Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktualizované. Dohodli sme spoločný postup pri odkanalizovaní celého Hviezdoslavova

Aktualizované. Dohodli sme spoločný postup pri odkanalizovaní celého Hviezdoslavova
Dnešok bol pre ďalší postup mimoriadne dôležitý...

15.1.2020

Dnes sa na Mestskom úrade v Šamoríne za účasti starostu obce Hviezdoslavov, Mareka Lackoviča, podpredsedu Komisie územného plánovania, člena projektovej podpory, primátora Šamorína, niektorých ďalších starostov a členov dozornej rady Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) spoločne dohodol ďalší postup v prípade problému, ktorý nás vo Hviezdoslavove, hlavne v jeho pôvodných častiach, páli najviac.

Dohodnutý spoločný postup znamená pre nás sériu posledných úloh, ktoré nás v tomto smere nasledujúce mesiace, vďaka hotovej projektovej dokumentácii, ktorou disponujeme po vyše 10 (!) rokoch, čakajú, z ktorých vôbec najrozsiahlejšie je majetkovo-právne vysporiadanie v časti Hviezdoslavov - Záhrady, kde je bežnou realitou, že podiel na jednotlivých uliciach, ktoré sú pre vybudovanie kanalizácie, či vodovodu kľúčové, majú desiatky obyvateľov...

Mesto Šamorín aj ZsVS dnes jasne deklarovali záujem na tom, aby bol Hviezdoslavov po vybudovaní kanalizácie pripojený na ČOV v Šamoríne, ktorú čaká v nasledujúcom období dlhoočakávaná intenzifikácia. Projektová dokumentácia bola v tomto smere v uplynulých týždňoch napokon už úspešne ukončená, na rade je teraz stavebné povolenie, ktoré sa procesuje...

Mimoriadne naliehavo preto v tejto chvíli apelujeme na našich občanov o ich súčinnosť počas majetkovo-právneho vysporiadania, ktoré sa bude nasledujúce mesiace prostredníctvom obcou Hviezdoslavov poverených osôb odohrávať a vykonávať. Pevne verím, že občania nechcú tento proces brzdiť, pretože napokon to môžu byť práve oni, ktorí rozhodnú o tom, ako dlho to celé bude trvať...

Vodovod a kanalizácia v absolútne každej časti obce je pre nás najvyššou prioritou, preto sa Vás na to v rôznych anketách ani nepýtame. Plne si uvedomujem, že už predvčerom bolo neskoro, preto sme od prvého dňa výkonu mandátu v tomto smere od začiatku na najvyššom rýchlostnom stupni. Nie je to však vec, ktorú je možné vyriešiť za 1 rok, zvlášť v prípade, keď sme museli začať od úplného začiatku, keďže žiadna aktuálna projektová dokumentácia u nás nejestvovala, čo ma extrémne mrzí...

Včas Vás budeme o všetkom podrobne informovať a zároveň úprimne veríme vo Vašu súčinnosť. Bude veľmi dôležitá...

 

Aktualizácia 7.2.2020

"Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.2.2020 po prerokovaní materiálu

s c h v á l i l o

mandátnu zmluvu medzi obcou Hviezdoslavov a víťazom verejného obstarávania – Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., predmetom ktorej je záväzok mandatára voči mandantovi uskutočniť kompletnú inžiniersku činnosť pre projekt „Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia“, a to v rozsahu: inžinierska činnosť k vydaniu právoplatného územného rozhodnutia a inžinierska činnosť k vydaniu právoplatného stavebného povolenia."

Uznesenie bude právoplatné po dnešnom podpísaní starostom obce. Podpísanie zmluvy je na programe v pondelok.

 

Aktualizácia 24.3.2020

Dnes sme zisťovali aktuálny stav inžinierskej činnosti k tomuto projektu. Vyjadrenie zodpovedného pracovníka, ktorý má projekt na starosti, prikladáme v kompletnom znení nižšie...

"Dobrý deň p. starosta.

K projektovej dokumentácii sa ku mne postupne vracajú vyjadrenia z oslovených inštitúcií.

Zostáva mi doručiť nasledovné vyjadrenia:

- Obec Kvetoslavov,

- Obec Mierovo (tu už komunikujem so starostkou, ktorá spoločne so stavebným úradom spracováva vyjadrenie),

- OÚ DS – odbor ochrany prírody (dnes konzultované s pracovníkom OÚ, ktorý už vyjadrenie dokončuje),

- Správa a údržba ciest TTSK.

Žiadosti boli doručované cca. v polovici februára, takže sa dodržiava doba na vyjadrenie. Taktiež musíme brať momentálne do úvahy aj obmedzené možnosti na styk s jednotlivými úradmi, či pracovníkmi úradov v súvislosti s vydanými opatreniami.

Po doručení všetkých vyjadrení bude následne projektová dokumentácia vrátená na dopracovanie projektantom, podľa doručených pripomienok a následne bude podaná žiadosť na vydanie územného konania.

 

Ďakujem, prajem pekný deň.

 

S pozdravom,

Ing. Marián Klučka

technický pracovník Útvaru investícií

ZsVS, a. s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4 | 949 60 Nitra"

 

Aktualizácia 6.5.2020

Dnes nás Západoslovenská vodárenská spoločnosť informovala, že obdržala aj poslednú "vyjadrovačku", na ktorú čakala, a to od obce Mierovo. Vyjadrenie zodpovedného pracovníka, ktorý má projekt na starosti, prikladáme v kompletnom znení nižšie...

"Dobrý deň p. starosta.

Dnes mi bolo doručené vyjadrenie z obce Mierovo, dávam dokopy materiál a žiadosť na podanie na územné rozhodnutie. Bližšie informácie ešte budem zasielať, pretože pôjdu aj na projektantov.

 

Ďakujem, prajem pekný deň.

 

S pozdravom,

Ing. Marián Klučka

technický pracovník Útvaru investícií

ZsVS, a. s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4 | 949 60 Nitra"

 

Aktualizácia 7.5.2020

Dnes bola horeuvedeným technickým pracovníkom Útvaru investícií ZsVS, a. s. na príslušný stavebný úrad zaslaná žiadosť na územné konanie ku stavbe "Hviezdoslavov – vodovod a kanalizácia", spolu s vyjadreniami dotknutých inštitúcií v územnom konaní. Tieto vyjadrenia obdržali aj naši projektanti, ktorí teraz zapracujú pripomienky nebrániace vydaniu územného rozhodnutia do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (stavebné povolenie).

Časové termíny je stále veľmi obtiažne stanoviť.

 

Aktualizácia 29.5.2020

Územné konanie bolo tento týždeň zahájenie. Verejná vyhláška už visí na úradnej tabuli príslušného úradu. Náhľad dokumentu pripájame i sem...

 

Snímka_obrazovky_2020-05-29_o_11.16.01

 

Aktualizácia 3.7.2020

ROK A POL OD NÁSTUPU NOVÉHO VEDENIA OBCE

má dnes Hviezdoslavov, ktorý na začiatku r. 2019 nemal ani len aktuálnu projektovú dokumentáciu s prieskumnými prácami, hotové a podpísané územné rozhodnutie.

Teraz nás v rýchlom slede čaká sprocesovanie stavebného povolenia. Pre obec vykonáva kompletnú inžiniersku činnosť Západoslovenská vodárenská spoločnosť.

Poslednou fázou je verejné obstarávanie zhotoviteľa diela a financovanie diela.

Vzhľadom na dlhé roky (takmer desaťročie od poslednej PD) pasivity, apatie a neriešenia tohto problému sú dnes očakávané investície na úrovni astronomických cca. 10 miliónov eur (!). Potrebná je preto mimoriadna súčinnosť štátu (predovšetkým Ministerstva živ. prostredia a príslušného operačného programu) a Európskej únie.

Rozprávame tu o nových 12.407 kilometroch vodovodného potrubia, 11.785 kilometroch kanalizačného potrubia a 663 metroch výtlačného potrubia a, prirodzene, príslušných technológiách.

Územné rozhodnutie je zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce Kvetoslavov a na našom webe v príslušnej téme - za súčasne platnej legislatívy nám totiž takéto veci nemôže procesovať náš vlastný stavebný úrad ale musí to robiť susedná obec s vlastným stavebným úradom, príp. špeciálny stavebný úrad.

Verím, že všetky polená hádzané rovno pod kolená prekonáme (pretože sa nájdu obyvatelia schopní sabotovať ešte aj tento projekt) a na jeseň máme stavebné povolenie.

Robíme maximum...

 

Aktualizácia 14.7.2020

V RÝCHLOM SLEDE PO ÚZEMNOM ROZHODNUTÍ

na mega projekt "Hviezdoslavov - vodovod a kanalizácia" riešime už aj stavebné povolenie. V týchto dňoch boli pre majetko-právne vysporiadanie oslovení majitelia pozemkov pod budúcimi prečerpávacími stanicami (a pod armatúrnymi šachtami), a to kvôli súhlasom s uzatváraním zmlúv o vecných bremenách.

Čo sa týka samotnej vodovodnej a kanalizačnej siete, tak mandatár nás informoval, že nie sú potrebné súhlasy, pre ich uloženie nebude nutné preukazovanie vlastníckeho alebo iného práva. Umožňuje nám to stavebný zákon. Všetkých obyvateľov (hlavne v Záhradách), prosím preto opätovne naozaj o maximálnu súčinnosť a spoluprácu.

Kompletnú inžiniersku činnosť v objeme 18.000,- EUR vr. DPH pre nás na základe zastupiteľstvom schválenej zmluvy vykonáva víťaz ver. obstarávania - Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Jej výsledkom bude spomínané stavebné povolenie, ktoré by pri troche šťastia a maximálnom nasadení mohlo byť na jeseň realitou.

 

Aktualizácia 5.10.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE CHCEME ČO NAJSKÔR

10-miliónový megaprojekt "Hviezdoslavov - vodovod a kanalizácia" je v štádiu dokončovania projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. Najzložitejším problémom bolo umiestnenie armatúrnych šácht a prečerpávacích staníc v časti Hviezdoslavov - Záhrady, kde obec, bohužiaľ, nevlastní absolútne žiadne pozemky. Situácia sa dala elegantne vyriešiť a celý proces sa mohol dramaticky urýchliť, ak by sme Záhrady z celého náročného projektu vynechali. Táto varianta však bola vyhodnotená ako neprijateľná. Vyriešiť sa napokon podarilo celé Záhrady, získali sme potrebné súhlasy a expresne rýchlo sme vysporiadali všetky potrebné náležitosti.

Stavebné povolenie je teraz v rukách projektantov (PIPS SK, s. r. o.) a Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Tá pre nás vykonáva kompletnú inžiniersku činnosť v objeme 18.000,- EUR vr. DPH na základe zastupiteľstvom schválenej zmluvy.

Poslednou fázou je verejné obstarávanie zhotoviteľa diela a financovanie diela. Bezodkladne po vydaní stavebného povolenia žiadame o NFP.

 

Marek Lackovič

starosta

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie 6.68 MB pdf 3.7.2020