Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obstarávanie rekonštrukcie Kolmej ul. posunuté do 16.3.

Obstarávanie rekonštrukcie Kolmej ul. posunuté do 16.3.
Verejné obstarávanie pokračuje...

Na základe skutočnosti, že rozpočet verejného obstarávateľa (obce Hviezdoslavov) na rok 2020 nepočíta s financiami na spevnenie obslužnej komunikácie – Kolmá ulica vo výške stanovenej ponukou úspešného uchádzača, verejný obstarávateľ nemôže jeho ponuku prijať.

Komisia na základe vyššie uvedeného a na základe § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne“ odporúča osloviť hospodárske subjekty uvedené v záhlaví zápisnice, za účelom rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, o opätovné predloženie ponuky na predmet zákazky avšak s asfaltovou povrchovou úpravou a lehotou 5 pracovných dní na predkladanie ponúk odo dňa odoslania žiadosti o predloženie ponuky.

Výsledok sa tak dozvieme 16. marca. Na úsek, ktorý dnes obsluhuje Marhuľovú, Hruškovú i Jabloňovú ul., a rieši i napojenie na tieto komunikácie (vrátane opravy vstupu na Poľnú ul.) by sa mal namiesto betónu použiť asfalt. Podľa prvých odhadov by mala cena zákazky klesnúť o približne 40 až 50%.

V prípade, že budú obdržané ponuky vyhovujúce, sme pripravení zmluvu o dielo predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva. S prácami by sa tak eventuálne mohlo začať už v apríli.

 

AKTUALIZÁCIA 17.3. 11:02

Momentálne prebieha vyhodnotenie ponúk, hotové by malo byť do dvoch dní...

 

Marek Lackovič

starosta