Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Projekt Vodozádržného parku Hviezdoslavov má prvé obrázky

Projekt Vodozádržného parku Hviezdoslavov má prvé obrázky
Projektová dokumentácia sa práve vyhotovuje...

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 3.9.2020 schválilo zmluvu o dielo medzi obcou Hviezdoslavov a SCALE STUDIO, a. s., Staromestská 3, 811 03 Bratislava, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať v dobe do 31.10.2020 dielo pre objednávateľa, t. j. projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie – „Vodozádržné opatrenia v obci Hviezdoslavov“, a to na základe uskutočneného verejného obstarávania, za celkovú cenu za dielo 10.800,- EUR vrátane DPH. Zmluva bola doplnená podľa pripomienok OZ.

Ateliér SCALE STUDIO, a. s. už horlivo na projekte, ktorý pomenovali Vodozádržný park Hviezdoslavov, pracuje a verejnosti posúva aj dvojicu pracovných vizualizácií. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10-miliónov EUR. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie nesmie prekročiť sumu 200-tisíc EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero vodozádržných opatrení. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.

Konkrétnym hlavným cieľom projektu vo Hviezdoslavove je kompletná, významná a moderná revitalizácia verejného priestoru – predovšetkým Parku P. O. Hviezdoslava, okolia obecného úradu, kultúrneho domu, resp. vnútrobloku Lipového námestia, obnova a modernizácia všetkých spevnených plôch a dlažieb v súčasnom centre obce, významné parkové a sadové úpravy, vytvorenie vodných plôch za účelom retenčných opatrení, zber dažďovej vody zo striech spomínaných budov a jej následné znovupoužitie na zavlažovanie, zefektívnenie zavlažovania pestovanej flóry v centre obce, príprava a adaptácia na klimatické zmeny, realizácia vodných prvkov a pod.. V súbehu s priestorom na Pažiti, kde rastie nová, veľká základná škola, či kostol s prednámestím, by tak mohol vzniknúť atraktívny, otvorený, moderný a vzdušný veľkopriestor s mnohými tzv. "zelenými" prvkami.

V rýchlom slede ide o 3. novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v horizonte 4 mesiacov. Tak ako sme na tomto mieste s Projektovým úsekom obce informovali 18. júna 2020, v procese je i:

  • rekonštrukcia strechy obecného úradu s celkovými rozpočtovými nákladmi 29.635,- EUR
  • rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu a vytvorenie komunitného centra za 70.467,- EUR

V priebehu niekoľkých dní pripravujeme aj aktualizáciu približných časových harmonogramov všetkých ostatných veľkých rozbehnutých projektov vo Hviezdoslavove, ktorých objem sa blíži číslu 20.

 

Marek Lackovič

starosta Hviezdoslavova