Obec Hviezdoslavov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zberný dvor

Otváracia doba v roku 2019:
15.3.2019 – 15.11.2019
Streda: 14.00 – 18.00 hod.
Sobota: 13.00 – 17.00 hod.

Adresa:
Zberný dvor sa nachádza v obci Hviezdoslavov, cesta smerom do katastra Mierovo. Prístup k zbernému dvoru je z cesty II. triedy č. 503 alebo zo Seneckej cesty.

 

Čo je možné odviesť na zberný dvor?

 • biologicky rozložiteľný odpad
  ide o odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní biologicky rozložiteľného odpadu (tzv. "BRO") sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.

 

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

 • nerozobratý nábytok
 • uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresáre firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/
 • chemické látky, farby a ich obaly
 • papier a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • obaly z plastov
 • objemový odpad
 • zmesový komunálny odpad
 • odpad zo stavieb
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 • kovy
 • textil
 • izolačný materiál a polystyrén
 • batérie a akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky
 • absorbenty, filtračné materiály
 • kaly z odlučovačov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Prevádzkový poriadok zberného dvora 306.9 kB pdf 15.4.2019