Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sprístupňovanie informácii

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení nesk. predpisov možno podať:

 • poštou na adresu: OÚ Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov

 • písomne do podateľne OÚ počas úradných hodín:

 

pondelok

8.00 - 12.00

12.30 - 15.30

 

streda

8.00 - 12.00

12.30 - 17.00

 

piatok

7.30 - 11.00

 

 • ústne v stránkových dňoch počas stránkových hodín

Informácie je možné získať aj na webovej stránke obce (www.Hviezdoslavov.sk) a na úradnej tabuli obce.

 

Lehoty na sprístupňovanie informácií

Obec Hviezdoslavov sprístupňuje informácie nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami. Urobí pritom opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené obmedzenia prístupu k informáciám podľa §8, §9, §10, §11 a §12 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení nesk. predpisov.

Žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať:

 • od koho sa žiada informácia

 • meno a priezvisko alebo obchodný názov žiadateľa, adresa alebo sídlo

 • popis predmetu žiadosti (o akú informáciu, alebo o aký dokument sa jedná)

 • akým spôsobom žiada informáciu poskytnúť


Žiadosť o sprístupnenie informácií zodpovedná osoba vybaví do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov predĺži lehotu na vybavenie o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty a dôvod predĺženia lehoty oznámi žiadateľovi. Ak obec nevyhovie žiadosti, vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu.

 

Opravné prostriedky a priestupky

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní proti rozhodnutiu obce rozhoduje starosta obce v lehote do 15 dní.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a následne zákona č. 99/1963 Z. z. Občiansky súdny poriadok v znení nesk. predpisov.
Priestupku sa dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé a neúplné informácie, vydaním rozhodnutia zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácie. Na priestupky a ich prejedávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení nesk. predpisov.

 

Úhrady za náklady

Obec Hviezdoslavov v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. f)  a § 21 ods. 1 až 3 zák. NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje tieto úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií:

a) vyhotovenie kópie: 

 • 1 strana formát A4 á 0,10 EUR

 • 1 strana formát A4 - obojstranná tlač á 0,20 EUR

 • 1 strana formát A3 á 0,15 EUR

 • 1 strana formát A3 - obojstranná tlač á 0,30 EUR

b) poskytnutie informácie na CD nosiči – á 1,66 EUR

c) poštové poplatky sa riadia aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty, a. s.

 obálka C6 á 0,03 EUR

 obálka C5 á 0,03 EUR

 obálka C4 á 0,07 EUR

Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sa nespoplatňujú.

Informácia, poskytnutie ktorej súhrnné výdavky neprekročia sumu 1,65 EUR, sa nespoplatňuje.

Podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov v bode 1 tohto sadzobníka. Žiadateľ môže uhradiť náklady poštovou poukážkou, v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bezhotovostným prevodom na účet v banke.