Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Urbanistická štúdia - OS - RÚ č. 1-01/2014 (GO PRIDE, s. r. o.)

SÚBOR
Dátum: 02.10.2023
Počet videní: 572
8 min. čítania
Urbanistická štúdia - OS - RÚ č. 1-01/2014 (GO PRIDE, s. r. o.)

Predloženie urbanistickej štúdie...

Dôvodová správa:

Predmetné pozemky nachádzajúce sa v kat. úz. Hviezdoslavova sú v právoplatnom Územnom pláne (ÚPN) a jeho Zmenách a doplnkoch (ZaD) ozn. ako rozvojové plochy (RP).

V právoplatnom ÚPN bolo stanovené spracovanie urbanistickej štúdie (UŠ) pre tieto lokality. Podľa stav. zákona a vyhlášky 55/2001 musí byť pred spracovaním UŠ najskôr spracované zadanie UŠ, kt. určí najmä obsah a rozsah štúdie. Platný ÚPN hovorí, že zadanie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo (OcZ) Obce.

OcZ vo Hviezdoslavove vyjadrilo súhlas so začatím procesu obstarania UŠ za podmienky ver. prerokovania zadania aj návrhu UŠ pre tento projekt, a to všetko prostredníctvom odb. spôsobilých osôb v zmysle § 2a stavebného zákona, na svojom zasadnutí dňa 15.4.2020, Uznesením č. 20/2020. Predmetné Zadanie pre spracovanie UŠ bolo transparentne, v súlade s nastaveným postupom, zverejnené na webovom sídle obce 28.1.2020 (zvesené 15.2.2020). Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja obce predmetnú UŠ oficiálne prerokuje do termínu najbližšieho konania OcZ, t. j. do 26.10.2023 a jej stanovisko bude nevyhnutnou súčasťou materiálu na rokovanie OcZ. UŠ sa zverejňuje na miestach obvyklých dnes - t. j. 2.10.2023.

Verejnosť môže UŠ pripomienkovať obvyklým spôsobom (listom, osobne, e-mailom), zber pripomienok gestoruje Kancelária prvého kontaktu na Obecnom úrade Hviezdoslavov. Zber pripomienok skončí 17.10.2023 o 16:00.

 

Aktualizované 17.10.2023 o 16:00: bez pripomienok

 

Urbanistická štúdia (ďalej len UŠ):

UŠ rieši zákon 50/1976 Zb. o úz. plánovaní a stav. poriadku v pl. znení (st. zák.) § 4:

UŠ je územnoplánovací podklad. Spracováva sa z dvoch najdôležitejších dôvodov:

 • a) pri príprave ÚP ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na spodrobnenie alebo overenie ÚP a pri zmene a doplnkoch ÚP,
 • b) pri spodrobnení ÚP, čo je podmienka pre rozvojové územia v rámci ÚP obce Hviezdoslavov, ako podklad pre územné rozhodovanie.

 

UŠ obstaráva:

 • a) orgán územného plánovania (najmä obec, mesto a pod.),
 • b) môže ju však obstarať prostredníctvom odb. spôsobilej osoby podľa § 2a stav. zákona alebo na jej obstaranie finančne prispieť každý, kto prejaví o jej obstaranie záujem (v tomto prípade je spravidla obec a mesto poskytnú súčinnosť pri verejnom prerokovaní).

Odb. spôsobilá osoba podľa § 2a stav. zákona zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UŠ) a územnoplánovacej dokumentácie obcí, miest a samosprávnych krajov. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov (UŠ) alebo územnoplánovacej dokumentácie. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vedie register odb. spôsobilých osôb.

 

Proces obstarania UŠ:

1)         Spracovanie a predloženie Návrhu zadania UŠ. Rozsah tohto zadania je stanovený v ods. 1) § 3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Týmto investor iniciuje zahájenie procesu. Návrh zadania prejde najprv prerokovaním na príslušnej Komisii zriadenej pri OZ, ktorá vydá (ne)odporúčacie stanovisko zastupiteľstvu. Stavebná komisia môže odporučiť, aby sa zasadnutie OZ, na ktorom sa Návrh zadania prerokuje a (ne)odsúhlasí, uskutočnilo až po ukončení verejného pripomienkovania.

2)         Prerokovanie a odsúhlasenie Zadania UŠ (odsúhlasujú najmä obce, mesta a samosprávne kraje) v zmysle ods. 3) § 4 stav. zákona: „Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne, regionálne, resp. komunálne záujmy.“ Obecný úrad informuje o Zadaní verejnosť transparentným 15-dňovým vyvesením Návrhu zadania (ktoré môže pripomienkovať verejnosť) na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce. OZ vyjadrí so Zadaním (ne)súhlas na svojom zasadnutí, v súlade s dikciou ÚP.

3)         Spracovanie UŠ autorizovaným architektom v zmysle ods. 2), § 3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v súlade so zadaním v rozsahu:

 • a) textová časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,
 • b) grafická časť.

4)         Predloženie UŠ investorom, jej zverejnenie na obvyklom mieste po dobu 15 dní, prerokovanie UŠ obecným zastupiteľstvom a vzatie UŠ na vedomie s vyhodnotením pripomienok poslancov a občanov k UŠ (ak nejaké sú) a formulovaním odporúčaní pre stavebný úrad. Týmto obec posúva proces do pôsobnosti stavebného úradu obce (v odôvodnených prípadoch je možnosť verejného zhromaždenia, o čom bude verejnosť min. 7 dní vopred informovaná) a odporúčania obce, ktoré vzišli z procesu pripomienkovania UŠ budú tvoriť podklad  pre vyjadrenie obce k projektovej dokumentácii v územnom konaní a tiež jeden z podkladov ku ktorým bude stavebný úrad prihliadať pri formulovaní územného rozhodnutia. 

Ako vždy informujeme - je teraz na investorovi, či si počká na uznesenie OcZ, že berie UŠ na vedomie a odporúčania obce zapracuje do proj. dokumentácie (PD) pre ÚR, alebo už bude mať PD pripravenú a podá žiadosť na stavebný úrad už skôr. V prípade vážnejších nezrovnalostí však riskuje prerušenie, či dokonca zastavenie konania až do vyriešenia sporných problémov...

 

 

Stanovisko Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja zo zasadnutia dňa 5.10.2023:

Bod č. 5:

Komisia odporúča OcZ, aby UŠ Kondomínium vzalo na vedomie s výhradou dodržať nasl. pripomienky:

 1. územie riešiť podľa nových a platných regulatívov ÚPN obce – Zmien a doplnkov 6/2021,
 2. vymedziť priestory na umiestnenie kontajnerov pre separáciu i zhromažďovanie odpadov,
 3. neuvažovať s nepriehľadnými a vysokými plotmi pozdĺž všetkých obslužných komunikácií,
 4. vytvoriť dostatočne široké koridory pre obslužné komunikácie a zrealizovať výsadbu vysokej zelene formou alejí a bezpečný pohyb peších,
 5. neuvažovať so žumpami a studňami ako prechodným riešením,
 6. pri riešení celého územia v budúcnosti umožniť prepojenie obytného súboru s okolitými rozvojovými lokalitami, predovšetkým prepojenie chodníkom s Prašnou ul. a priechodom pre chodcov.

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
SD 2125_US_Kondominium_Hviezdoslavov_oprava 120923 Veľkosť: 6.28 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.