Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

 

FK_1

Zástupca starostu obce

Ing. František  K  a v e c k ý

 

Kavecky@Hviezdoslavov.sk 

Mob.: 0948 767 398

Tel.: 031/590 40 46  I  031/562 50 35

 

Najbližšie služobné cesty zástupcu starostu: -

Najbližšie čerpanie dovolenky zástupcu starostu: -

Plat starostu upravuje Zákon č. 253/1994 Z. z.

 

Funkcie, ktoré zastáva zastupujúci starosta - Ing. František Kavecký- v združeniach, kde je Obec členom:

 • Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti (RZOPO) - člen
 • Združ. obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hosp. (ZOHŽO) - člen

 

     Starosta obce je najvyšší výkonný orgán, volený obyvateľmi v priamych voľbách na 4 roky. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Hlavné úlohy starostu obce:

 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, kt. nie sú zákonom, štatútom obce či iným rozhodnutím OcZ vyhradené OcZ,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) a obecnej rady,
 • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia OcZ,
 • vykonáva obecnú správu.

 

Obecná rada (schválená Uznesením OcZ č. 59/2023 dňa 22.6.2023):

 • RNDr. Peter  M u s i l, PhD.,
 • Ing. Ján  K a r a b a, MSc.,
 • Mgr. Matej  L e h u t a.

Činnosť Rady upravuje Rokovací poriadok OcZ účinný od 1.4.2023.