Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Znovuspustenie ZŠ Hviezdoslavov

Dátum: 05.04.2024
Počet videní: 1321
5 min. čítania
Znovuspustenie ZŠ Hviezdoslavov

Informácie k ZŠ Hviezdoslavov

Milí rodičia predškolákov, vážení občania Hviezdoslavova.

Už je to nejaký čas, čo obec Hviezdoslavov zápasí s otázkou školy a školského obvodu pre našich predškolákov, ktorých je v obci zapísaných vyše 100. Radi by sme Vám ostatné mesiace zhrnuli pár vetami.

V prvej polovici roku 2023 nám obce Lehnice a Veľká Paka, kde sme mali určenú spádovú školu, vypovedali školský obvod z kapacitných dôvodov, pretože nedokázali prijímať ani všetky deti s trvalým pobytom v menovaných obciach.

Obec zahájila verejné obstarávanie na výstavbu novej obecnej školy. Verejný obstarávateľ však verejné obstarávanie zrušil v celom rozsahu v zmysle § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.

K spomínanému rozhodnutiu prispeli aj dlhé odvolacie konania vo veci správoplatnenia stavebného povolenia dobudovania vodovodu a kanalizácie v obci, čo spôsobilo zdržanie výstavby budúcej kanalizácie, na ktorú je   výstavba školy naviazaná.

Z toho dôvodu spustila obec Hviezdoslavov všetky mechanizmy na vyriešenie situácie. V septembri 2023 vtedajší pán starosta Lackovič spolu s vedúcim úseku školstva navštívili riaditeľa Školskej správy v Trnave, kde z diskusie vyplynulo, že okolité obce nedokážu prijať ani jedného žiaka z obce Hviezdoslavov. Regionálny úrad predostrel niekoľko možností:

  1. Určiť spádovú školu podľa čísla domu, v ktorom predškoláci bývajú, v celom okrese Dunajská Streda. Napr. od čísla domu 1-100 spádová škola Dunajská Streda, č. 101 – 300 spádová Gabčíkovo, atď.
  2. Navštevovať starostov okolitých obcí a prosiť o prijatie aspoň niekoľkých detí.
  3. Otvoriť elokované pracovisko ZŠ Hviezdoslavov v Eliášociach, keďže už tam máme pracovisko MŠ Hviezdoslavov.

Po zhodnotení predložených možností, prišla možnosť otvoriť elokované pracovisko ZŠ Hviezdoslavov v Eliášovciach ako najrozumnejšie a v rámci bezpečnosti najistejšie riešenie. Priestor minimálne pre dve prvácke triedy, podľa prihlásených detí aj pre tri triedy, máme plnohodnotne k dispozícii.

Po zmene pána starostu v obci, prevzal záväzok dotiahnuť problematiku školy zastupujúci starosta pán Kavecký. Navštívil starostku obce Hubice, kde by bola pre nás možnosť otvoriť taktiež elokované pracovisko v priestoroch materskej školy, ale s maximálnou kapacitou 20 detí. Rovnako tak pán zastupujúci starosta navštívil pani riaditeľku ZŠ Žitavská v BA, ktorá je k obci najbližšie. Škola je naklonená prijať malý počet detí do prvého ročníka. Problémom je však to, že ZŠ Žitavská je v inom kraji a okrem toho im na tento rok bol pridelený školský obvod pre obec Miloslavov, ktorá bojuje s rovnakým problémom v oblasti školstva ako my. V prípade voľných miest je naše deti ochotná prijať aj ZŠ Jelenia, ktorá je bezpečne dostupná z Hlavnej stanice v Bratislave.

Rovnako sa uskutočnila diskusia s pani riaditeľkou cirkevnej školy v obci, ktorá taktiež príjme časť detí z obce Hviezdoslavov podľa kapacitných možností.

Po preskúmaní všetkých alternatív bola vyhotovená podrobná ekonomická, personálna a priestorová analýza. Táto bola predložená všetkým poslancom obecného zastupiteľstva na preštudovanie a následne na porade bol zámer otvorenia ZŠ Hviezdoslaov v Eliášovciach navrhnutý na schválenie na obecné zastupiteľstvo a následne schválený na OcZ dňa 29.02.2024.

Momentálne úsek školstva pripravuje všetko potrebné pre personálne zabezpečenie, priestorové zabezpečenie, finančné krytie, atď., aby škola plnohodnotne otvorila svoje brány 2.9.2024.

Ďalšie informácie ohľadom zápisu a ďalších krokov už k samotnej ZŠ Hviezdoslavov pre Vás pripravujeme a začiatkom budúceho týždňa zverejníme.

V prípade otázok sa obracajte mailom na: heczei@hviezdoslavov.sk alebo telefonicky na +421 904 321 466.