Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zber nebezpečného odpadu

Dátum: 15.05.2023
Počet videní: 746
3 min. čítania
Zber nebezpečného odpadu

Aktuálne informácie...

Vážené obyvateľky a obyvatelia Hviezdoslavova,

dňa 31.05.2023 (v stredu) v čase od 12:00 do 16:00 bude možné odovzdať nebezpečný odpad, a to priamo na Zbernom dvore (ZD) nachádzajúcom sa vo Hviezdoslavove, cesta smer Mierovo. Prístup k ZD je z cesty II. triedy č. 503 (zo Seneckej cesty).

 

Kto môže využiť zber nebezpečného odpadu na ZD:

ZD je určený pre obyvateľov:

 • ktorí majú na území obce Hviezdoslavov trvalý pobyt (TP),
 • bez TP v obci za podmienok, že majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadku (KO).

Poplatník je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom (OP) prevádzkovateľovi ZD, ak má na území Hviezdoslavova TP. Poplatník bez TP je povinný preukázať svoju totožnosť platným OP a kartičkou preukazujúcou uhradenie poplatku na príslušný rok. Poplatníci bez TP si môžu vyzdvihnúť kartičku potvrdzujúcu uhradenie poplatku v stránkových hodinách na Obecnom úrade, Referáte daní a poplatkov.

 

Čo sa bude zbierať:

 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 • rozpúšťadlá
 • pesticídy
 • žiarivky
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
 • oleje a tuky iné ako uvedené 20 01 25
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 20 01 23

 

VŠETKY chemikálie MUSIA byť zabalené v originálnych čitateľných neporušených obaloch

vhodných na prepravu, aby sa zabránilo ich rozbitiu, vyliatiu alebo vyparovaniu.

Nebezpečné odpady nepatria do nádob pre komunálny odpad...