Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Prijímame všetkých našich škôlkarov

Dátum: 28.06.2023
Počet videní: 2010
10 min. čítania
Aktualizované. Prijímame všetkých našich škôlkarov

Distribúcia potvrdení práve prebieha...

V nadväznosti na včerajšie informácie o vydávaní rozhodnutí o prijatí / neprijatí do obecnej MŠ Hviezdoslavov dnes pripájame výborné správy. Vďaka novému, avizovanému elokovanému pracovisku MŠ v ZŠ I. Illésházyho, ktoré pre Vás modernizujeme a pripravujeme, práve v týchto dňoch vôbec po prvýkrát prijímame od šk. r. 2023/2024 všetkých „našich“ škôlkarov starších ako 2 a pol roka! Prijímame tak vyše 95+ % detičiek z Hviezdoslavova, ktoré sa do našej MŠ hlásili. Zvyšné percento tvoria veľmi malé detičky, ktoré dnes nemajú ani 2 a pol roka. Škôlkarov, ktorí spolu s rodičmi trvalé pobyty u nás, vo Hviezdoslavove, nemajú, žiaľ, nateraz umiestniť nevieme.

     Čo sa týka nového elokovaného pracoviska v ZŠ I. Illésházyho, v budovej ktorej budeme len my a naše deti, do nej sú a budú napokon umiestňované prakticky všetky novoprijaté 4-ročné deti (na základe aktualizovaného uznesenia / odporúčania Rady školy a stotožnenia zriaďovateľa), ktorí s tým pri prihlasovaní svojho dieťaťa súhlasili a ktorým budeme toto "navyše" dochádzanie od septembra aj, tak ako sme avizovali, finančne zaujímavo kompenzovať, ku čomu sa ešte počas tohto leta spracuje príslušná legislatíva formou VZN...

     Presúvať detičky už umiestnené vo Hviezdoslavove nie je a napokon ani nebude, vzhľadom na novelizáciu príslušných ustanovení, ktoré sa udiali cez tzv. prílepky poslaneckých návrhov na jednej z ostatných schôdzí NRSR v rámci aktualizácie príslušnej legislatívy, na čo sme museli mimoriadne promptne reagovať, potrebné, preto bolo upustené od realokácie jestvujúcich, už umiestnených predškolákov. Najmenšie (novo)prijaté detičky (drvivá väčšina trojročných a všetky ešte mladšie) zostanú v pracoviskách vo Hviezdoslavove, aj na základe odporúčania a zhodnotenia situácie kompetentných autorít (vedenie MŠ, Rada školy, príslušné orgány, Komisia pre vzdelávanie a pod.).

     Je nám jasné, že nie je, žiaľ, možné vyhovieť úplne každému. Pevne však tiež veríme, že náš hlavný cieľ - umiestniť VŠETKY naše deti z Hviezdoslavova, ktoré o to žiadajú - čo sa nám novoznikajúcim elok. pracoviskom, zdá sa, podarí, pochopíte...

 

Doplnené 22.6. 11:30:

     Záverom dodávame, že, prirodzene, nie je možné účelovo vydať rozhodnutie o neprijatí, ktoré by pre niektorých žiadateľov, ktorí nás o to vyslovene žiadali už dokonca pri samotnom zápise, znamenalo predĺženie tzv. rodičovského príspevku, v nadväznosti na neprijatie dieťaťa do spádovej MŠ.

 

Doplnené 22.6. 12:30:

     Doplnený link na zápisnice zo zasadnutia Rady školy (viď vyššie).

 

Doplnené 23.6. 8:45:

     Rodičia / zákonní zástupcovia detí prijatých do vznikajúceho elok. pracoviska v ZŠ I. Illésházyho budú kontaktovaní vedením MŠ elektronicky e-mailom v priebehu dnešného dňa, t. j. 23.6., príp. najneskôr v pondelok 26.6.2023 o ďalších krokoch súvisiacich s akceptáciou / neakcaptáciou nástupu ich detí do tohto pracoviska od septembra 2023.

 

Doplnené 26.6. 14:25:

     Práve v týchto chvíľach prebieha distribúcia e-mailov (viď aktualizácia z 23.6. 8:45).

 

Doplnené 27.6. 8:25:

     Včera prebehla distribúcia e-mailov všetkým rodičom / zákonným zástupcom detí prijatých do elok. pracoviska v ZŠ I. Illésházyho s cieľom bezodkladného zistenia akceptácie / neakceptácie nástupu dieťaťa od septembra 2023 a následnej ponuke iných možností. Zároveň požiadal zriaďovateľ MŠ - Obec Hviezdoslavov, zast. M. Lackovičom, MBA; starostom Obce - o bezodkladné zasadnutie 9-člennej Rady školy (RŠ) spoločne s Komisiou pre vzdelávanie pri OcZ (KpV) - na čo najskorší termín. Ten p. predsedníčka RŠ zvolila na štvrtok 17:00, bezprostredne po zbere vyjadrení, na ktoré majú rodičia / zákonní zástupcovia čas do štvrtka 16:00.

     Cieľom je na základe odborného posúdenia kompetentných autorít, no pritom citlivo a s porozumením, ponúknuť týmto rodičom iné riešenie, a to v prípade, že o rozšírenie do elok. pracoviska, ktoré bude k dispozícii od 11.9.2023, a ktoré by malo byť navyše pre tieto deti prakticky bezplatné, nemajú záujem. O výsledkoch budeme informovať bezodkladne po zasadnutí Rady školy.

 

Doplnené 28.6. 8:20:

     V novovznikajúcom elok. pracovisku MŠ Hviezdoslavov v ZŠ I. Illésházyho v N. Živote - Eliášovciach pre Vás opäť otvárame dvere. Aby ste sa mohli prísť pozrieť, nakuknúť, skontrolovať. Dvere budú otvorené dnes, 28.6. od 16:30 do 18:00 a zajtra 29.6. od 08:00 do 10:00, za účasti vedenia MŠ i zástupcov zriaďovateľa.

     Svoje otázky a postrehy (nielen) k tejto téme môžete zároveň už dnes podvečer položiť osobne a priamo vedeniu Obce, ktoré bude v zložení starosta, vicestarosta a predseda Komisie pre vzdelávanie od 18:30 streamovať svoje pravidelné "NAŽIVO". Tešíme sa na Vašu návštevu ako i na všetky Vaše otázky...

 

Doplnené 30.6. 19:15:

     Doplnená zápisnica zo včerajšieho zasadnutia Rady školy.

     Na žiadosť niektorých rodičov tiež pripájame proces, resp. usmernenie Regionálneho úradu školskej správy v Trnave:

"V prípade zaradenia elokovaného pracoviska MŠ do siete budete žiadosť predkladať podľa § 18 ods. 6 a ods. 7 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. V príslušných paragrafoch sú uvedené povinné prílohy. Zároveň zdôvodníte, prečo podávate žiadosť v inom (skrátenom) termíne. Zaradenie pôjde na výnimku. Zároveň upozorňujeme, že zaradenie elokovaného pracoviska materskej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu, bude možné až po nadobudnutí účinnosti zákona č. 183/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. a tiež zákon č. 596/2003 Z.z. (konkrétne § 19 ods. 7), teda po 1.9.2023."

     Na žiadosť niektorých rodičov tiež pripájame právny výklad, týkajúci sa rozhodnutia o prijatí / neprijatí žiaka do MŠ:

"Riaditeľka materskej školy ako správny orgán je svojím rozhodnutím (vrát. rozhodnutia o prijatí žiaka do materskej školy) viazaná a takéto rozhodnutie nemôže ľubovoľne (z vlastného podnetu) zrušiť, a to ani v prípade, ak by išlo o rozhodnutie nezákonné alebo ak by išlo o rozhodnutie, ktoré riaditeľka školy vydala omylom. O zrušení prvostupňových rozhodnutí (a teda aj posudzovaného rozhodnutia o prijatí žiaka do materskej školy) spravidla rozhodujú odvolacie orgány (napr. obec, samosprávny kraj, krajský školský úrad), a to najmä na základe odvolania podaného účastníkom konania (zákonným zástupcom žiaka). Výnimočne, v niektorých prípadoch môže svoje vlastné rozhodnutie zrušiť aj prvostupňový orgán (riaditeľka školy); môže však tak urobiť len na základe odvolania podaného zákonným zástupcom žiaka. Riaditeľka materskej školy by tak teoreticky mohla urobiť aj na základe podnetu zákonného zástupcu v konaní o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v zmysle ust. § 66 správneho poriadku. Čiže riaditeľka nemôže svojvoľne zmeniť svoje rozhodnutie o prijatí. Zákonní zástupcovia prijatých žiakov môžu podať odvolanie aj proti rozhodnutiu o prijatí a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia."

 

Doplnené 14.7. 17:30:

     Zriaďovateľ MŠ - Obec Hviezdoslavov - požiadal o verejné zasadnutie 9-člennej Rady školy (RŠ) spoločne s Komisiou pre vzdelávanie pri OcZ (KpV) a Obecnou radou (OR). To p. predsedníčka RŠ zvolila na utorok 18.7. 17:00, bezprostredne po zbere návratiek, ktoré sa kompletizujú práve v týchto dňoch. Konanie RŠ potvrdí aj MŠ na svojich stránkach. Zároveň budú v priebehu utorka, v súbehu so zasadnutím RŠ, v tejto téme doplnené aj všetky počty a čísla, týkajúce sa zápisu do MŠ na šk. r. 2023/2024.

 

Za Vašu súčinnosť a pochopenie Vám ďakujeme...

 

Pozn.: Viac podrobností nájdete v príslušnej téme, príp. na webe MŠ

 

OcÚ Hviezdoslavov

Rada školy pri MŠ Hviezdoslavov

Komisia pre vzdelávanie pri OcZ obce Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.