Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktualizované. S trvalým pobytom sa za odpad dá platiť až o 40% menej

Aktualizované. S trvalým pobytom sa za odpad dá platiť až o 40% menej
Aktualizované 18.1.2021

Všeob. záväzné nariadenie č. 3/2020 upravujúceho miestne dane a poplatky bolo 17.12.2020 schválené. Jeho definitívne znenie je, prirodzene, transparentne zverejnené v príslušnej kategórii. Informácie ohľadom nálepiek na r. 2021 budú zverejnené v priebehu januára 2021.

Súčasťou návrhu VZN bola aj podrobná dôvodová správa objasňujúca systém zliav, ktorú opätovne prikladáme nižšie (keďže návrh VZN sa z úradnej tabuli automaticky sťahuje po zákonom predpísaných 15-tich dňoch):

 

Dôvodová správa predkladateľky z 2.12.2020

V súlade so zákonmi Slovenskej republiky sú poplatky za komunálny odpad účelovým príjmom obce viazané na náklady definované zákonom a zároveň obec by zo zákona nemala platiť tieto služby na odpadové hospodárstvo z iných prostriedkov. Z tohto dôvodu všetky náklady obce súvisiace s odvozom, úpravou a skládkovaním odpadov (okrem odpadov triedeného zberu) je obec povinná preniesť na pôvodcu odpadu, t. j. domácnosti a firmy na území obce. V dôsledku tejto legislatívnej podmienky obec Hviezdoslavov pristupuje k 1.1.2021 k úprave cien za komunálne odpady, vyplývajúcej z nasledujúcich zmien:

  • poplatky do Envirofondu - nárast zo 7eur/tona k 28.2.2019 na 15 eur/tona k 1.1.2021,
  • poplatky za skládkovanie zmesového odpadu a úpravu pred skládkovaním - nárast z cca 50 na cca. 55 eur/tona. V prípade znečistenia odpadu zložkami, ktoré do zmesového odpadu nepatria, pôjde o zvýšenie až o 30%,
  • poplatky za veľkorozmerný odpad vzrástli o cca 20%,
  • od polovice roku 2020 nové poplatky za zavedenie povinného zberu bioodpadu - aktuálne stojí cca 1150 eur každý vývoz plus 42 eur/tona za skládkovanie bioodpadu,
  • od roku 2021 nové poplatky za zavedenie povinného zberu a zneškodnenia kuchynského odpadu (ceny za odvoz a zneškodnenie sú cca 10-násobne, v porovnaní zo zmesovým odpadom),
  • od roku 2021 nové poplatky za zavedenie zberu nebezpečného odpadu.

Dôvodom nárastu cien v odpadovom hospodárstve sú teda legislatívne zmeny (napr. povinné zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), kuchynského odpadu,  nebezpečného odpadu, zvyšovanie poplatkov do Envirofondu podľa percenta triedenia odpadu v obci a. i.) a aj zvyšovanie poplatkov za uloženie odpadov na skládkach a za odvoz odpadu na skládky. Dá sa predpokladať, že tento trend bude v nasledujúcich rokoch pokračovať, ba dokonca akcelerovať.

Poplatky za skládkovanie sú momentálne na Slovensku jedny z najnižších v EÚ a nemotivujú k vyššiemu zhodnoteniu odpadov. Celková hmotnosť komunálneho odpadu vo Hviezdoslavove vzrástla zo 608 ton v roku 2019 na cca. 770 ton v roku 2020. Skládky za však postupne zapĺňajú, viaceré sa budú v blízkej dobe uzatvárať, čo vytvorí predpoklad pre zvyšovanie cien tých, ktoré ostanú otvorené. Budúcnosťou je minimalizácia zmesového odpadu a čo najdôslednejšie triedenie zložiek ako papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a. i.), ktorých zvoz nefinancuje obec (resp. obyvatelia), ale výrobcovia. Iba toto zabezpečí, aby nám stúpali náklady na odpady pomalšie, ako okolitým obciam. Jedným z riešení je tzv. množstvový zber, princíp „zaplať koľko vyprodukuješ, resp. koľko vytriediš“. Tento by motivoval obyvateľov znížiť produkciu zmesového odpadu. V súčasnosti pracuje Finančná komisia na možnostiach zavedenia takéhoto motivačného a spravodlivejšieho zberu. Test takéhoto typu zberu očakávame v priebehu roku 2021. Predpokladáme totiž, že pri dôslednom triedení môžu domácnosti ušetriť desiatky eur ročne.

Obec nemôže vo VZN stanoviť rozdielny meter na poplatníkov, ktorí majú alebo nemajú v obci trvalý pobyt, nakoľko by mohol byť takýto právny akt považovaný za diskriminačný, resp. by sa mohol stať napadnuteľným aj na základe toho, že zákon obci nedáva možnosť si túto podmienku upravovať vo VZN. Obec môže poplatníkovi z dôvodu zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona poplatok znížiť jedine rozhodnutím a nie VZN.

Skutočnosť, že poplatník si môže požiadať o zníženie poplatku vyplýva z §82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatník si mohol kedykoľvek od účinnosti tohto zákona požiadať o zníženie poplatku. Mrzí nás, že to predchádzajúce vedenia obce neuplatňovali.

Obec dnes len poukazuje na túto zákonnú možnosť občanov a zároveň poukazuje na skutočnosť, že pri žiadosti o zníženie poplatku bude brať do úvahy či má žiadateľ/poplatník v obci trvalý pobyt. Obec zároveň vyzýva občanov s trvalým pobytom, aby si túto svoju zákonnú možnosť, aj s ohľadom na zvýšené náklady za vývoz komunálneho odpadu a s tým súvisiaci zvýšený poplatok, uplatňovali.

Na rok 2021 sme zvýšili zľavu pre poplatníkov s trvalým pobytom (TP) na 40%. Obyvatelia obytného súboru Hviezdne bývanie, kde sú poplatníkmi správcovia, môžu požiadať svojho správcu o túto úľavu písomne a preukázaním sa TP. Ten následne požiada o úľavu obec.

Našou snahou je, aby sa niektoré nevyhnutné opatrenia čo najmenej dotkli najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ako sú seniori, či zdravotne znevýhodnení občania. Tieto osoby, ak  žijú v domácnosti o max. 2 osôb, môžu opäť požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad, tento rok až o 60% v rámci rozsahu VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad. Poplatníkom z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ktorí požiadajú obec o zmenu 240-litrovej nádoby na zmesový odpad za 120-litrovú, obec bezplatne zabezpečí výmenu (odvoz) tejto nádoby a dovezie podľa požiadavky 120 l nádobu na zmesový odpad.

Ostatní poplatníci môžu v rámci nakladania s komunálnym odpadom vymeniť 240 l nádobu za 120 l na obecnom úrade počas úradných hodín.

Keďže momentálne nám zmluva so zberovou spoločnosťou neumožňuje používať menšie nádoby ako 120-litrové ani zmenšiť frekvenciu vývozov,  je možné spoločné užívanie jednej nádoby pre viacero domácností v blízkom susedstve a má nárok na rovnaký typ zľavy alebo zvýhodnenia ako poplatník, ktorého nádobu užíva. Dve domácnosti, ktoré dôsledne triedia, tak zaplatia spolu iba jeden poplatok za komunálny odpad (bod 23.4).

 

V prípadovej štúdii je porovnanie cien poplatkov za komunálny odpad v roku 2020 bez zliav a so zľavami:

Snímka_obrazovky_2020-12-03_o_0.03.46

*  v skutočnosti bolo v roku 2020 spolu 27 zvozov (nie 26, ako je vo VZN), takže vyrubené poplatky boli vyššie o jeden vývoz

**  cena pre 1100l nádoby platí pre 52 zvozov. Zľava 40% a 60% sa nedá vyčísliť v EUR, pretože správca rozdeľuje poplatok medzi obyvateľov bytoviek, ktorých počet môže byť rôzny.

 
Tatiana Skybová
zástupkyňa starostu obce a poslankyňa OcZ

 

OcÚ Hviezdoslavov