Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor

Otváracia doba v roku 2024:

Zberný dvor sa otvára 02.03.204

Streda: 14.00 - 17.00 hod.

Sobota: 10.00 - 17.00 hod.

 

Adresa:

     Zberný dvor (ZD) sa nachádza vo Hviezdoslavove, cesta smer Mierovo. Prístup k ZD je z cesty II. triedy č. 503 (zo Seneckej cesty).

 

Kto môže využiť ZD:

      Zberný dvor (ZD) je určený pre obyvateľov:

 • ktorí majú na území obce Hviezdoslavov trvalý pobyt (TP),
 • bez TP v obci za podmienky, že majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO).

     Poplatník je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom (OP) prevádzkovateľovi ZD, ak má na území Hviezdoslavova TP. Poplatník bez TP je povinný preukázať svoju totožnosť platným OP a kartičkou preukazujúcou uhradenie poplatku na príslušný rok. Poplatníci bez TP si môžu vyzdvihnúť kartičku potvrdzujúcu uhradenie poplatku v stránkových hodinách na Obecnom úrade, Referáte daní a poplatkov.

 

Čo je možné odviesť na ZD:

 • biologicky rozložiteľný odpad (BRO, resp. ďalej aj ako BO)
  ide o odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní BRO sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.

 

Čo na ZD nepatrí:

 • nerozobratý nábytok
 • uhynuté zvieratá a iný BO – na likvidáciu vyhľadajte špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a pod./
 • chemické látky, farby a ich obaly
 • papier a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • obaly z plastov
 • objemový odpad
 • zmesový komunálny odpad
 • odpad zo stavieb
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 • kovy
 • textil
 • izolačný materiál a polystyrén
 • batérie a akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky
 • absorbenty, filtračné materiály
 • kaly z odlučovačov

 

Zberný dvor

marot_eko_logo

Otváracia doba
Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00
Sobota: dohodou

 

Veľkoobjemný a stavebný odpad, izolačné materiály a pod. môžete ukladať na Zbernom dvore Marot Eko v rámci prevádzkového poriadku a platného cenníka spoločnosti Marot Eko.

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

 • zmesový komunálny odpad (t.j. zmiešaný odpad z domácností)
 • pneumatiky
 • elektroodpad
 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
 • nebezpečný odpad

 

Asekol_logo_napis_SK-uai-258x131

 

Zber elektroodpadu a batérií je možný prostredníctvom červeno-bieleho kontajneru spoločnosti ASEKOL SK, ktorý sa nachádza za Obecným úradom, na Hlavnej ul. č. 8/10.

Čo je možné odviesť vhadzovať do kontajnera?

Elektroodpad, ktorý je možné vložiť do zberného otvoru ako:

 • malé elektrospotrebiče - rýchlovarné kanvice, hriankovače, fény...
 • mobilné telefóny
 • spotrebná elektronika – DVD prehrávače, magnetofóny, diaľkové ovládače....
 • videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva – objektívy, belsky...
 • výpočtová technika – drobné počítače, notebooky, klávesnice...
 • herné konzoly, videohry, elektronické hračky
 • malé elektronické hudobné nástroje
 • kalkulačky
 • batérie a akumulátory.

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

Do kontajnerov je ZAKÁZANÉ vhadzovať monitory, televízory, žiarivky a výbojky, ktoré treba aj naďalej odovzdávať na špecializovaných miestach.