Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci - často kladené otázky

Dátum: 29.06.2022
Počet videní: 1554
Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci - často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)...

Vážené Hviezdoslavčanky, Hviezdoslavčania.

V nadväznosti na úspešné vydanie stavebného povolenia, o ktorom sme informovali včera, Vám férovo a otvorene, tak ako nám je vlastné, odpovedáme na často kladené otázky:

 

Čo sa teraz bude diať?

Po doručení stavebného povolenia známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám musí byť toto rozhodnutie vyvesené na úradných tabuliach jednotlivých obcí / úradov 15 dní. Čo sa týka námietok, môžu dotknuté osoby podať odvolanie voči tomuto rozhodnutiu do 15 dní. Ak by sa tak stalo, rozhodnutie bude preskúmané na Odbore opravných prostriedkov na krajskom okresnom úrade (Trnava), príp. môže byť preskúmateľné súdom aj po nadobudnutí právoplatnosti. V auguste - septembri podáva Západoslovenská vodárenská, a. s. (s ktorou na projekte od začiatku spolupracujeme) žiadosť o NFP, ku ktorej už prebieha séria stretnutí a rokovaní. Dielo bude vo výraznej miere financované fondami EÚ. Koordinovane s tým sa spúšťa aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa celého diela.

 

Koľko potrvá verejné obstarávanie?

Optimistický variant hovorí o ôsmych týždňoch, pesimistický hovorí rádovo o mesiacoch. Stavať chceme, prirodzene, čo najskôr a tomu budú uspôsobené aj lehoty na predkladanie ponúk - držať sa však musíme ako v príkladoch dobrej praxe, tak i v legislatívnych rámcoch príslušných zákonov SR. Proces nie je možné nijako urýchliť, zákazku nie je možné "len tak niekomu šikovnému prideliť".

 

Je možné, že sa začne stavať ešte tento rok?

Áno, ak pôjde všetko hladko, možné to je. Je to však menej pravdepodobné, hoci nie vylúčené...

 

Koľko celá výstavba potrvá?

Nie je to nič jednoduché, klamať Vám nechceme a nebudeme. Doba výstavby takéhoto veľkého rozsahu len málokedy trvá menej než 12 mesiacov. K tomu je potrebné pripočítať i kolaudačný proces, ktorý je otázkou 1 - 4 mesiacov.

 

Budú niektoré úseky vybudované skôr?

Áno, napr. Školská ul. a jej bezprostredné okolie je menší, separátny projekt, ktorý bude realizovaný, predovšetkým kvôli školským zariadeniam, už v najbližších mesiacoch. Všimnúť si to bolo možné aj v mapových podkladoch, kde sa to jasne spomína a píše.

 

Kde bude kanalizácia ústiť?

Obec je a bude odkanalizovaná do ČOV Šamorín, o čom sa píše aj v stavebnom povolení. Intenzifikácia ČOV Šamorín a dobudovanie kanalizácie (nielen) vo Hviezdoslavove je, dá sa povedať, v súčasnosti, predovšetkým kvôli vzájomnému zlepšeniu a synergii merateľných ukazovateľov, jedným veľkým projektom (viď str. 6 stavebného povolenia), ktorý zastrešuje ZsVS, a. s., v hodnote cca. 25 miliónov EUR.

 

Ako to bude vyzerať na našej ulici? Sú k dispozícii mapové podklady?

Realizačné výkresy sme v záujme otvorenej komunikácie zverejnili už v r. 2021 TU.

 

Bude na mojej ulici vodovod s kanalizáciou, aj keď je ulica "súkromná" a nepodpísal som zmluvu o vecnom bremene?

Áno, už nie je tajomstvom, že napokon sa nám podarilo získať stavebné povolenie na všetky ulice, t. j. aj na tie, kde súhlasy / podpisy niektorých vlastníkov nehnuteľností chýbali (6 ulíc). Toto je naozaj výborná správa.

 

Koľko ma bude stáť pripojenie?

Podrobnosti prinesieme, v súčinnosti so Západoslovenskou vodárenskou, a. s., včas - cez naše komunikačné kanály.

 

Videl som mapové podklady a zásadne nesúhlasím s umiestnením prípojky.

V projektovej dokumentácii (PD) je pomerne jasne uvedené, že presné polohy vodovodných a kanalizačných prípojok (ich trasovanie a výškové riešenie) sa upresnia počas výstavby podľa požiadaviek vlastníkov pripájaných nehnuteľností, po dohode s investorom a prevádzkovateľom. Posuny sú pri takýchto stavbách úplne bežné, nie je potrebné upravovať PD.

 

Videl som mapové podklady a zásadne nesúhlasím s umiestnením kanalizačných šácht.

Posúvanie kanalizačných šácht by spôsobilo viacero nadväzujúcich problémov. Maximálna vzdialenosť šácht medzi sebou nemá prekročiť 50 metrov. Stáva sa, že šachta je zároveň lomová, čiže by sa menilo čiastočne aj trasovanie kanalizácie, čo by najmä v úzkych uličkách nebolo optimálne. Poklop kanalizačnej šachty bude v úrovni terénu, je to úplne bežná záležitosť.

 

Obec ma kontaktovala ohľadom podpisu zmluvy, ale ja nesúhlasím s vymedzením ochranného pásma.

Ochranné pásmo, o ktorom sa píše v zmluvách o vecnom bremene, sa vzťahuje na nové stavby, nie na už existujúce stavby (ak tam už napr. ploty / múry atď. postavené sú). V odôvodnených prípadoch sa môže stanoviť ochranné pásmo aj menej než 1,5 m, riešiť to budeme individuálne, pri takýchto stavbách je to úplne bežné, naozaj nie je potrebné predčasne panikáriť.

 

Budem sa musieť na vodovod / kanalizáciu pripojiť?

Samozrejme. Pripojiť sa bude musieť každý. Neznamená to však, že Vám zakážeme používať napr. Vašu studňu na zalievanie záhrady.

 

Prečo bude v budúcnosti ČOV aj v našej obci a kde sa bude nachádzať?

Pretože ďalšiu novú (budúcu) výstavbu už Šamorín do svojej čistiarne nepripojí / nepovolí. Ak chce teda táto výstavba v budúcnosti vzniknúť, musí si riešiť vlastnú modernú a bezpečnú čistiareň, ktorá je momentálne v štádiu projektovania. Vzniknúť by mala v Logistickom parku Astrum (ktorý je v územnom pláne od r. 2008), neďaleko zberného dvora, kúsok od križovatky smer Mierovo.

 

Prečo obec rieši tieto veci so Západoslovenskou vodárenskou, a. s. a nie sama?

Pretože spolu sme silnejší a rýchlejšie sa nám darí presadzovať naše záujmy - predovšetkým čo najskôr odkanalizovať Hviezdoslavov a zintenzifikovať ČOV Šamorín. Vďaka tomu je projektu od samého začiatku, od r. 2019, venovaná náležitá pozornosť a súčinnosť a celý proces je gestorovaný tou najkompetentnejšou autoritou - samotnými vodárňami.

 

Kedy si dáme ďalší update k tejto veci?

Tému priebežne dopĺňame a aktualizujeme...

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.