Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Hviezdoslavov 2020 - projekty, ktoré nás čakajú...

Dátum: 17.09.2020
Počet videní: 11137
Aktualizované. Hviezdoslavov 2020 - projekty, ktoré nás čakajú...

Ako sú na tom jednotlivé projekty vo Hviezdoslavove?

Pred zhruba rokom som avizoval, že nasledujúce roky budú pre Hviezdoslavov znamenať rok najmasívnejšieho budovania občianskej vybavenosti a infraštruktúry v celej jeho histórii. Územný plán z roku 2008 spolu so svojimi zmenami a doplnkami do roku 2014 jasne hovorí, že Hviezdoslavov bude v pomerne blízkej budúcnosti (cca. rok 2030) 1050-hektárový kataster s takmer 10-tisíc obyvateľmi...

Našimi najnovšími zmenami a doplnkami textovej časti Územného plánu obce, ktoré boli zastupiteľstvom odsúhlasené v máji 2019 a schválené v júni 2020, sme sa rozhodli prakticky ihneď výstavbu nových rodinných domov, či bytov, definitívne viac regulovať a sprísňovať. Záväzný čistopis týchto regulatívov bol formou všeobecne záväzného nariadenia prijatý na júnovom zastupiteľstve dňa 4.6.2020.

Dostupná, kvalitná a hlavne adekvátna občianska vybavenosť je pre nás priorita číslo 1. Dnes už vieme, že to nebude len o tomto roku ale budovať sa bude prakticky hneď niekoľko najbližších rokov. Čaká nás toho naozaj veľmi veľa, a preto by som Vám rád prehľadne a transparentne zosumarizoval, ako na tom jednotlivé rozpracované projekty občianskej vybavenosti z pohľadu vedenia obce a príslušných stavebných, resp. procesných alebo povoľovacích konaní momentálne sú. Ide o vskutku výnimočný a unikátny prístup, pretože žiadna iná obec takto transparentne, detailne a zároveň prehľadne nezverejňuje "veci", ktoré sa v jej katastri dejú a diať budú.

Príslušné uznesenia zastupiteľstva, v ktorých si môžete vyhľadať a prečítať konkrétne výhrady a overiť časovú os projektov nájdete na tomto mieste.

Nižšie je zverejnených 19 významných projektov (aktualizované 17.9.2020, pozn. red.), ktoré majú priamy vplyv jednak na kvalitu života našich obyvateľov a jednak na budúcu podobu nášho verejného priestoru, o ktorú nám ide predovšetkým. V rámci spĺňania tých najprísnejších kritérií transparentnosti a komunikácie, ktoré sme nastolili, považujeme za dôležité Vás takýmto spôsobom pravidelne informovať...

Text obsahuje aktívne linky s preklikmi na príslušné dokumenty či informácie.

 

1. CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ZŠ) S TELOCVIČŇOU

Definitívna súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov.

Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie (ďalej len UŠ) odsúhlasené 18.9.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) 6.2.2020.

Územné rozhodnutie (ďalej len ÚR) podpísané 1/2020.

Stavebné povolenie (ďalej len SP) na 1. pavilón ZŠ podpísané 23.3.2020.

Zámená nehnuteľností (pozemkov) s obcou uskutočená 9.7.2019 a 3.9.2020.

Výstavba zahájená v lete 2020. Plánovaný termín dokončenia 1. etapy je marec 2021.

 

2. OBECNÁ (ŠTÁTNA) ZŠ S TELOCVIČŇOU

I naďalej prebiehajú intenzívne rokovania predovšetkým o najvhodnejšom financovaní a zadaní pre spustenie verejného obstarávania.

Na zasadnutí OZ 15.4.2020 sa OZ Uznesením č. 18/2020 uznieslo na vymedzení min. 7000 m2 pre túto ZŠ v Areáli Letorosty vo Hviezdoslavove - Podháji.

Obec vidí reálne zahájenie výstavby v r. 2021.

 

3. FARSKÝ KOSTOL, FARSKÝ ÚRAD, KOMUNITNÉ CENTRUM

Definitívna súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 18.9.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 6.2.2020.

Projekt sa buduje na etapy, v 1. etape prebieha podľa dohody obce a RKC výstavba ZŠ (bod č. 1 vyššie).

Z časového hľadiska - záujem zahájiť výstavbu počas, resp. až po vybudovaní tejto ZŠ, a to v etape č. 2.

 

4. NOVÁ, SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA (MŠ)

Stavebné konanie na MŠ spustené a zahájené 20.12.2019 (viac informácií TU).

SP podpísané 10.2.2020. 

MŠ je vo výstavbe - viac informácií a plánovaný termín dokončenia po dohode s investorom v samostatnom článku už čoskoro...

 

5. NOVÝ SUPERMARKET

Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 11.12.2019.

Projekt procesuje SP. Na pozemkoch už prebiehajú prípravné terénne práce.

Plánovaný termín dokončenia a otvorenia je pred Veľkou nocou, marec 2021.

 

6. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 11.12.2019.

Projekt procesuje ÚR & SP. Prebieha definitívna selekcia ambulancií & lekárov.

Z časového hľadiska - záujem zahájiť výstavbu čo najskôr. Viac informácií TU.

Plánovaný termín dokončenia a otvorenia je r. 2021.

 

7. NOVÁ OBCHODNÁ GALÉRIA

Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 11.12.2019.

Zmena: vzhľadom na vysoký záujem nájomcov budú v areáli 2 obch. galérie námiesto jednej. Viac v samostatnom článku o pár dní...

Projekt procesuje ÚR & SP. Prebieha definitívna selekcia budúcich prevádzok & nájomcov...

Z časového hľadiska - záujem zahájiť výstavbu ASAP. Výstavba galérie prebehne na 2 etapy.

Plánovaný termín dokončenia a otvorenia je r. 2021.

 

8. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Definitívna súčasť projektu Areál Hviezda.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 11.12.2019.

Projekt procesuje ÚR & SP. Z časového hľadiska - záujem zahájiť výstavbu v r. 2021.

 

9. POLYFUNKČNÝ DOM + REŠTAURÁCIA, PIVOVAR, PENZIÓN

Definitívna súčasť projektu Pri Hájovni v časti Podháj.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 11.12.2019.

Projekt procesuje ÚR & SP. Z časového hľadiska - záujem zahájiť výstavbu ASAP.

 

10. KANALIZÁCIA A VODOVOD V CELOM HVIEZDOSLAVOVE

Zmluva o dielo na novú a aktuálnu projektovú dokumentáciu pre celú obec schválená 2.5.2019.

Prieskumné práce potrebné pre spracovanie projektu hotové a odovzdané 3.9.2019.

Projektová dokumentácia pre ÚR hotová a odovzdaná 30.9.2019.

Zmluva na vykonanie inž. činnosti a majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) so ZsVS schválená 6.2.2020. Od 11.2.2020 prebieha inž. činnosť a MPV pre projekt ako celok.

ÚR podpísané 3.7.2020. V týchto chvíľach sa procesuje už SP.

V ďalšej fáze očakávame ver. obstarávanie a žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Časové termíny je stále veľmi obtiažne stanoviť. Obec má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr. Viac informácií TU.

 

11. VOĽNOČASOVÝ AREÁL "ŠIBENIČKA"

Plánovaný obecný projekt športového zázemia na pozemkoch, ktoré v r. 2019 a 2020 získala obec Hviezdoslavov od RKC výmenou za pozemky v centre obce v lokalite "Pažiť", kde cirkev realizuje ZŠ s telocvičňou a novým farským kostolom (obec získala 44.968 m2 výmenou za 5.621 m2 pri koeficiente 8:1 v prospech obce).

Zámenné zmluvy o zámene nehnuteľností schválené 9.7.2019 a 3.9.2020.

Projekt čaká prekategorizovanie príslušnej lokality v Územnom pláne na plochy športu, resp. iné príbuzné označenie. Obec pripravuje zahájenie procesu na jeseň 2020, po ukončení sprísňovania regulatív v textovej časti.

Názov "Šibenička" odráža pomenovanie, ktorým historicky disponovala lokalita v minulosti...

V areáli a jeho blízkosti by sa mal v budúcnosti nachádzať futbalový areál so zázemím, plocha na veľkokapacitné podujatia obce (čo najskôr), nový cintorín a pod.. Samozrejmosťou je chodník, resp. cyklotrasa, vedúca z obce priamo až do areálu. Časť, vedúca po súčasnú Kvetnú ul., by mala byť vybudovaná v 1. etape v horizonte týždňov. Viac informácií TU.

 

12. CYKLOTRASA HVIEZDOSLAVOV

22.5.2020 bolo objednané spracovanie štúdie realizovateľnosti diela Cyklotrasa Hviezdoslavov v rozsahu: návrh trasy s rozdelením na úseky v kat. mape, vizualizácie, konzultácie s majiteľmi pozemkov, zakreslenie ochr. pásiem, orientačný rozpočet stavby rozdelený na úseky, a to všetko podľa podmienok výziev, ktoré v tomto smere prichádzajú z EÚ - rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Viac informácií TU.

Štúdia bola odovzdaná obci 13.8.2020.

Projekt procesuje ÚR & SP. Prebiehajú rokovania s ostatnými obcami v blízkosti kvôli napojeniam.

V ďalšej fáze očakávame verejné obstarávanie a žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Časové termíny je stále veľmi obtiažne stanoviť. Obec má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr.

 

13. UMÝVACIE CENTRUM HVIEZDOSLAVOV

Projekt ako celok čaká ÚR a SP. Investor má záujem zahájiť výstavbu v r. 2021. Viac informácií TU.

 

14. PROJEKT REVITALIZÁCIE RYBNÍKA & FITNESS CENTRUM

Obec bola uplynulé týždne oslovená skupinou zvučných mien vo fitness "svete", ktoré prejavili záujem jednak výrazne zrevitalizovať, ozdraviť, skrášliť a pretvoriť rybník v Podháji na komplexné pohybové centrum a jednak vybudovať moderné fitness centrum s bohatou ponukou služieb.

Zámer majú eminentný záujem uskutočniť čo najskôr. Vyžadovať si však, okrem iného, bude i verejnú diskusiu na verejnom zhromaždení, nakoľko ide o strategický priestor vo vlastníctve obce.

Obec doposiaľ neobdržala oficiálnu žiadosť, resp. ponuku, preto ešte v tomto smere nedisponujeme konkrétnosťami.

 

15. REKONŠTRUKCIA STRECHY OBECNÉHO ÚRADU HVIEZDOSLAVOV

Projekt čaká na vyhodnotenie žiadosti. Viac informácií TU.

 

16. REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU KD & VYTVORENIE KOMUNITNÉHO CENTRA

Projekt čaká na vyhodnotenie žiadosti. Viac informácií TU.

 

17. VODOZÁDRŽNÝ PARK P. O. H. HVIEZDOSLAVOV

Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu (PD) schválená 3.9.2020. PD musí byť vyhotovená najneskôr do 31.10.2020.

V ďalšej fáze očakávame žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) a následne ver. obstarávanie. Viac informácií TU.

 

18. PROJEKT VÝSADBY ZELENE HVIEZDOSLAVOV

Projekt bol odovzdaný obci 8.4.2020.

Ide o projekt výsadby vo Hviezdoslavove v rámci nár. projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska.

Žiadosť čaká na podpis v Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP), kde sa menilo vedenie. Viac informácií TU.

 

19. CHODNÍK HVIEZDNE BÝVANIE - ŽST KVETOSLAVOV

SP podpísané pôvodnému investorovi už 2/2019. 

Po niekoľkých odkladoch a neschopnosti investora chodník vybudovať bola v r. 2020 vyrokovaná nová dohoda s novým investorom.

Paralelne však situáciu rieši "svojím" chodníkom aj Areál Senecká,  ktorého chodník pôjde centrálnou časťou celého Areálu Senecká.

V prípade, že sa s chodníkom nezačne do 16.10., prevezme práva a povinnosti vyplývajúce z právoplatného SP na seba obec.

Plánovaný termín dokončenia je do konca r. 2020.

 

Aktualizácia 24.5.2020

Najlepšou správou v dnešných časoch je pre Hviezdoslavov skutočnosť, že u nás napriek súčasnej mimoriadne neľahkej situácii zatiaľ neevidujeme rušenie žiadneho z avizovaných "veľkých" projektov občianskej vybavenosti, na ktorých sa naplno a intenzívne posledné mesiace pracuje...

Koronavírusová kríza však, prirodzene, niektoré procesy i výstavbu samotnú na niekoľko týždňov pozdržala. Nič dramatické by to však znamenať nemalo. Realizácia a orientačný čas dokončenia väčšiny horeuvedených projektov sa pozdržal o 2 až 6 mesiacov.

Ku všetkým projektom sme pridali aktuálny status, a, samozrejme, článok sme zaktualizovali o 3 čerstvé investičné zámery, ktoré sú na stole - Cyklotrasu Hviezdoslavov, Umývacie centrum Hviezdoslavov a Projekt revitalizácie rybníka & fitness centrum v Podháji.

 

Aktualizácia 17.9.2020

Platí horeuvedené stanovisko z 24. mája 2020.

Ku všetkým projektom sme pridali aktuálny status, a, samozrejme, článok sme i dnes zaktualizovali o 3 väčšie, čerstvé investičné zámery obce, ktoré sú na stole - Rekonštrukcia strechy Obecného úradu Hviezdoslavov, Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu Hviezdoslavov a vytvorenie komunitného centraVodozádržný park Hviezdoslavov a Projekt výsadby zelene Hviezdoslavov.

Sme radi, že čo sa "drobných" projektov týka, dokázali sme v priebehu jari & leta, napriek pretrvávajúcemu mimoriadnemu stavu vyhláseného 12. marca Vládou SR kvôli svetovej pandémii, otvoriť a spojazdniť 3 nové detské ihriská (Hviezdne bývanie, Záhrady, Park P. O. H.), kompletne zrekonštruovať Kolmú ul., zásadne zmodernizovať interiér obecného úradu, obecným verejným osvetlením osvetliť päticu nových lokalít (Slnečnicová, Veterná, Nezábudková, Konrádová, Kvetná), čiastkovo zrevitalizovať Park P. O. H., zasanovať výtlky skoro v celej obci, spustiť predaj našich darčekových predmetov, vybudovať bezplatnú Wi-Fi sieť na verejných priestranstvách a kamerový systém, vybudovať novú cykloklietku & stojisko na separovaný odpad, či kompletne vymeniť ochranné siete na multifunkčnom ihrisku na Školskej ul..

Ďakujeme za podporu a súčinnosť všetkým Hviezdoslavčanom a Hviezdoslavčankám. Veríme, že kvalita bývania bude už onedlho na podstatne lepšej úrovni. V tomto ohľade Vám úprimne garantujem, že urobíme maximum. Rozbehnutých je veľké množstvo skvelých projektov, držme si navzájom palce a poctivo pracujme...

 

Poznámka: Článok mapuje iba projekty veľkého rozsahu s celoobecným významom s výrazným vplyvom na život a kvalitu obyvateľov celého Hviezdoslavova.

 

Marek Lackovič

starosta Hviezdoslavova