Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Hviezdoslavov 2020 - projekty, ktoré nás čakajú...

Hviezdoslavov 2020 - projekty, ktoré nás čakajú...
Ako sú na tom jednotlivé projekty vo Hviezdoslavove?

Pred niekoľkými týždňami, či mesiacmi, som avizoval, že rok 2020 bude pre Hviezdoslavov znamenať rok najmasívnejšieho budovania občianskej vybavenosti a infraštruktúry v celej jeho histórii. Územný plán z roku 2008 spolu so svojimi zmenami a doplnkami do roku 2014 jasne hovorí, že Hviezdoslavov bude v pomerne blízkej budúcnosti (cca. rok 2030) 1050-hektárový kataster s takmer desaťtisíc obyvateľmi...

Našimi najnovšími zmenami a doplnkami textovej časti Územného plánu obce, ktoré boli zastupiteľstvom odsúhlasené v máji 2019, sme sa rozhodli prakticky ihneď výstavbu nových rodinných domov, či bytov, definitívne viac regulovať a sprísňovať. Záväzný čistopis týchto regulatívov sa bude formou všeobecne záväzného nariadenia prijímať na jednom z najbližších zastupiteľstiev.

Dostupná, kvalitná a hlavne adekvátna občianska vybavenosť je pre mňa priorita číslo 1. Dnes už vieme, že to nebude len o tomto roku ale budovať sa bude prakticky hneď niekoľko najbližších rokov. Čaká nás toho naozaj veľmi veľa, a preto by som Vám rád prehľadne a transparentne zosumarizoval, ako na tom jednotlivé rozpracované projekty občianskej vybavenosti z pohľadu vedenia obce a príslušných stavebných, resp. procesných konaní momentálne sú.

Príslušné uznesenia zastupiteľstva, v ktorých si môžete vyhľadať a prečítať konkrétne výhrady a overiť časovú os projektov nájdete na tomto mieste.

Nižšie je zverejnených 11 významných projektov, ktoré majú priamy vplyv jednak na kvalitu života našich obyvateľov a jednak na budúcu podobu nášho verejného priestoru, o ktorú nám ide predovšetkým. V rámci spĺňania tých najprísnejších kritérií transparentnosti a komunikácie, ktoré jestvujú, a ktoré sme nastolili, považujeme za dôležité Vás takýmto spôsobom informovať...

 

1. CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ZŠ) S TELOCVIČŇOU

Definitívna súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov.

Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie (ďalej len UŠ) odsúhlasené 18.9.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami obecného zastupiteľstva 6.2.2020.

Územné konanie na 1. pavilón ZŠ podpísané a zahájené 21.11.2019 (viac informácií TU), územné rozhodnutie podpísané v januári 2020.

Projekt je krok pred stavebným povolením. Investor má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr.

 

2. OBECNÁ/ŠTÁTNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S TELOCVIČŇOU

Prebiehajú intenzívne rokovania o vhodných pozemkoch a financovaní. V hre sú momentálne 2-3 vhodné varianty. Obec má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr.

 

3. FARSKÝ KOSTOL, FARSKÝ ÚRAD, KOMUNITNÉ CENTRUM

Definitívna súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 18.9.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami obecného zastupiteľstva 6.2.2020.

Projekt sa bude budovať na etapy, v 1. etape prebehne výstavba ZŠ (bod 1 vyššie). Investor má záujem zahájiť výstavbu počas, resp. po vybudovaní tejto ZŠ, v etape č. 2.

 

4. NOVÁ, SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA (MŠ)

Definitívna súčasť projektu v bezprostrednej blízkosti Hviezdneho bývania a Záhrad.

Stavebné konanie na MŠ spustené a zahájené 20.12.2019. Viac informácií TU.

Stavebné povolenie podpísané 10.2.2020 (právoplatnosť je v procese). Investor má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr.

 

5. NOVÝ SUPERMARKET

Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami obecného zastupiteľstva 11.12.2019.

Projekt je krok pred územným rozhodnutím. Investor má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr. Viac informácií TU.

 

6. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami obecného zastupiteľstva 11.12.2019.

Projekt je krok pred územným rozhodnutím. Investor má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr. Viac informácií TU.

 

7. NOVÁ OBCHODNÁ GALÉRIA

Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami obecného zastupiteľstva 11.12.2019.

Projekt je krok pred územným rozhodnutím. Investor má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr. Viac informácií TU.

 

8. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Definitívna súčasť projektu Areál Hviezda.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami obecného zastupiteľstva 11.12.2019.

Projekt je krok pred územným rozhodnutím. Investor má záujem zahájiť výstavbu v blízkej budúcnosti.

 

9. POLYFUNKČNÝ DOM + REŠTAURÁCIA, PIVOVAR, PENZIÓN

Definitívna súčasť projektu Pri Hájovni.

Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 1.8.2019.

UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami obecného zastupiteľstva 11.12.2019.

Projekt je krok pred územným rozhodnutím. Investor má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr.

 

10. KANALIZÁCIA A VODOVOD V CELOM HVIEZDOSLAVOVE

Zmluva o dielo na novú projektovú dokumentáciu schválená 2.5.2019.

Prieskumné práce potrebné pre spracovanie projektu hotové a odovzdané 3.9.2019.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie hotová a odovzdaná 30.9.2019.

Zmluva na vykonanie inž. činnosti a majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) so Západoslovenskou vodárenskou spol. schválená 6.2.2020.

Od 11.2.2020 prebieha inž. činnosť a MPV pre projekt ako celok. Viac informácií TU.

Projekt ako celok čaká následne územné rozhodnutie (ÚR) a stavebné povolenie. V ďalšej fáze očakávame verejné obstarávanie a žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Obec má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr.

Dnes, t. j. 20.2.2020 bolo už vydané ÚR, ktoré zastrešuje Školskú ul.. Vo forme vyhlášky bude zverejnené na Úradnej tabuli, v zmysle zákona.

 

11. VOĽNOČASOVÝ AREÁL "ŠIBENIČKA"

Plánovaný projekt športového zázemia na pozemkoch, ktoré v r. 2019 získala obec Hviezdoslavov od Rímsko-katolíckej cirkvi výmenou za pozemky v centre obce v lokalite "Pažiť", kde cirkev postaví základnú školu s telocvičňou a farským kostolom (obec získala 32.616m2 výmenou za 4.077m2 pri koeficiente 8:1).

Zámenná zmluva o zámene nehnuteľností schválená 9.7.2019.

Projekt čaká prekategorizovanie príslušnej lokality v Územnom pláne na plochy športu, resp. iné príbuzné označenie. Obec má záujem zahájiť proces v II. kvartáli r. 2020, po ukončení procesu zmien v textovej časti.

Názov "Šibenička" odráža pomenovanie, ktorým historicky disponovala lokalita v minulosti...

 

Ďakujem za podporu a súčinnosť všetkým Hviezdoslavčanom a Hviezdoslavčankám. Verím, že kvalita bývania bude už onedlho na podstatne lepšej úrovni. V tomto ohľade Vám úprimne a bez okolkov garantujem, že urobíme maximum. Rozbehnutých je veľké množstvo skvelých projektov, držme si navzájom palce a poctivo pracujme...

 

Marek Lackovič

starosta