Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň z nehnuteľnosti

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností  podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti - v priebehu uplynulého roku sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

Daňová povinnosť vzniká na základe:

§  povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,

§  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,

§  nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,

§  vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

§  vydania právoplatného stavebného povolenia,

§  na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,

§  dodatočného povolenia stavby,

§  právoplatného kolaudačného rozhodnutia,

§  ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,

§  povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,

§  zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,

§  podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,

§  podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,

§  zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,

§  zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci tí daňovníci dane z nehnuteľností, ktorí v roku 2017 nadobudli do osobného vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Ďalej aj tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stala v roku 2017

a) správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce,

b) nájomcom nehnuteľnosti,

c) užívateľom. Užívateľ nehnuteľnosti je daňovníkom v tom prípade, že nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

 

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v tom prípade, že v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach už príslušnému správcovi dane z nehnuteľností podal priznanie alebo daňové priznanie k dani z nehnuteľností (podávalo sa do konca roku 2012). Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností však podávajú aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. 2017 zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, čiže tie osoby, ktoré v roku 2017 napr. predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú už nehnuteľnosť v nájme alebo v správe.

 

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31.12. zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti.

Aktuálne platné sadzby dane z nehnuteľností určuje VZN č. 3/2020, ktoré nájdete TU.