Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Dobudovanie kanalizácie a vodovodu - otázky a odpovede

SÚBOR
Dátum: 02.11.2023
Počet videní: 10893
12 min. čítania
Aktualizované. Dobudovanie kanalizácie a vodovodu - otázky a odpovede

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)...

Vážené Hviezdoslavčanky, Hviezdoslavčania.

     V nadväznosti na vydanie dlhoočakávaného stavebného povolenia (viď nižšie) Vám férovo a otvorene, ako sa už stalo zvykom, aktualizujeme odpovede na otázky, týkajúce sa projektu:

 

Čo sa teraz deje? Zrekapitulujme si to...

aktualizované 2.11.2023

     Ešte koncom januára 2023 prebehli intenzívne rokovania na pôde Okr. úradu Trnava (ako nadriadeného orgánu) - za účasti vedenia Obce Hviezdoslavov, Západoslovenskej vodárenskej spol., a. s. (ZsVS), Okr. úradu DS a Okr. úradu TT, s cieľom "opraviť" stavebné povolenie (SP), ktoré bolo Okr. úradom DS Obci Hviezdoslavov vydané v lete 2022 (a správoplatniť ho) najrýchlejším možným spôsobomPovolenie Okr. úrad v Trnave ešte pred Vianocami 2022, žiaľ, vrátil Okr. úradu v D. Strede na nové prejednanie. "Nové" stavebné konanie bolo zahájené 15. februára 2023. OÚ DS, ako gestor celého konania, uskutočnil tiež prejednania spojené s miestnym šetrením, naposledy 16. júna 2023, o čom bola verejnosť informovaná aj verejnou vyhláškou. Obec Hviezdoslavov na pojednávaní intenzívne naliehala na bezodkladné vydanie SP, pretože situáciu vnímame mimoriadne vážne. Keďže ani v lete 2023 ešte SP nebolo realitou, Obec urgentne kontaktovala vo veci zast. ministra vnútra SR (toho času premiéra SR, p. Ľ. Ódora), s cieľom vec ešte viac eskalovať a zakcelerovať. SP bolo následne úspešne vydané a podpísané 25. októbra 2023.

     Stále platí, že celé dielo bude, tak ako deklarujeme už od začiatku, vo výraznej miere (spolu s intenzifikáciou ČOV Šamorín) financované fondami EÚ. Koordinovane s tým sa musí spustiť (po správoplatnení SP) aj ver. obstarávanie na zhotoviteľa celého diela. Ak bude všetko "opravené" podľa predpokladov, žiadosť o NFP bude korektne i včas sprocesovaná a obstarávanie sa nenatiahne (stanovené však v tomto smere budú min. zákonné termíny, aby sa stavať mohlo čo najskôr), štart celej realizácie je, prirodzene, plánovaný na čo najskôr v r. 2024. Budeme Vám to, samozrejme, priebežne upresňovať...

 

Koľko potrvá verejné obstarávanie?

aktualizované 2.11.2023

     Optimistický variant hovorí o cca. ôsmych týždňoch, pesimistický hovorí rádovo o mesiacoch. Stavať so ZsVS chceme, samozrejme, čo najskôr (už dnes "vďaka" časovým sklzom neakceptovateľne meškáme) a tomu budú uspôsobené aj lehoty na predkladanie ponúk - držať sa však musíme ako v príkladoch dobrej praxe, tak i v legislatívnych rámcoch príslušných zákonov SR. Proces nie je možné nijako urýchliť, zákazku nie je možné "len tak niekomu šikovnému prideliť". Ak všetko pôjde "normálne", zmluvu so zhotoviteľom podpíšeme ešte v r. 2023.

 

Je možné, že sa začne stavať ešte tento rok?

aktualizované 2.11.2023

     Ako píšeme vyššie, ak všetko dopadne podľa predpokladov, žiadosť o NFP bude korektne a včas sprocesovaná a ver. obstarávanie sa nenatiahne (stanovené však v tomto smere budú min. zákonné termíny), štart celej realizácie je, prirodzene, plánovaný na čo najskôr v r. 2024Opakujeme už po niekoľkýkrát, že stavebné povolenie negestoruje ani nesprávoplatňuje Stavebný úrad Hviezdoslavov, ale Okresný úrad D. Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorému je v rámci konania nadriadený Okr. úrad Trnava a Obec nemá v tomto smere žiadnu kompetenciu zasahovať (okrem neustáleho urgovania celej veci, čo aj preukázateľne veľmi intenzívne robíme a konáme).

 

Koľko celá výstavba potrvá?

     Nie je to nič jednoduché, klamať Vám nechceme a nebudeme. Doba výstavby takéhoto veľkého rozsahu len málokedy trvá menej než 12 mesiacov. K tomu je potrebné pripočítať i kolaudačný proces, ktorý je otázkou 1 - 4 mesiacov.

 

Budú niektoré úseky vybudované skôr?

     Áno, napr. Školská ul., Lipové nám. a ich bezprostredné okolie je menší, separátny projekt, ktorý bude realizovaný, predovšetkým kvôli školským zariadeniam, už skôr, resp. súbežne. Všimnúť si to bolo možné aj v zverejnených mapových podkladoch, kde je to jasne uvedené.

 

Kde bude kanalizácia ústiť?

     Obec je a bude odkanalizovaná do ČOV Šamorín (k čomu má súhlas, ktorý je súčasťou prebiehajúceho stavebného konania). Intenzifikácia ČOV Šamorín a dobudovanie kanalizácie (nielen) vo Hviezdoslavove je, dá sa povedať, v súčasnosti, predovšetkým kvôli vzájomnému zlepšeniu a synergii merateľných ukazovateľov, jedným veľkým spoločným projektom, ktorý zastrešuje ZsVS, a. s., v hodnote bezmála 30 mil. EUR.

 

Ako to bude vyzerať na našej ulici? Sú k dispozícii mapové podklady?

     Realizačné výkresy sme v záujme otvorenej komunikácie zverejnili už v r. 2021 TU.

 

Bude na mojej ulici vodovod s kanalizáciou, aj keď je ulica "súkromná" a nepodpísal som zmluvu o vecnom bremene?

     Áno, cieľom je a bolo zastrešiť všetky príslušné ulice, avšak tie, kde súhlasy / podpisy niektorých vlastníkov nehnuteľností chýbali (5, resp. 6 menších súkromných ulíc), súčasťou diela byť nemôžu. Neznamená to však, že ich nedobudujeme neskôr.

 

Koľko ma bude stáť pripojenie?

     Podrobnosti prinesieme, v súčinnosti so ZsVS, a. s., včas - cez naše komunikačné kanály, po správoplatnení SP, v priebehu r. 2023.

 

Videl som mapové podklady a zásadne nesúhlasím s umiestnením prípojky.

     V projektovej dokumentácii (PD) je pomerne jasne uvedené, že presné polohy vodovodných a kanalizačných prípojok (ich trasovanie a výškové riešenie) sa upresnia počas výstavby podľa požiadaviek vlastníkov pripájaných nehnuteľností, po dohode s investorom a prevádzkovateľom. Posuny rádovo v desiatkach centimetroch (napr. kvôli oploteniu a pod.) sú pri takýchto stavbách úplne bežné, nie je potrebné upravovať PD.

 

Videl som mapové podklady a zásadne nesúhlasím s umiestnením kanalizačných šácht.

     Posúvanie kanalizačných šácht by spôsobilo viacero nadväzujúcich problémov. Maximálna vzdialenosť šácht medzi sebou nemá prekročiť 50 metrov. Stáva sa, že šachta je zároveň lomová, čiže by sa menilo čiastočne aj trasovanie kanalizácie, čo by najmä v úzkych uličkách nebolo optimálne. Poklop kanalizačnej šachty bude v úrovni terénu, je to úplne bežná záležitosť.

 

Obec ma kontaktovala ohľadom podpisu zmluvy, ale ja nesúhlasím s vymedzením ochranného pásma.

     Ochranné pásmo, o ktorom sa píše v zmluvách o vecnom bremene, sa vzťahuje na nové stavby, nie na už existujúce stavby (ak tam už napr. ploty / múry atď. postavené sú). V odôvodnených prípadoch sa môže stanoviť ochranné pásmo aj menej než 1,5 m, riešiť to budeme individuálne, pri takýchto stavbách je to úplne bežné, naozaj nie je potrebné predčasne panikáriť.

 

Budem sa musieť na vodovod / kanalizáciu pripojiť?

     Samozrejme. Pripojiť sa bude musieť každý. Neznamená to však, že Vám zakážeme používať Vašu studňu na zálievku záhrady.

 

Prečo bude v budúcnosti ČOV aj v našej obci a kde sa bude nachádzať?

     Pretože ďalšiu novú (budúcu) výstavbu už Šamorín do svojej čistiarne nepripojí / nepovolí. Ak chce teda táto výstavba v budúcnosti vzniknúť, musí si riešiť vlastnú modernú a bezpečnú čistiareň, ktorá je momentálne v štádiu povoľovania. Vznikne v Logistickom parku Astrum (ktorý je v Územnom pláne obce od r. 2008), neďaleko zberného dvora, kúsok od križovatky smer Mierovo. Pre Obec je to výborná správa aj preto, pretože v budúcnosti budeme môcť byť menej závislí od Šamorína a jeho ČOV. Okrem i. tak bude zabezpečená i diverzifikácia rizika v príp. havarijného stavu ČOV a pod..

 

Prečo obec rieši tieto veci so Západoslovenskou vodárenskou, a. s. a nie sama?

     Pretože spolu sme silnejší a rýchlejšie sa nám darí presadzovať naše záujmy - predovšetkým čo najskôr odkanalizovať Hviezdoslavov a zintenzifikovať ČOV Šamorín. Vďaka tomu je projektu od samého začiatku, od r. 2019, venovaná náležitá pozornosť a súčinnosť a celý proces je gestorovaný tou najkompetentnejšou autoritou - samotnými vodárňami.

 

Čo robí Obec pre to, aby vývoz tekutého odpadu zo žúmp nestál stále viac a viac peňazí?

     Nebyť intervencii Obce, vývoz žúmp by už dnes bol prakticky nemožný, resp. by stál ešte ďaleko viac fin. prostriedkov, než stojí dnes. Je to práve Obec a jej vedenie, kto priebežne so všetkými ČOV v okolí (Šamorínom začínajúc, Petržalkou, Vrakuňou či Sencom končiac) prerokúva možnosti aspoň akej-takej stability vývozov. Zároveň je to Obec, kto ešte v r. 2021 zakázal ďalšie žumpy na svojom území, a to jednomyseľne, Uznesením č. 85/2021.

 

Kedy si dáme ďalší update k tejto veci?

   Tému si opäť zaktualizujeme po správoplatnení stavebného povolenia...

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Ver. vyhláška z 9.5.2023 Veľkosť: 78.1 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2023
NOVÉ - Ver. vyhláška - stav. povolenie Veľkosť: 685.8 kB Formát: pdf Dátum: 2.11.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.