Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zberný dvor

Otváracia doba v roku 2020
18.3.2020 – 14.11.2020
Streda: 14.00 – 18.00 hod.
Sobota: 10.00 – 17.00 hod.

Aktualizované 21.4.2020

 

Adresa:
Zberný dvor sa nachádza vo Hviezdoslavove, cesta smerom do Mierova. Prístup k zbernému dvoru je z cesty II. triedy č. 503 (zo Seneckej cesty).

 

Čo je možné odviesť na zberný dvor?

 • biologicky rozložiteľný odpad (BRO, resp. ďalej aj ako BO)
  ide o odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní biologicky rozložiteľného odpadu (tzv. "BRO") sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.

 

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

 • nerozobratý nábytok
 • uhynuté zvieratá a iný BO – na likvidáciu vyhľadajte špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a pod./
 • chemické látky, farby a ich obaly
 • papier a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • obaly z plastov
 • objemový odpad
 • zmesový komunálny odpad
 • odpad zo stavieb
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 • kovy
 • textil
 • izolačný materiál a polystyrén
 • batérie a akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky
 • absorbenty, filtračné materiály
 • kaly z odlučovačov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Prevádzkový poriadok zberného dvora 2020 184.8 kB pdf 10.3.2020
Prevádzkový poriadok ZD 2020, aktualizácia 236.4 kB pdf 15.4.2020