Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2019 je za nami. Prišiel na rad odpočet práce...

Dátum: 11.12.2019
Počet videní: 2512
Rok 2019 je za nami. Prišiel na rad odpočet práce...

Včera ubehol presne rok, čo občanom Hviezdoslavova slúži nové vedenie obce.

Čo schválilo a zvolilo v roku 2019 naše zastupiteľstvo?

Vyše 130 (!) uznesení...

Napríklad aj...

 • zmluvu na prevádzku novej a modernej verzie oficiálnej webstránky obce Hviezdoslavov na doméne Hviezdoslavov.sk, pričom web sa razom stal odborníkmi hodnotený ako jeden z najkvalitnejších a najtransparentnejších portálov miest a obcí v Slovenskej republike
 • prenájom všetkých voľných obecných bytov, obecné bytovky sú tak dnes plne vyťažené
 • dodatok ku Zmluve o dielo na stavebné práce zo dňa 19.10.2018, predmetom ktorého bolo vybudovanie nových vjazdov a vstupov k rodinným domom a vybudovanie drenážnych jám na základe zmeny projektu po obhliadke stavby „Chodník – Čerešňárka“ projektantom. Chodník Čerešňárka je tak jednotný, s vybudovanými vjazdami a vstupmi k rodinným domom
 • nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je vozidlo Škoda Fabia Combi v dohodnutom rozsahu. Úrad, starosta ale napríklad i Bezpečnostná komisia tak disponujú služobným autom, ktoré majú kedykoľvek dispozícii, vďaka čomu sa nehospodárne nepreplácajú palivá a amortizácia súkromným vozidlám
 • poplatky za prenájom priestorov v Kultúrnom dome platné od 8.2.2019. Kultúrny dom tak pravidelne hojne využívajú naši skvelí divadelníci v našom ochotníckom divadle, cvičiteľky jógy, kreatívne dielničky pre deti so svojimi mamičkami, ale i náš nesmierne talentovaný kresťanský spevokol
 • zvolilo do funkcie na 6 rokov nového hlavného kontrolóra obce Hviezdoslavov, JUDr. Mária Vanca
 • zadanie pre zmeny a doplnky textovej časti Územného plánu obce Hviezdoslavov. Územný plán tak bude po novom omnoho prísnejší napríklad na výšku betónového oplotenia, minimálne veľkosti stavebných pozemkov či podiel zelene v obci
 • zmluvu o dielo, výsledkom ktorej je nová projektová dokumentácia pre vodovod a kanalizáciu v celej obci, v súlade so schváleným územným plánom a požiadavkami našej obce v zmluvnej cene 50400 EUR, čo bola po novej materskej škole a chodníku popri Čerešňárke tretia najväčšia investícia obce v roku 2019
 • zámer prípravy výstavby kruhových objazdov na križovatke Miloslavovská cesta – Hlavná ulica (Podháj), a na križovatke Čerešňárka – Senecká cesta so vstupom do Záhrad (cesta II/503), ktorý by mal výrazne pomôcť v oboch nebezpečných lokalitách
 • Komunitný plán sociálnych služieb obce Hviezdoslavov na roky 2019-2025
 • zámennú zmluvu o zámene nehnuteľností medzi obcou Hviezdoslavov a Rímsko-katolíckou cirkvou, vďaka ktorej vznikne v našej obci čisto nová základná škola s telocvičňou, farský kostol s námestím, i nové komunitné centrum a vďaka ktorej sme získali vyše 30.000 m2 pozemkov v katastri obce, v dotyku so zastavaným územím, ktoré chceme využiť na rekreáciu a šport
 • zmluvu o poskytovaní audítorských služieb, vďaka ktorej sme vykonali kompletné audity obce za roky 2017 a 2018
 • Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi obcou Hviezdoslavov a OZ Tri líšky, predmetom ktorého je spoločný záujem na spoločných projektoch, ktoré budú realizované na území obce Hviezdoslavov a vďaka ktorému máme ako jedna z prvých obcí na Slovensku spustený fungujúci crowdfunding
 • zámer spočívajúci v zámene časti katastrálnych území Hviezdoslavova a Kvetoslavova formou adekvátnej úpravy priebehu katastrálnej hranice, najmä za účelom zabezpečenia efektívnejšej obsluhy záujmových území v katastroch oboch obcí
 • dodatok ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31.10.2018, predmetom ktorého je úprava celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela novej MŠ na celkovú zmluvnú cenu na úrovni 686 tisíc EUR
 • kúpnu zmluvu na kompletne nové vybavenie novej materskej školy v celkovej hodnote vyše 22000 EUR
 • zmluvu o poskytovaní služieb medzi obcou Hviezdoslavov a spoločnosťou Tomáš Meszároš - PINO, s. r. o., predmetom ktorej je školské stravovanie detí Materskej školy Hviezdoslavov podľa platných bezpečnostných a hygienických noriem ako i odporúčaných výživových dávok, aby naše deti mali kvalitné stravovanie
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 o podmienkach preberania parciel a cestných telies do vlastníctva obce, ktoré konečne jasne stanovuje podmienky, za ktorých bude obec cesty preberať do svojho vlastníctva
 • Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je projekt nového a moderného rozhlasu vo všetkých častiach obce v celkovej cene 3400 EUR
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2019 o niektorých podmienkach pre chov, držanie zvierat a psov v našej obci
 • zmluvu na zabezpečenie zberovej spoločnosti na zber a odvoz odpadu na základe zrealizovaného verejného obstarávania, vďaka ktorej by sme mohli mať s odpadom na 4 roky pokoj
 • zámer výstavby uzamykateľného kontajnerového stojiska v časti Hviezdoslavov – Záhrady, aby ľudia mohli odpad separovať omnoho efektívnejšie
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov č. 5/2019 o jednorazovom príspevku 100 EUR pri narodení dieťaťa rodičom s trvalým pobytom v obci Hviezdoslavov, vďaka ktorému dostane každá rodina s trvalým pobytom v našej obci od 1.1.2020 za narodenie dieťaťa bonus 100 EUR od obci Hviezdoslavov
 • urbanistickú štúdiu Areálu Senecká, vďaka čomu u nás čoskoro pribudne špičkové zdravotné stredisko so šesticou nových ambulancií a lekárňou, dom služieb, resp. moderná obchodná galéria s parkom, menšou fontánou a so známym supermarketom
 • urbanistickú štúdiu Areálu Hviezda, vďaka ktorej v našej obci pribudne napríklad i dom sociálnych služieb pre seniorov
 • urbanistickú štúdiu Hviezdneho dvora, pri ktorej navrhujeme viacúčelovú telocvičňu s možnosťou hrania loptových hier, ktorú si chceme dlhodobo zazmluvniť, čím môže vzniknúť ďalšia – už druhá telocvična v našej obci v poradí (prvá bude súčasťou základnej školy na Pažiti, oproti Obecnému úradu)
 • urbanistickú štúdiu projektu Pri Hájovni, vďaka ktorej vznikne penzión s reštauráciou a lokálnym pivovarom pri rybníku v Podháji, ktorý taktiež bude zrevitalizovaný a skrášlený
 • vyrovnaný rozpočet na rok 2020, ktorý ráta s príjmami a výdavkami na úrovni cca. 1 a štvrť milióna eur
 • zmluvu, predmetom ktorej je verejné vonkajšie osvetlenie nachádzajúce sa na Slnečnicovej ulici v Záhradách, ktoré obec nadobúda do svojho výlučného vlastníctva

 

Skutočnosťou sú dnes preto naozaj VEĽKÉ veci ako napríklad...

 • nová, skolaudovaná prístavba materskej školy, ktorú sme postavili za 6 mesiacov, od apríla do novembra 2019, vďaka ktorej sa zvýšila kapacita detí z 37 na 111 a kde sme prijali 10 nových zamestnancov
 • nový, skolaudovaný Chodník Čerešňárka, ktorý sme postavili za 9 mesiacov, od novembra 2018 do júla 2019, pričom sme dvomi dodatkami pôvodný projekt pozmenili a vybudovali aj nové vjazdy a vstupy k rodinným domom spolu s drenážnymi jamami, pričom boli odstránené aj všetky stĺpy pozdĺž tohto chodníka
 • nová, hotová projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na kanalizáciu a vodovod v celom Hviezdoslavove, ku ktorej sa práve v týchto chvíľach vyjadruje Západoslovenská vodárenská spoločnosť
 • 90.000 EUR, ktoré sme získali od Pôdohospodárskej platobnej agentúry ako refundáciu nákladov na výstavbu chodníka na Hlavnej ulici, ktorá sa odohrala v minulosti za predchádzajúceho vedenia obce
 • výmena pozemkov (našich cca. 40 árov za vyše 3 hektáre od cirkvi) s rímsko-katolíckou cirkvou a niekoľkomesačné rokovania, vďaka ktorým cirkev postaví v centre obce niekoľkomiliónovú investíciu v podobe novej základnej školy s dvomi pavilónmi a telocvičňou a taktiež nový farský kostol s komunitným centrom a námestím a vďaka ktorej obec vybuduje nové športoviská vrátane futbalového areálu na vyše trojhektárovej ploche, len cez cestu od štrkovísk, na ktorých plánujeme verejnú pieskovú pláž so vstupom do priezračnej vody

 

...ale aj DROBNÉ RADOSTI ako:

 • školský autobus, vďaka ktorému cestujú naši školáci do a zo školy vo V. Pake
 • Cena za otvorenú samosprávu za rok 2019, ktorú udeľuje Združenie občanov miest a obcí Slovenska a ktorá tento rok v septembri putovala práve do nášho Hviezdoslavova
 • výnimočný Deň obce 2019, ktorý nám závidel celý horný Žitný ostrov a ktorý sa premenil na trojdňový festival dobrej hudby, diskusií, jedla, divadla a takmer troch tisícok nadšených návštevníkov, čím sme vytvorili absolútny rekord podujatia
 • možnosť platiť kartou, vďaka čomu je náš Úrad jeden z mála progresívnych úradov na Slovensku, v ktorom nepotrebujete mať pri sebe hotovosť
 • vymaľované spoločné priestory v obecných bytovkách; prerobený Obecný úrad s trojicou nových kancelárií; nahrávanie zastupiteľstiev a ich zverejňovanie na YouTube; pravidelné živé vysielania starostu obce na sociálnej sieti; vymaľované mantinely na multifunkčnom ihrisku; vznik nového miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Hviezdoslavove; hľadanie nájomcov, lekárov, lekáriek a zdravotného personálu do plánovaného zdravotného strediska v rámci Areálu Senecká; sanačná oprava výtlkov na Umeleckej a Poľnej ulici; zájazd na Vianočné trhy do Budapešti; naštartovanie Manuálu vysádzania zelene; nová autobusová zastávka Hviezdne bývanie, zrevitalizovaná zastávka v Podháji; niekoľko obecných brigád; začiatok organizovaných futbalových tréningov pre najmenších pod vedením kouča Rada Noska; rozbehnutý proces zoficiálnenia ulíc vo Hviezdoslavove; pravidelné kino s deťmi sediacimi v tulivakoch v našom Kultúrnom dome; transparentné hlasovanie ľudu za výber vzoru fasády na budove novej MŠ; publikovanie Akčného zoznamu komunikácií vyžadujúcich rekonštrukciu; bezpečnostný orez dvoch najstarších líp vo Hviezdoslavove; nová, vysúťažená 4-ročná zmluva na odvoz a likvidáciu odpadu; pravidelné predvíkendové čistenie verejných priestranstiev v Parku, pred Kultúrnym domom a Úradom; spustenie SMS notifikácií a e-mailového newslettru pre občanov zadarmo, či upokojenie dopravy vďaka spomaľovačom v Podháji.

 

Toľko v roku 2019, vážení susedia a priatelia.

V roku 2020 začneme opäť na sto percent a postupne budeme pridávať :)

 

Váš starosta,

Marek Lackovič

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.