Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zmluva o dielo na projekt kanalizácie a vodovodu je podpísaná...

Zmluva o dielo na projekt kanalizácie a vodovodu je podpísaná...
Dnes bola Zmluva o dielo podpísaná...

Milí Hviezdoslavčania.

Dovoľte mi informovať Vás, že Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí Uznesením č. 51/2019 schválilo Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vyhotovenie novej projektovej dokumentácie pre stavbu „Hviezdoslavov, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie“, v súlade so schváleným územným plánom obce a požiadaviek obce Hviezdoslavov so spoločnosťou PIPS SK, s. r. o. v zmluvnej cene 50400,00 Eur vrátane DPH.

Táto zmluva bola dnes, t. j. 10.5.2019 podpísaná a zverejnená na webovom sídle obce. Nájdete ju TU, transparentne umiestnenú medzi ostatnými zverejnenými zmluvami, aktuálne ako najvyššiu, t. j. najaktuálnejšiu v poradí.

Zhotoviteľ začne práce na príslušných častiach Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Diela a celé Dielo vyhotovil, dokončil a predložil Objednávateľovi na schválenie a následne Objednávateľovi odovzdal v potrebnom počte rovnopisov v nasledovných lehotách plnenia:

  1. Lehota na dodanie prieskumných prác je 50 dní a začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
  2. Lehota na dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je 30 dní a začína plynúť dňom odovzdania a prebratia prieskumných prác;
  3. Lehota na dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je 40 dní a začína od pokynu objednávateľa na začatie prác, nie však skôr ako 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Verím, že nepotrvá dlho a začneme reálne vidieť plody tohto rozhodnutia, ktorému predchádzali týždne až mesiace príprav, či už na úrovni pracovnej skupiny, ktorá sa tomuto intenzívne venovala, alebo i príslušnej Komisie a napokon patrí veľká vďaka samotným poslancom obce Hviezdoslavov, ktorí uznesenie jednohlasne schválili.

Ďakujem.

 

Marek Lackovič

starosta Hviezdoslavova