Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Chodník "Čerešňárka" dokončený. Proces kolaudácie bol spustený

GALÉRIA
Dátum: 07.08.2019
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 1608
Chodník

V uplynulé dni bol dokončený projekt chodníka "Čerešňárka".

Najnovší chodník vo Hviezdoslavove lemuje miestnu komunikáciu s názvom "Čerešňárka", nuž dostal i príznačné meno nazvané podľa nej.

Práce na predmetnom chodníku však neprebiehali tak jednoducho a hladko, ako by sa na prvý pohľad zazdalo, práve naopak...

7. februára 2019 totiž "nové" obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove schvaľovalo uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo na stavebné práce zo dňa 19.10.2018 s firmou TJ BAU, s. r. o. v celkovej výške 7.811,50 Eur vrátane DPH, predmetom ktorého bolo vykonanie prác naviac, a to vybudovanie nových vjazdov a vstupov k rodinným domom a vybudovanie drenážnych jám na základe zmeny projektu po obhliadke stavby "Chodník – Čerešňárka" projektantom. Nové vjazdy a vstupy k rodinným domom neboli súčasťou pôvodného projektu.

Podobná situácia sa opakovala už o niekoľko týždňov, a to hlavne "vďaka" nekvalitne položenej optickej sieti. Obecné zastupiteľstvo muselo opäť tentokrát 6. júna 2019 schvaľovať uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce zo dňa 19.10.2018 s firmou TJ BAU, s. r. o. v celkovej výške 4101,27 EUR bez DPH, predmetom ktorého bolo vykonanie dodatočných prác v úseku č. 5 opísaných v Súpise prác a Sprievodnej správe zhotoviteľa. Tieto práce nastali z dôvodu výskytu optických káblov v úseku č. 5. Káble boli uložené tesne pod povrchom terénu, čo malo za následok zmenu postupu prác. Zemné práce v úsekoch uloženia vsakovacích blokov a chodníka museli byť vykonávané ručne, aby nedošlo k poškodeniu káblov. Z toho dôvodu nastalo predĺženie času výstavby a vznikli dodatočné náklady na realizáciu. Káble sa museli obnažiť, bloky podsunúť do ručne vykopaných jám v objeme 4x9m3, káble spätne obsypať a uložiť na miesto, aby nedošlo k prerušeniu signálu. Druhá časť navýšenia nastala z dôvodu zasahovania jestvujúcej cesty do novobudovaného chodníka, z dôvodu čoho bolo potrebné rezať časť cesty a vybúrať betónový podklad, aby bolo možné zabetónovať cestné obrubníky a následne cestu zabetónovať a doasfaltovať. Na základe dohody boli práce a náklady uskutočnené naviac vyúčtované len čiastočne, keďže sme realizovali aj práce, ktoré boli požadované mimo projektu, aby sa vyšlo v ústrety obyvateľom dotknutých nehnuteľností. Vybudovali sa ďalšie dva vjazdy naviac mimo projektu, vymenil sa zemný zásyp za štrkový, zväčšili sa šírky vjazdov v priemere o 3 m a viacero menších úprav, podľa požiadaviek obyvateľov, na základe vzájomnej dohody medzi zhotoviteľom a vedením Hviezdoslavova...

Preberacie konanie prebehlo v júli 2019, s tým, že zhotoviteľ dostal do konca mesiaca júl čas na to, aby vykonal nápravu s nedorobkami a vadami nebrániacimi užívaniu stavby. Táto náprava bola vykonaná načas, a tak v týchto dňoch už prebieha na predmetnom chodníku proces kolaudácie, čo znamená, že jeho plné užívanie bude možné už o niekoľko dní...

Pevne dúfame, že chodník bude slúžiť Hviezdoslavčanom mnoho, mnoho rokov...

Do budúcna zvažujeme vykonať pri chodníku "Čerešňárka" novú výsadbu, ktorá by ho po takmer celej jeho dĺžke esteticky hodnotne lemovala. Či to znovu budú čerešne ešte nateraz nevieme. Zvažujeme niekoľko variant, z ktorých sa budeme ešte aj za pomoci diskusie s Vami - tými najdôležitejšími - rozhodovať. Možno to tak, ako aj v prípade fasády materskej školy, kedy ste práve Vy vybrali Variant č. 5, skončí hlasovaním, ktoré považujeme za najlepší nástroj, ako rozhodovať o veciach verejných...

Za mimoriadne dôležitú považujeme bezpečnosť na tejto hojne využívanej miestnej komunikácii. Dovoľte mi, prosím, preto ešte raz Vás opätovne upozorniť na potrebu dodržiavania platného znenia § 52 ods. 2 Zákona o cestnej premávke, v ktorom sa hovorí: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Rád by som Vás touto oficiálnou cestou preto požiadal znovu o vhodnú formu parkovania, ktorá bude, tak ako doteraz, od 18. júla, kedy sme na to upozorňovali prvýkrát aj oficiálne formou listu, aj sledovaná, a to Stavebným úradom obce Hviezdoslavov ako i príslušnou Komisiou zriadenou pri Obecnom zastupiteľstve obce Hviezdoslavov.

Za Váš záujem o veci verejné, Vašu spoluprácu a Vašu súčinnosť nielen v týchto veciach Vám vopred úprimne v menej celej obce ďakujem, takisto ako úprimne ďakujem predchádzajúcemu vedeniu obce za prípravné práce k tomuto projektu.

 

Marek Lackovič

starosta

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.