staveniska, včas budete o všetkom prostredníctvom našich komunikačných kanálov notifikovaní a v teréne budete môcť komunikovať priamo so stavebným dozorom obce.

 

Nesúhlasím s umiestnením novej základnej školy...

     Možností ako vyjadriť nesúhlas s umiestnením ZŠ bolo toľko, že je to až neuveriteľné. Napr. na zasadnutí zastupiteľstva dňa 1.8.2019, keď sa Uznesením 91/2019 udeľoval súhlas so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie (UŠ) za podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu UŠ pre toto rozvojové územie; potom napr. dňa 15.4.2020, keď sa Uznesením 18/2020 brala na vedomie samotná UŠ. Zadanie bolo zverejnené na ver. pripomienkovanie až 25 dní - od 5.8. do 30.8.2019 a samotná UŠ bola zverejnená na ver. pripomienkovanie 18 dní - od 12.12. do 31.12.2019 - v oboch prípadoch bez pripomienok verejnosti. Následne vznikli ďalšie možnosti pri predkladaní samotných zmlúv, ktorými obec získavala pozemky - či už na zasadnutí zastupiteľstva dňa 17.12.2020 (Uznesenia 101 a 102/2020) a následne dňa 8.6.2021 (Uznesenia 38 a 39/2021). Dnes je 8.8.2023, od 1.8.2019 (kedy sa de facto o tejto ZŠ začalo nahlas a verejne uvažovať) teda ubehli 4 roky. Možností zákonne a legitímne umiestnenie ZŠ namietať, bolo teda mnoho; projekt nie je robený narýchlo - práve naopak - od začiatku ho realizujeme otvorene, transparentne a hlavne zodpovedne...

 

Koľko nás nová škola doteraz stála a kto to zaplatil?

     Kompletná projektová dokumentácia obec stála 45.372,72 EUR, v ktorých sú započítané i penále za jej meškajúce odovzdanie. Ako už naznačujeme, výdavky boli a sú hradené z obecných zdrojov. Ďalšou nemalou položkou je inžinierska činnosť smerujúca k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu, kontrola a aktualizácia rozpočtov, príprava a gescia ver. obstarávania, vyplatenie samotných pozemkov (34.557,60 EUR vr. DPH za parc. č. 240/642 či 117.483,60 EUR vr. DPH za parc. č. 240/643), ktoré sme na základe účinných zmlúv zrealizovali v r. 2022. Nová ZŠ nás tak už stála vyše 200-tisíc EUR.

 

Prečo vôbec potrebujeme ďalšiu základnú školu? Nestačí nám jedna?

     Vzhľadom na demografický vývoj v obci je nutné konštatovať, že jedna ZŠ otvárajúca každý rok 2 triedy prváčikov nám nepostačuje. Počas ostatného zápisu sa prednedávnom do všetkých materských škôl v obci hlásilo vyše 200 detí, do 1. ročníka CSŠ sv. Martina cca. 100 prváčikov a je predpoklad, že tieto čísla sa aj naďalej budú ešte niekoľko rokov, do ukončenia projektov, ktoré sú v územnom pláne už od obdobia 2008 - 2014, zvyšovať. Aj preto myslíme dlhodobo a ďalšiu ZŠ chceme čo najskôr, zvlášť v prípade, keď do nej rozšírime i ďalšie triedy MŠ. Cieľom je v horizonte troch rokov uspokojiť naozaj každé dieťa z Hviezdoslavova, ktoré bude chcieť jednotlivé školské zariadenia (ZŠ či MŠ) navštevovať práve vo svojej Obci, doma, vo Hviezdoslavove.

 

Kde nájdem informácie o školských zariadeniach v obci?

     Stačí kliknúť SEM - do sekcie "Školské zariadenia" v rámci kategórie "Chcem vybaviť" na našom - Vašom ofic. webe...

 

Chcem sa spýtať otázku, na ktorú som tu nenašiel odpoveď...

     Napíšte nám, prosíme Vás, na mail Obecny@Hviezdoslavov.sk a odpoveď na Vašu otázku sem pripneme pre všetkých.

 

Môžem nejako projektu novej ZŠ pomôcť?

     Veľmi pekne ďakujeme, ideálne je prihlásiť sa do našej Komisii pre vzdelávanie. Predsedá jej poslanec OcZ M. Lehuta...

 

Kedy si dáme ďalší update k tejto veci?

     Tému si opäť zaktualizujeme po vyhodnotení ver. obstarávania...

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.