Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zberný dvor

Otváracia doba v roku 2020
18.3.2020 – 14.11.2020
Streda: 14.00 – 18.00 hod.
Sobota: 10.00 – 17.00 hod.

Aktualizované 21.4.2020

 

Adresa:
Zberný dvor sa nachádza vo Hviezdoslavove, cesta smerom do Mierova. Prístup k zbernému dvoru je z cesty II. triedy č. 503 (zo Seneckej cesty).

 

Čo je možné odviesť na zberný dvor?

 • biologicky rozložiteľný odpad (BRO, resp. ďalej aj ako BO)
  ide o odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní biologicky rozložiteľného odpadu (tzv. "BRO") sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.

 

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

 • nerozobratý nábytok
 • uhynuté zvieratá a iný BO – na likvidáciu vyhľadajte špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a pod./
 • chemické látky, farby a ich obaly
 • papier a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • obaly z plastov
 • objemový odpad
 • zmesový komunálny odpad
 • odpad zo stavieb
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 • kovy
 • textil
 • izolačný materiál a polystyrén
 • batérie a akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky
 • absorbenty, filtračné materiály
 • kaly z odlučovačov

 

Zberný dvor

marot_eko_logo

Otváracia doba
Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00
Sobota: dohodou

Veľkoobjemný a stavebný odpad, izolačné materiály a pod. môžete ukladať na Zbernom dvore Marot Eko v rámci prevádzkového poriadku a platného cenníka spoločnosti Marot Eko.

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

 • zmesový komunálny odpad (t.j. zmiešaný odpad z domácností)
 • pneumatiky
 • elektroodpad
 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
 • nebezpečný odpad

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Prevádzkový poriadok zberného dvora 2020 184.8 kB pdf 10.3.2020
Prevádzkový poriadok ZD 2020, aktualizácia 236.4 kB pdf 15.4.2020
Marot EKO cenník 2020 91.8 kB pdf 31.8.2020