Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktualizované. Hviezdoslavov 2020 - projekty, ktoré nás čakajú...

Aktualizované. Hviezdoslavov 2020 - projekty, ktoré nás čakajú...
Ako sú na tom jednotlivé projekty vo Hviezdoslavove?

20.2.2020

Pred niekoľkými týždňami, či mesiacmi, som avizoval, že rok 2020 bude pre Hviezdoslavov znamenať rok najmasívnejšieho budovania občianskej vybavenosti a infraštruktúry v celej jeho histórii. Územný plán z roku 2008 spolu so svojimi zmenami a doplnkami do roku 2014 jasne hovorí, že Hviezdoslavov bude v pomerne blízkej budúcnosti (cca. rok 2030) 1050-hektárový kataster s takmer 10-tisíc obyvateľmi...

Našimi najnovšími zmenami a doplnkami textovej časti Územného plánu obce, ktoré boli zastupiteľstvom odsúhlasené v máji 2019, sme sa rozhodli prakticky ihneď výstavbu nových rodinných domov, či bytov, definitívne viac regulovať a sprísňovať. Záväzný čistopis týchto regulatívov sa bude formou všeobecne záväzného nariadenia prijímať na júnovom zastupiteľstve (aktualizované 24.5.2020).

Dostupná, kvalitná a hlavne adekvátna občianska vybavenosť je pre nás priorita číslo 1. Dnes už vieme, že to nebude len o tomto roku ale budovať sa bude prakticky hneď niekoľko najbližších rokov. Čaká nás toho naozaj veľmi veľa, a preto by som Vám rád prehľadne a transparentne zosumarizoval, ako na tom jednotlivé rozpracované projekty občianskej vybavenosti z pohľadu vedenia obce a príslušných stavebných, resp. procesných alebo povoľovacích konaní momentálne sú.

Príslušné uznesenia zastupiteľstva, v ktorých si môžete vyhľadať a prečítať konkrétne výhrady a overiť časovú os projektov nájdete na tomto mieste.

Nižšie je zverejnených 14 významných projektov (aktualizované 24.5.2020), ktoré majú priamy vplyv jednak na kvalitu života našich obyvateľov a jednak na budúcu podobu nášho verejného priestoru, o ktorú nám ide predovšetkým. V rámci spĺňania tých najprísnejších kritérií transparentnosti a komunikácie, ktoré jestvujú, a ktoré sme nastolili, považujeme za dôležité Vás takýmto spôsobom pravidelne informovať...

Text obsahuje aktívne linky s preklikmi na príslušné dokumenty či informácie.

 

1. CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ZŠ) S TELOCVIČŇOU

Definitívna súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov.

Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie (ďalej len UŠ) odsúhlasené 18.9.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) 6.2.2020.

Územné konanie na 1. pavilón ZŠ podpísané a zahájené 21.11.2019 (viac informácií TU), územné rozhodnutie (ďalej len ÚR) podpísané v januári 2020.

Stavebné povolenie (ďalej len SP) na 1. pavilón ZŠ podpísané 23.3.2020.

Na jednom z najbližších zazadnutí OZ prebehne ešte "dovýmena" pozemkov s rímskokatolíckou cirkvou (RKC). Za 1544 m2 pozemkov obce získame 12 352 m2 (viac v bode 11 v článku nižšie) od RKC. "Dovýmena" nadväzuje na predošlú výmenu pozemkov v súvislosti s rovnakým zámerom výstavby kostola s farským úradom, komunitného centra a ZŠ s telocvičňou. K "dovýmene" je potrebné pristúpiť z dôvodu navýšenia kapacity ZŠ z 9 na 20 tried a s tým súvisiacich zvýšených priestorových nárokov objektu.

Investor (RKC) zaháji výstavbu v lete 2020.

 

2. OBECNÁ (ŠTÁTNA) ZÁKLADNÁ ŠKOLA S TELOCVIČŇOU

Aj naďalej prebiehajú intenzívne rokovania predovšetkým o najvhodnejšom financovaní.

Na zasadnutí OZ 15.4.2020 sa Uznesením č. 18/2020 uznieslo OZ na vymedzení plochy min. 7000 m2 na umiestnenie obecnej ZŠ v Areáli Letorosty v časti Podháj.

Obec vidí reálne zahájenie výstavby v r. 2021.

 

3. FARSKÝ KOSTOL, FARSKÝ ÚRAD, KOMUNITNÉ CENTRUM

Definitívna súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 18.9.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 6.2.2020.

Projekt sa bude budovať na etapy, v 1. etape prebehne podľa dohody vedenia obce a RKC výstavba ZŠ (bod 1 vyššie). Investor má záujem zahájiť výstavbu počas, resp. po vybudovaní tejto ZŠ, v etape č. 2.

 

4. NOVÁ, SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA (MŠ)

Stavebné konanie na MŠ spustené a zahájené 20.12.2019 (viac informácií TU).

Stavebné povolenie podpísané 10.2.2020. 

MŠ je vo výstavbe - viac informácií po dohode s investorom v samostatnom článku už čoskoro...

 

5. NOVÝ SUPERMARKET

Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 11.12.2019.

Projekt procesuje ÚR & SP. Investor má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr & otvoriť prevádzku v decembri 2020. Viac informácií TU.

 

6. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 11.12.2019.

Projekt procesuje ÚR & SP. Investor má záujem zahájiť výstavbu v lete 2020. Viac informácií TU.

 

7. NOVÁ OBCHODNÁ GALÉRIA

Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 11.12.2019.

Projekt procesuje ÚR & SP. Investor má záujem zahájiť výstavbu v lete 2020. Viac informácií TU.

 

8. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Definitívna súčasť projektu Areál Hviezda.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 11.12.2019.

Projekt je krok pred ÚR. Investor má záujem zahájiť výstavbu v blízkej budúcnosti.

 

9. POLYFUNKČNÝ DOM + REŠTAURÁCIA, PIVOVAR, PENZIÓN

Definitívna súčasť projektu Pri Hájovni v časti Podháj.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OZ 11.12.2019.

Projekt procesuje ÚR & SP. Investor má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr.

 

10. KANALIZÁCIA A VODOVOD V CELOM HVIEZDOSLAVOVE

Zmluva o dielo na novú a aktuálnu projektovú dokumentáciu pre celú obec schválená 2.5.2019.

Prieskumné práce potrebné pre spracovanie projektu hotové a odovzdané 3.9.2019.

Projektová dokumentácia pre ÚR hotová a odovzdaná 30.9.2019.

Zmluva na vykonanie inž. činnosti a majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) so Západoslovenskou vodárenskou spol. schválená 6.2.2020.

Od 11.2.2020 prebieha inž. činnosť a MPV pre projekt ako celok.

Projekt ako celok čaká následne ÚR a SP. V ďalšej fáze očakávame verejné obstarávanie a žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

7.5.2020 bola technickým pracovníkom Útvaru investícií ZsVS, a. s. na príslušný stavebný úrad zaslaná žiadosť na územné konanie ku stavbe, spolu s vyjadreniami dotknutých inštitúcií v územnom konaní. Tieto vyjadrenia obdržali aj naši projektanti, ktorí teraz zapracujú pripomienky nebrániace vydaniu ÚR do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (SP).

Časové termíny je stále veľmi obtiažne stanoviť. Obec má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr. Viac informácií TU.

 

11. VOĽNOČASOVÝ AREÁL "ŠIBENIČKA"

Plánovaný projekt športového zázemia na pozemkoch, ktoré v r. 2019 získala obec Hviezdoslavov od RKC výmenou za pozemky v centre obce v lokalite "Pažiť", kde cirkev postaví ZŠ s telocvičňou a novým farským kostolom (obec získala 32.616 m2 výmenou za 4.077 m2 pri koeficiente 8:1).

Zámenná zmluva o zámene nehnuteľností schválená 9.7.2019.

Projekt čaká prekategorizovanie príslušnej lokality v Územnom pláne na plochy športu, resp. iné príbuzné označenie. Obec má záujem zahájiť proces v v lete 2020, po ukončení sprísňovania regulatív v textovej časti.

Názov "Šibenička" odráža pomenovanie, ktorým historicky disponovala lokalita v minulosti...

Na jednom z najbližších zasadnutí OZ obec môže získať ešte ďalších 12 352 m2, čím bude mať dokopy takmer 5 hektárov pôdy pripravených na okamžitú rekategorizáciu.

V areáli a jeho blízkosti by sa mal v budúcnosti nachádzať futbalový areál so zázemím, plocha na veľkokapacitné podujatia obce (čo najskôr), nový cintorín a pod.. Samozrejmosťou je chodník, resp. cyklotrasa, vedúca z obce priamo až do areálu. Časť, vedúca po súčasnú Kvetnú ul., bude vybudovaná v lete 2020.

 

12. CYKLOTRASA HVIEZDOSLAVOV

22.5.2020 bolo objednané spracovanie štúdie realizovateľnosti diela Cyklotrasa Hviezdoslavov v rozsahu: návrh trasy s rozdelením na úseky v kat. mape, vizualizácie, konzultácie s majiteľmi pozemkov, zakreslenie ochr. pásiem, orientačný rozpočet stavby rozdelený na úseky, a to všetko podľa podmienok výziev, ktoré v tomto smere prichádzajú z EÚ - rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Viac informácií TU.

 

13. UMÝVACIE CENTRUM HVIEZDOSLAVOV

Projekt ako celok čaká ÚR a SP. Investor má záujem zahájiť výstavbu v r. 2021. Viac informácií TU.

 

14. PROJEKT REVITALIZÁCIE RYBNÍKA & FITNESS CENTRUM

Obec bola uplynulé týždne oslovená skupinou zvučných mien vo fitness "svete", ktoré prejavili záujem jednak výrazne zrevitalizovať, skrášliť a pretvoriť rybník v Podháji na komplexné pohybové centrum a jednak vybudovať moderné fitness centrum s bohatou ponukou služieb.

Zámer majú eminentný záujem uskutočniť čo najskôr. Vyžadovať si však, okrem iného, bude i verejnú diskusiu, nakoľko ide o strategický priestor vo vlastníctve obce.

Viac informácií v samostatnom článku už čoskoro...

 

Ďakujem za podporu a súčinnosť všetkým Hviezdoslavčanom a Hviezdoslavčankám. Verím, že kvalita bývania bude už onedlho na podstatne lepšej úrovni. V tomto ohľade Vám úprimne a bez okolkov garantujem, že urobíme maximum. Rozbehnutých je veľké množstvo skvelých projektov, držme si navzájom palce a poctivo pracujme...

 

Aktualizácia 24.5.2020

Najlepšou správou v dnešných časoch je pre Hviezdoslavov skutočnosť, že u nás napriek súčasnej mimoriadne neľahkej situácii zatiaľ neevidujeme rušenie žiadneho z avizovaných "veľkých" projektov občianskej vybavenosti, na ktorých sa naplno a intenzívne posledné mesiace pracuje...

Koronavírusová kríza však, prirodzene, niektoré procesy i výstavbu samotnú na niekoľko týždňov pozdržala. Nič dramatické by to však znamenať nemalo. Realizácia a orientačný čas dokončenia väčšiny horeuvedených projektov sa pozdržal o 2 až 6 mesiacov.

Ku všetkým projektom sme pridali aktuálny status, a, samozrejme, článok sme zaktualizovali o 3 čerstvé investičné zámery, ktoré sú na stole - Cyklotrasu Hviezdoslavov, Umývacie centrum Hviezdoslavov a Projekt revitalizácie rybníka & fitness centrum v Podháji.

 

Poznámka: Tento príspevok mapuje iba projekty veľkého rozsahu s celoobecným významom s výrazným vplyvom na život a kvalitu obyvateľov celého Hviezdoslavova.

 

Marek Lackovič

starosta