Obec Hviezdoslavov

Starosta obce

 lackovic-s-hvzdslvv-small-jpg

 

Marek Lackovič

Starosta@Hviezdoslavov.sk

Mobilný tel.: 0910 55 99 93 (hlásenie urgencií)

 

Zástupkyňa starostu:

Tatiana Skybová

Tatiana.Roller@gmail.com

 

FB stránka, kde môžete starostu sledovať: 

www.facebook.com/ZaLepsiHviezdoslavov

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Hlavné úlohy:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady

  • vykonáva obecnú správu

  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám

  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie

  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva