Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rok 2020 je za nami. Prišiel na rad odpočet práce...

Rok 2020 je za nami. Prišiel na rad odpočet práce...
Rok 2020 je pomaly ale isto za nami...

Čo úspešne prešlo v r. 2020 rukami poslankýň a poslancov nášho zastupiteľstva?

Napriek pandémii sa odsúhlasilo viac než 100 (!) dôležitých uznesení...

Napríklad aj...

 • urbanistická štúdia "Centrum obce Hviezdoslavov" od obstarávateľa - Rímskokatolíckej cirkvi, vďaka čomu v súčasnom centre Hviezdoslavova práve v týchto chvíľach rastie v rámci I. etapy moderná a špičkovo vybavená základná škola spolu s umeleckou školou a v ďalších etapách vyrastie i nová telocvičňa, nový farský kostol s farským úradom a nové komunitné centrum,
 • mandátna zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Západoslovenskou vodárenskou spol., a. s., vďaka ktorej máme po vyše 10-tich rokoch (!) konečne aktuálny projekt pre stavebné povolenie na dobudovanie kanalizácie a vodovodu v úplne celej obci, ktoré plánujeme už začiatkom r. 2021 aj verejne obstarávať,
 • zmluva o dielo medzi obcou Hviezdoslavov a FE-DOP, s. r. o., prostredníctvom ktorej sme zrekonštruovali Kolmú ul. v "starej" časti obce, vďaka čomu sa dnes obyvatelia Jabloňovej, Hruškovej či Marhuľovej ul. dostanú domov po novom asfaltovom koberci,
 • nájomná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Železnicami SR, vďaka ktorej sme konečne získali kľúčový pozemok v bezprostrednej blízkosti žel. trate pri žel. zastávke, na ktorom už dnes stojí čisto nová Cykloklietka Hviezdoslavov,
 • zámer výstavby a sériu objednávok na zhotovenie diela - rozvodov nového verejného osvetlenia, vďaka ktorému sa dnes svieti a bude svietiť v 7 ďalších lokalitách, kde sa roky nesvietilo - Konrádová, Slnečnicová, Veterná a Nezábudková ul. v časti Záhrady; Kríková, Kvetná a Stromová ul. v časti Podháj,
 • nájomná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Bytovým spol. Hviezda, umožňujúca efektívnejšiu správu tzv. "12-bytovky" týčiacej sa na rohu Čerešňárky, Hlavnej a Poľnej ul. - bytový dom je dnes po dlhých rokoch konečne zateplený a zrevitalizovaný - a v ďalších prácach sa bude pokračovať,
 • VZN č. 1/2020, čím sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Hviezdoslavov - Zmeny a doplnky č. 5/2019 - prvé tvrdé sprísnenie územného plánu, ktoré bolo po rokoch nekontrolovanej výstavby bez jasných pravidiel potrebné ako soľ,
 • niekoľko darovacích zmlúv, prostredníctvom ktorých obec Hviezdoslavov kontinuálne do svojho majetku počas roku získavala napríklad stĺpy ver. osvetlenia, prístupové komunikácie a chodníky (napr. Prašná ul. či Kvetná ul.), nové ochranné siete na MTF ihrisku (Školská ul.) či významné finančné prostriedky,
 • zmluva o dielo medzi obcou Hviezdoslavov a SCALE STUDIO, a. s., predmetom ktorej je PD pre stavebné povolenie na avizovaný "Vodozádržný park Hviezdoslavov", ktorý by mal vyrásť na mieste súčasného Parku P. O. H. pri obecnom úrade v hodnote takmer pol milióna eur,
 • memorandum o spolupráci medzi obcami Hviezdoslavov a Zázrivá, čím bola medzi Hviezdoslavovom a Zázrivou oficiálne vytvorená "družba",
 • zámer výmeny a zámenná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou cirkvou (RKC), vďaka ktorej obec získala ďalších 12.352 m2 v lokalite "Šibenička" a RKC získala možnosť zväčšiť základnú školu na cca. 20 tried,
 • zámer výstavby a zmluva o dielo na vybudovanie "Work-out & fitness zóny Hviezdoslavov", ktorá rastie v lokalite Hviezdne bývanie,
 • zadanie pre ďalšie zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktorých hlavným cieľom bude prekategorizovať obcou získaných vyše 5 hektárov pozemkov v lokalite "Šibenička" (oproti jazerám smerom na Štrvrtok nO) na plochy rekreácie a športu,
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019, ktorým sme zjednotili výšku "poplatkov" za MŠ na jednotnú úroveň 35 eur / mesiac,
 • schválený Investičný plán projektov obce, vďaka ktorému dnes presne vieme, čo a v akom poradí ideme nasledujúce roky budovať, zveľaďovať, zrekonštruovať a zmodernizovať,
 • urbanistická štúdia "Priemyselný park Astrum" od obstarávateľa - XL four, s. r. o., vďaka čomu v bezprostrednej blízkosti tzv. "Seneckej cesty" II/503 po vzore pripomienok obce vyrastie široké spektrum obslužných prevádzok s rozvojom malého a stredného podnikania,
 • vyrovnaný rozpočet na rok 2021, ktorý ráta s príjmami a výdavkami na úrovni takmer 1,8 milióna eur,
 • zámer prenájmu a nájomná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Slovenským rybárskym zväzom, Šamorín, predmetom ktorej je kompletná revitalizácia rybníka v časti Podháj,
 • dvojica zmlúv o bud. kúpnych zmluvách (FINECONNECTION, s. r. o. a LETOROSTY, s. r. o.), predmetom ktorých je rezervácia dvoch strategických pozemkov vo výmere 7.453 m2 v lokalite "Letorosty" (časť Podháj) pre obec, ktorá plánuje v lokalite vybudovať modernú základnú školu.

 

Skutočnosťou sú u nás za r. 2020, napriek pandémii, naozaj VEĽKÉ veci ako:

 • nový, dlhoočakávaný chodník pre peších z Hviezdneho bývania smer Záhrady, resp. ŽST Kvetoslavov, ktorý bude obec do svojho vlastníctva preberať v nasledujúcich týždňoch, vrátane dažďovej kanalizácie, vjazdov a vstupov k rodinným domom a taktiež bezbariérovým ukončeniam pozdĺž celej svojej dĺžky,
 • nová, hotová proj. dokumentácia pre stavebné povolenie na kanalizáciu a vodovod v celom Hviezdoslavove, ktorý plánujeme hneď začiatkom r. 2021 aj verejne obstarávať,
 • úspešná II. etapa výmeny pozemkov (našich 1.544 m2 za vyše 1 hektár od cirkvi) s Rímsko-katolíckou cirkvou (RKC) a niekoľkomesačné rokovania, vďaka ktorým dnes v centre obce vzniká mnohomiliónová - najväčšia investícia do vzdelania v histórii Hviezdoslavova - v podobe novej, modernej základnej školy,
 • 4 úplne nové detské ihriská (nielen) pre deti a dorast, ktoré už dnes spravuje obec a ktoré postupne počas roka vyrástli v Parku P. O. H. pri obecnom úrade, následne v Záhradách a Hviezdnom bývaní (1. detské, 2. exteriérové na work-out & fitness sa práve dokončuje), ktoré budú v r. 2021 aj priebežne dopĺňané,
 • 7 novoosvetlených ulíc, v ktorých bolo (v prípade Stromovej sa práve realizuje) vybudované a spustené verejné osvetlenie (Slnečnicová, Veterná, Nezábudková, Konrádová, Kríková, Kvetná a Stromová ul.),
 • zrealizovaná rekonštrukcia takmer 300-metrového úseku Kolmej ul. v "starej" časti obce, ktorej pribudol nový asfaltový koberec,
 • nová, hotová proj. dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu Parku P. O. H. a spevnených plôch okolo obecného úradu či kultúrneho domu = projekt Vodozádržný park Hviezdoslavov,
 • nová, hotová proj. dokumentácia na revitalizáciu rybníka v časti Hviezdoslavov - Podháj, v súčinnosti so SRZ Šamorín,
 • zrealizovaná verejná bezplatná Wi-Fi sieť na všetkých verejných priestranstvách v obci v rámci projektu WiFi4EU, na ktorý sme získali 15-tisíc EUR od EÚ,
 • zrealizovaný nový kamerový systém v centrálnej časti obce,
 • nový projekt cyklotrás v intraviláne i extraviláne obce, ktorý sa bude v r. 2021 finalizovať,
 • oficiálne zahájenie výstavby Areálu Senecká (nový supermarket, nové zdravotné stredisko a dve nové obchodné galérie s "príslušenstvom") vďaka súkromnému kapitálu,
 • opäť po roku ďalšia novopostavená špičková materská škola v obci, tento raz vďaka súkromného kapitálu.

 

...ale aj DROBNÉ RADOSTI ako:

 • opätovná nominácia na Cenu pre otvorenú samosprávu za r. 2020 udelená Združením občanov miest a obcí Slovenska, čo znamená, že Hviezdoslavov bol nominovaný 2 roky po sebe (pričom v r. 2019 aj vyhral),
 • možnosť platiť kartou, vďaka čomu je náš Úrad stále jeden z mála progresívnych úradov v okolí, v ktorom nepotrebujete mať pri sebe hotovosť,
 • novozaložená "Zelená linka" obce, ktorá od 11.12.2020 funguje každý deň a ktorej cieľom je ešte čistejší Hviezdoslavov,
 • zahájenie prípravy Športovo-relaxačného areálu "Šibenička", terénne úpravy priestoru a príprava na výsev záťažového trávnika, 
 • rekonštrukcia interiéru Obecného úradu Hviezdoslavov a vytvorenie minigalérie na chodbách Úradu, 
 • presťahovanie Stavebného úradu Hviezdoslavov na 1. poschodie kultúrneho domu a vytvorenie nových kancelárií,
 • pravidelné nahrávanie zasadnutí zastupiteľstva a transparentné zverejňovanie ich nezostrihaných verzií na YouTube,
 • pravidelné živé vysielania starostu obce na sociálnej sieti a pokračovanie série živých diskusií s obyvateľmi "Starosta v teréne"
 • nové ochranné siete a čistenie povrchu na multifunkčnom ihrisku na Školskej ul., 
 • nová cykloklietka pri žel. zastávke a nové uzamykateľné stojisko na separáty pri vstupe do Záhrad,
 • oficiálny vznik Jednoty dôchodcov vo Hviezdoslavove a začiatok pravidelných a organizovaných stretnutí so seniormi, 
 • hľadanie nájomcov, lekárov, lekáriek a zdravotníckeho personálu do plánovaného zdravotného strediska v rámci Areálu Senecká, 
 • Realizačný projekt výsadby zelene, podľa ktorého budeme v r. 2021 v celej obci vysádzať väčšie množstvo zelene, 
 • sanačná oprava výtlkov vo všetkých častiach Hviezdoslavova,
 • úspešný a vypredaný februárový Starostovský maškarný bál 2020
 • pokračovanie organizovaných futbalových tréningov pre najmenších pod vedením kouča Rada Noska,
 • starostami vydupaná rekonštrukcia frekventovanej Vinohradníckej ("Opileckej") cesty, ktorú aj mnohí naši občania využívajú ako hlavný ťah do Bratislavy, 
 • skupinové cvičenia pod dohľadom certifikovaných trénerov v našom kultúrnom dome,
 • mimoriadne úspešné darovania krvi pod záštitou nášho miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Hviezdoslavov,
 • prvé tisícky eur, ktoré odišli v rámci nášho jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý sme založili pre občanov s trvalým pobytom ako benefit, 
 • 2 úspešne zorganizované kolá celoplošného jesenného testovania na Covid-19 a takmer 7-tisíc pretestovaných ľudí, 
 • množstvo oceňovaných opatrení v súvislosti s koronakrízou - napr. sledovanie nových prípadov "Hodina po hodine", virtuálna asistentka na webe obce, pomoc s nákupom pre seniorov, marcový roznos textilných rúšok v celej obci, bezplatné služby terapeutky či hotline SČK, 
 • začiatok prípravy nového "parkingu" pre motorové vozidlá pri žel. zastávke, 
 • rozšírenie zberu BIO odpadu zo záhrad prostredníctvom nových, hnedých nádob,
 • nové možnosti ukladania veľkoobjemného či stavebného odpadu vo zmluvnom zbernom dvore, 
 • nové kontajnery na elektroodpad či batérie
 • nová, pestrá kvetinová výsadba v Parku P. O. H. s novým mobiliárom a vyvýšenými záhonmi,
 • výrazné predĺženie víkendovej prevádzky na zbernom dvore, 
 • spustenie predaja originálnych darčekových predmetov pod záštitou obce, 
 • riešenie zhoršujúcej sa situácie s odvozom tekutého odpadu a dohoda, aby ceny nerástli skokovým spôsobom ako v susedných obciach, 
 • predĺženie úradných hodín našich úradov v stredu až do 19:00, 
 • pokračovanie bezplatných SMS notifikácií a e-mail newslettra pre občanov,
 • či upokojenie dopravy vďaka novým spomaľovačom v Podháji, Záhradách či na Čerešňárke...

 

Toľko v roku 2020, vážení susediapriatelia.

V roku 2021 začneme opäť na sto percent a postupne budeme pridávať!

 

Váš starosta,

Marek Lackovič