Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktualizované. Znovuotvorenie MŠ Hviezdoslavov

Aktualizované. Znovuotvorenie MŠ Hviezdoslavov
Dôležité pokyny...

Obec Hviezdoslavov oznamuje všetkým zákonným zástupcom detí, ktoré navštevujú MŠ Hviezdoslavov, že v najbližších dňoch (najneskôr do piatku 22.5.2020) bude vedenie MŠ vykonávať prieskum záujmu o návštevu materskej školy

Ústredný krízový štáb SR 18.5.2020 rozhodol o možnosti otvorenia škôl počas mimoriadnej situácie, a to od 1.6.2020, za prísnych hygienických podmienok. Je preto potrebné zistiť záujem, aby zriaďovateľ mohol rozhodnúť o možnom otvorení, určiť režim prevádzky školy a vykonať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia. 

Zároveň upozorňujeme rodičov, že zákonný zástupca bude v prípade otvorenia prevádzky MŠ zodpovedať za:

  • Dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej MŠ na obdobie do konca školského roku 2019/2020. 
  • Odovzdávať dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. 
  • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2). 
  • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ, stanovené riaditeľom školy. 
  • V  prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 
  • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Viac informácií sa nachádza aj na tomto mieste.

 

Po zistení záujmu a spracovaní informácií o počte prihlásených detí bude vydané rozhodnutie o znovuotvorení / neotvorení MŠ. 

 

Aktualizácia 22.5.2020

Na základe vykonaného prieskumu záujmu o návšteve detí do MŠ,

zriaďovateľ MŠ - starosta obce - rozhodol o otvorení MŠ Hviezdoslavov od 1.6.2020.

Prevádzka MŠ bude otvorená od 7,15 do 16,15 hod. a budú dodržané prísne hygienicko - epidemiologické pokyny RÚVZ SR.

Ďalšie podrobné informácie budú zverejnené na stránke materskej školy na tomto mieste po 25.5.2020. Rodičov prihlásených detí bude kontaktovať vedenie MŠ Hviezdoslavov.

 

Vedenie MŠ