Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Tlačivá na stiahnutie

Obecný úrad

NOVÉ: Žiadosť o príspevok pri uzavretí manželstva

NOVÉ: Žiadosť o príspevok pri strate zamestnania

NOVÉ: Žiadosť o príspevok pri nástupe do dôchodku

Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy

Žiadosť o určenie orientačného čísla budovy

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budovy

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určení orientačného čísla

Čestné prehlásenie - zdieľaná nádoba na komunálny odpad

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad - ZŤP a dôchodci

Prihlásenie psa do evidencie

Odhlásenie psa z evidencie

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa...

 

Stavebný úrad

NOVÉ: Vzor Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (vodovod a kanalizácia)

NOVÉ: Vzor Darovacia zmluva (vodovod a kanalizácia)

Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na reklamnú stavbu

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia - § 41 SZ

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie reklamnej stavby (RS) - drobná stavba

Vyhlásenie stavebného dozoru

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadost o vydanie stanoviska k vyňatiu

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o územno - plánovaciu informáciu

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby (RS) – jednoduchá stavba, keď najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m2

Žiadosť o vydanie potvrdenia pre zápis par. č. do LV

Žiadosť o povolenie a ohlásenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie STAVBY malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku stavebnému povoleniu

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu reklamnej stavby (RS) na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

Žiadosť o určenie použitia  trvalého/prechodného dopravneho znacenia na miestnych cestách a účelových cestách