Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ostatné pobyty

Evidencia obyvateľstva

Referát evidencie obyvateľstva (ohlasovne pobytu) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona  č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Kontaktná osoba
Kancelária prvého kontaktu Tel. č.: 031/562 50 35
  E-mail: Obecny@Hviezdoslavov.sk 

 

Trvalý pobyt

Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť:

  1. platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR 
  2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
  3. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra
  4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti
  5. pri vydaní prvého občianskeho preukazu je potrebné najprv sa dostaviť na obecný úrad, ohlasovňu pobytu s rodným listom dieťaťa a následne ísť aspoň jeden z rodičov s dieťaťom na Okresné riaditeľstvo policajného zboru, odd. dokladov, Múzejná 231/6, Dunajská Streda;
  6. miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

 

Prechodný pobyt

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

  1. platný občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
  2. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra
  3. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti;
  4. prechodný pobyt je na 5 rokov, po uplynutí doby pobyt zaniká. V prípade dlhšieho prechodného pobytu treba pobyt znovu prihlásiť.

 

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
g) ak budova zanikla.

 

Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu  podľa odseku 1 písm. f) je občan povinný predložiť:

a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
b) dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
c) rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
d) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.
e) originál výpis z listu vlastníctva , vydaný správou katastra hl. mesta Bratislava podľa osobitného predpisu, ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania

 

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), 

je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.