Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt vybudovania nových kapacít MŠ Hviezdoslavov

eu-png

Projekt vybudovania nových kapacít MŠ Hviezdoslavov,

zabezpečenie potrebného materiálno-technického vybavenia nových priestorov

a úpravy existujúcich priestorov materskej školy

Nenávratný finančný príspevok: 558 885,00 EUR

Druh projektu: Dopytovo orientovaný

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Termín realizácie projektu: 02/2019 – 11/2019

Stručný popis projektu:

Zámerom projektu je vyriešiť hlavné problémy v oblasti predprimárneho vzdelávania v obci Hviezdoslavov: nedostatočnú kapacitu MŠ ako jediného zariadenia predprimárneho vzdelávania v obci a nevyhovujúci technický stav priestorov MŠ z pohľadu bezbariérového prístupu pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Projekt bude realizovaný 10 mesiacov a pozostáva z:

  • Hlavnej aktivity projektu č. 1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov
  • Hlavnej aktivity č. 2 – Materiálno-technické vybavenie nových priestorov MŠ
  • Hlavnej aktivity č. 3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ

Výstupom projektu je výstavba novej 2-podlažnej prístavby materskej školy formou modulov, pričom navrhovaná prístavba je samostatná budova v areáli MŠ, ktorá nezasahuje do existujúceho objektu MŠ; vytvorenie 3-och nových tried s max. kapacitou 74 detí, vrátane nevyhnutného prevádzkového, hygienického a technického zázemia a materiálno-technické vybavenie novovytvorených priestorov MŠ (interiérové vybavenie priestorov a zakúpenie interaktívnej tabule). Projekt tiež rieši vybudovanie bezbariérového vstupu do existujúceho objektu MŠ.