Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Lokalita „Pažiť“ – zdôvodnenie navrhovaného funkčného využitia a urbanistického riešenia

SÚBOR
Dátum: 30.04.2019
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 2117
Lokalita „Pažiť“ – zdôvodnenie navrhovaného funkčného využitia a urbanistického riešenia

Dôvodová správa pre rokovanie obecného zastupiteľstva i pre širokú verejnosť Hviezdoslavova...

Vážení Hviezdoslavčania.

Lokalita „Pažiť“ (voľné priestranstvo cez cestu oproti Úradu v bezprostrednej blízkosti multifunkčného ihriska, hneď vedľa areálu MŠ) predstavuje bezpochyby svojou historicky danou centrálnou polohu významnú a cennú možnosť pre umiestnenie funkcií vyššej občianskej vybavenosti a má potenciál pre vytvorenie kompaktného centra, ktoré v súčasnosti v našej obci chýba.

Na druhej strane plocha necelého 1 hektáru, ktorá je k dispozícii a je vo vlastníctve obce, nepostačuje už dnes a ani vo výhľade pre umiestnenie všetkých centrotvorných funkcií obce.

Z tohto dôvodu bude potrebné v budúcnosti s najväčšou prevdepodobnosťou hľadať nový centrálny priestor s dostatočnou plošnou výmerou pre umiestnenie  všetkých potrebných funkcií a umiestniť ho v ťažiskovej polohe zastavaného územia obce tak, aby sa okolo neho sústredil život jednotlivých, v súčasnosti priestorovo oddelených častí obce /"stará" časť obce, Podháj, Hviezdne bývanie a jeho okolie, Záhrady/.

Vzhľadom na túto skutočnosť si uvedomujeme že v lokalite „Pažiť“ nie je možné úplne a k všeobecnej spokojnosti vyriešiť problém chýbajúceho centra, ale že pôjde v súčasnej etape rozvoja obce, len o čiastkové riešenie, v súlade s platným Územným plánom obce Hviezdoslavov a v súlade s najnaliehavejšími aktuálnymi potrebami a finančnými možnosťami obce.

Prvým a základným impulzom pre predkladané navrhované riešenie bola žiadosť cirkvi umiestniť v tomto priestore kostol, pričom táto ponuka bola počas pomerne intenzívnych rokovaní sprevádzaná ponukou pomôcť obci aj v oblasti kultúry a vzdelávania investovaním do výstavby 9-triednej základnej školy s telocvičňou a komunitného centra. Potrebné pozemky by získala cirkev zámenou obecných pozemkov za cirkevné pozemky v katastri obce.

 

Vedenie obce sa s najväčšou vážnosťou začalo ponukou zaoberať z nasledovných dôvodov:

  1. Vedenie obce pociťovalo záväzok zaoberať sa petíciou občanov, požadujúcou spolupracovať s cirkvou na zámere umiestnenia chýbajúceho kostola v obci.
  2. Na základe podrobného rozboru situácie v obci /ktorú spracoval odborník v tejto oblasti - Mgr. Ladislav Križan, PhD./ najmä z hľadiska očakávaného demografického vývoja, povinností obce pri zabezpečení potrieb výchovy a vzdelávania detí a tiež z hľadiska legislatívnych a finančných možností riešenia týchto problémov sa jednoznačne potvrdzuje, že sa nachádzame v mimoriadne kritickej situácii. Najneskôr v horizonte 2-3 rokov nebude obec schopná plniť svoje zákonné povinnosti pri zabezpečení predškolskej a školskej dochádzky, a tento stav sa bude každým rokom zhoršovať o deficit pre umiestnenie cca. 50 detí a to bez zohľadnenia ďalšieho nárastu počtu obyvateľov z titulu rastu obce. Počet školopovinných detí /vrátane v dôsledku pripravovaného zákona o predškolskej príprave/ dosiahne v r. 2025 približne číslo 500 a toto číslo sa v ďalších rokoch bude ešte zvyšovať.
  3. Vzhľadom na časovú a investičnú náročnosť prípravy a realizácie výstavby základnej školy je nepravdepodobné, aby bola obec schopná zrealizovať akýkoľvek zámer v tejto oblasti skôr ako po r. 2023-2025. V tom čase už niekoľko rokov nebude schopná plniť svoje zákonné povinnosti, čo výrazne negatívne ovplyvní kvalitu života v obci. Akékoľvek riešenie - aj čiastkové - môže pomôcť preklenúť toto rizikové obdobie, pričom zriadenie cirkevnej školy sa v tejto chvíli javí ako jediným takýmto dostupným čiastkovým riešením. Reálny termín realizácie tohto  zámeru sa javí september 2020, prípadne september 2021. Z pohľadu postupného riešenia celkového problému dostatočnej kapacity základných škôl sa dá vnímať táto možnosť ako flexibilné rozšírenie ponuky vzdelávania v súlade s princípmi pluralitnej spoločnosti.
  4. Aby malo vedenie obce k dispozícii názor občanov /najmä so školopovinnými deťmi/ a ostatnej verejnosti, realizovalo prieskum záujmu o umiestnenie detí do takejto školy a tiež verejné prerokovanie zámeru. Z prieskumu jednoznačne vyplynul záujem o umiestnenie prevyšujúci kapacitu plánovanej školy a z verejného prerokovania boli získané podnety, ktoré budú zohľadnené v ďalšom procese...

 

V náväznosti na čiastkové riešenie základného problému zabezpečenia kapacít pre povinné školské vzdelávanie a tiež požiadavky významnej časti obyvateľov obce na výstavbu kostola, uvažuje vedenie obce s nasledovnými vedľajšími efektami a benefitmi:

  1. Obstarávateľ, t. j. cirkev, zabezpečí na svoje náklady spracovanie urbanistickej štúdie, ktorá stanoví urbanistické parametre riešenia celej lokality.
  2. Zámenou pozemkov v predpokladanom pomere 1 : 8 získa obec Hviezdoslavov cca. 3 hektáre pôdy v katastri v dotyku so zastavaným územím obce, ktoré môže v budúcnosti využiť pre akúkoľvek vhodnú funkciu.
  3. Vopred dohodnutou formou spolupráce pri prevádzkovaní a využívaní objektov základnej školy, komunitného centra, príp. telocvične a ich areálov vznikne verejný priestor, s možnosťou využitia pre všetky deti a verejnosť, čím sa podporí centrálny obslužný charakter lokality.
  4. Vyriešenie technickej a dopravnej infraštruktúry priamo v lokalite a tiež v jej najbližšom okolí.

 

Vedenie obce Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Záujem o umiestňovanie detí do cirkevnej ZŠ Veľkosť: 109.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2019

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.