Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štruktúra obce

Štruktúra obce

     Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení nesk. predpisov a všeob. záväznými nariadeniami obce.

Orgánmi obce Hviezdoslavov sú:

 • starosta obce,
 • obecné zastupiteľstvo.

 

     Obecné zastupiteľstvo (OcZ) zriadilo komisie OcZ ako svoje dočasné výkonné a poradné orgány. Úlohy a činnosť komisií určuje Rokovací poriadok OcZ. Osobitné postavenie má hl. kontrolór obce, ktorého volí OcZ.

 

Starosta obce

     je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Ďalšie práva a povinnosti starostu sú uvedené v Zákone o obecnom zriadení a v § 13 Štatútu obce Hviezdoslavov.

 

Obecné zastupiteľstvo (OcZ)

     OcZ je zastupiteľský zbor obce Hviezdoslavov, zložený z 9 poslancov (od r. 2022) zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Hviezdoslavov. Hlavné úlohy OcZ sú:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
 • schvaľovať územný plán obce a jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 • uznášať sa na nariadeniach obce,
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku a prevody hnuteľného majetku nad stanovenú hodnotu,
 • schvaľovať organizačný poriadok, rokovací poriadok a pod.,
 • zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny.

     Podrobnú úpravu pravidiel rokovania OcZ, najmä prípravu písomných podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania VZN obce, uznesení OcZ, spôsob kontroly plnenia uznesení, stanovuje Rokovací poriadok OcZ.

 

Hlavný kontrolór obce

     Hl. kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Do funkcie ho volí OcZ, ktorému je zodpovedný za svoju činnosť. Hl. kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí OcZ s hlasom poradným. Kontroluje:

 • nakladanie s majetkom obce,
 • účtovníctvo a pokladničné operácie,
 • hospodárenie s finančnými zdrojmi,
 • čerpanie rozpočtu,
 • záverečný účet,
 • správnosť čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých fondov a dotácií.

     Hl. kontrolór vypracúva odb. stanoviská k návrhu rozpočtu a k záver. účtu obce, vybavuje sťažnosti a podnety občanov, vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľstva.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Organizačná štruktúra Obecného úradu Hviezdoslavov Veľkosť: 40.8 kB Formát: pdf Dátum: 22.5.2024
Organizačná štruktúra Obce Hviezdoslavov Veľkosť: 39.7 kB Formát: pdf Dátum: 22.5.2024