Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hviezdoslavov - aktuálny stav projektov, august 2021

GALÉRIA
Dátum: 03.08.2021
Počet videní: 5714
Hviezdoslavov - aktuálny stav projektov, august 2021

Ako na tom jednotlivé projekty vo Hviezdoslavove sú?

V rámci prípravného, územného či stavebného konania (príp. v samotnej realizácii) je v pohybe vyše 30 projektov veľkého významu, ktoré opäť po niekoľkých mesiacoch sumarizujeme a k augustu 2021 aktualizujeme v tomto prehľadnom príspevku.

Dostupná, kvalitná a hlavne potrebná občianska vybavenosť je pre nás aj naďalej priorita číslo 1. Ako sme načrtli vyššie, v našom katastri sa toho posledných 24 mesiacov deje naozaj veľmi veľa, a preto by sme Vám radi prehľadne a transparentne zosumarizovali, ako na tom jednotlivé rozpracované projekty občianskej vybavenosti z pohľadu obce a príslušných stavebných, resp. procesných alebo povoľovacích konaní momentálne (k 1. augustu 2021) sú.

Všetky uznesenia zastupiteľstva, v ktorých si môžete vyhľadať a prečítať konkrétne pripomienky a overiť časovú os projektov nájdete na tomto mieste. Všetky materiály na rokovania zastupiteľstiev vrátane všetkých urbanistických štúdií (a aj ich zadaní), ktoré boli jednak zverejňované na pripomienkovanie a jednak prechádzali Komisiou územného plánovania, výstavby a rozvoja (a následne i obecným zastupiteľstvom) nájdete TU.

Najlepšou správou v dnešných časoch pandémie je pre nás fakt, že vo Hviezdoslavove napriek súčasnej mimoriadne neľahkej situácii zatiaľ neevidujeme rušenie žiadneho z avizovaných "veľkých" projektov občianskej vybavenosti, na ktorých sa naplno a intenzívne posledné 2 roky pracuje. Koronavírusová kríza však, prirodzene, niektoré procesy i výstavbu samotnú pozdržala. Nič dramatické by to však znamenať nemalo. Realizácia a orientačný čas dokončenia väčšiny projektov sa pozdržal o 6 - 12 mesiacov.

Nižšie sú zverejnené všetky aktuálne významné projekty, ktoré majú priamy vplyv jednak na kvalitu života našich obyvateľov a jednak na budúcu podobu nášho verejného priestoru, o ktorú nám ide predovšetkým. V rámci spĺňania tých najprísnejších kritérií transparentnosti a komunikácie, ktoré sme nastolili, považujeme za dôležité Vás takýmto spôsobom pravidelne informovať...

Text obsahuje aktívne linky s preklikmi na príslušné dokumenty či informácie.

 

1. CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ZŠ) SV. MARTINA

 • Definitívna súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov.
 • Zadanie pre sprac. urban. štúdie (UŠ) odsúhlasené 9/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 2/2020.
 • Územné rozhodnutie (ÚR) podpísané 1/2020.
 • Stavebné povolenie (SP) podpísané 3/2020.
 • Zámená nehnuteľností (pozemkov) s obcou uskutočená 7/2019 a 9/2020.
 • Výstavba zahájená 8/2020.
 • Súhlas obce pre 4 školské zariadenia (ZŠ, ZUŠ, Výdajná školská jedáleň a Školský klub detí) udelený 11.2.2021.
 • ZŠ slávnostne otvorená 1.8.2021.

 

2. OBECNÁ (ŠTÁTNA) ZŠ P. O. HVIEZDOSLAVA (prac. názov)

 

3. FARSKÝ KOSTOL, FARSKÝ ÚRAD, KOMUNITNÉ CENTRUM

 • Definitívna súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 9/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 2/2020.
 • Projekt sa buduje na etapy, v 1. etape prebehla podľa dohody obce a RKC výstavba ZŠ (bod č. 1 vyššie).
 • Z časového hľadiska sa bude nový rímskokatolícky kostol, farský úrad a centrum budovať v etape č. 2.
 • Orientačný termín realizácie je r. 2022 - 2023.

 

4. SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA (MŠ) "LOVELY STARS"

 

5. NOVÝ SUPERMARKET V RÁMCI AREÁLU SENECKÁ

 • Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 8/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 12/2019.
 • SP podpísané 12/2020.
 • Termín dokončenia & otvorenia je začiatok septembra 2021.

 

6. ZDRAVOTNÉ STREDISKO V RÁMCI AREÁLU SENECKÁ

 • Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 8/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 12/2019.
 • Projekt procesuje ÚR & SP.
 • Prebiehajú terénne práce, výstavba vodovodu & kanalizácie & ciest a chodníkov, pokládky a prekládky IS, def. selekcia ambulancií.
 • Orientačný termín dokončenia & otvorenia je 2. polrok 2022.

 

7. NOVÁ OBCH. GALÉRIA (DOM SLUŽIEB), AREÁL SENECKÁ

 • Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 8/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 12/2019.
 • Projekt procesuje ÚR & SP. 
 • Prebiehajú terénne práce, výstavba vodovodu & kanalizácie & ciest a chodníkov, pokládky a prekládky IS, def. selekcia prevádzok.
 • Orientačný termín dokončenia & otvorenia je 2. polrok 2022.

 

8. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 • Definitívna súčasť projektu Areál Hviezda.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 8/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 12/2019.
 • Projekt procesuje ÚR & SP.
 • Momentálne nedisponujeme orientačným termínom dokončenia.

 

9. POLYFUNKČNÝ DOM + REŠTAURÁCIA, PIVOVAR, PENZIÓN

 • Definitívna súčasť projektu Pri Hájovni v časti Podháj.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 8/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 12/2019.
 • Projekt procesuje ÚR & SP.
 • Termín realizácie 1. fázy je jeseň 2021.

 

10. PROJEKT DOBUDOVANIA KANALIZÁCIE & VODOVODU

 • Zmluva o dielo na novú a aktuálnu PD pre celú obec schválená 5/2019.
 • Prieskumné práce potrebné pre sprac. PD hotové a odovzdané 9/2019.
 • PD pre ÚR hotová a odovzdaná 9/2019.
 • Zmluva na vykonanie inž. činnosti (ÚR a SP) a majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) so ZsVS schválená 2/2020.
 • ÚR podpísané 3.7.2020
 • PD pre SP hotová a odovzdaná 4.5.2021. 
 • Žiadosť na vydanie SP podaná 6.5.2021.
 • Ver. obstarávanie na zhotoviteľa diela plánované na jeseň 2021.
 • Časové termíny je stále veľmi obtiažne stanoviť. Obec má, prirodzene, záujem realizovať túto výstavbu čo najskôr. 

 

11. VOĽNOČASOVÝ AREÁL "ŠIBENIČKA"

 • Projekt športového zázemia na pozemkoch, kt. v r. 2019 a 2020 získala obec od RKC.
 • Obec získala 44.968 m2 výmenou za 5.621 m2 pri koeficiente 8:1 v prospech obce Hviezdoslavov.
 • Zámenné zmluvy o zámene nehnuteľností schválené 7/2019 a 9/2020.
 • Projekt čaká prekategorizovanie prísl. lokality v ÚPN na plochy pre šport a rekreáciu.
 • Zadanie schválené 11/2020.
 • Názov "Šibenička" odráža pomenovanie, ktorým historicky disponovala lokalita v minulosti...
 • Tzv. "0. fáza" spustená 24.7.2021.

 

12. CYKLOTRASA HVIEZDOSLAVOV

 • Štúdia realizovateľnosti objednaná 5/2020.
 • Štúdia odovzdaná obci 8/2020.
 • Projekt procesuje ÚR & SP. Prebiehajú rokovania s ostatnými obcami v blízkosti kvôli napojeniam.
 • V ďalšej fáze očakávame verejné obstarávanie a žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP).
 • Časové termíny je stále veľmi obtiažne stanoviť. Obec má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr.

 

13. UMÝVACIE CENTRUM HVIEZDOSLAVOV

 • Projekt ako celok čaká ÚR a SP. 
 • Orientačný termín dokončenia & otvorenia je 2. polrok 2021 - 1. polrok 2022.

 

14. ROZŠÍRENIE MŠ HVIEZDOSLAVOV DO CZŠ

 

15. EXTERIÉROVÁ OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU

 

16. EXTERIÉROVÁ OBNOVA STAREJ BUDOVY MŠ

 

17. PROJEKT REVITALIZÁCIE RYBNÍKA V PODHÁJI

 • PD vyhotovená 11/2020.
 • Zámer schválený 12/2020.
 • Obec sa s MO SRZ 2/2021 nedohodla na podmienkach zmluvy. Obec odmietla podmienky SRZ, bude preto hľadať iné riešenia.
 • Orientačný termín realizácie je leto - jeseň 2022.

 

18. REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU KULTÚRNEHO DOMU

 • Obec pripravuje PD v súlade s avizovanou výzvou Min. kultúry SR.

 

19. VODOZÁDRŽNÝ PARK P. O. H. HVIEZDOSLAVOV

 • Zmluva o dielo na PD schválená 9/2020.
 • PD odovzdaná obci 10/2020.
 • Žiadosť o nenávratný fin. príspevok (NFP) podaná 12/2020.
 • Verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela ukončené 6/2021.
 • V týchto dňoch prebieha admin. hodnotenie a doplnenie žiadosti...
 • Orientačný termín realizácie je leto - jeseň 2022.

 

20. PROJEKT VÝSADBY ZELENE HVIEZDOSLAVOV

 • PD objednaná 3/2020.
 • PD odovzdaná obci 4/2020.
 • Ide o projekt v rámci nár. projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach SR - Zelené obce SR.
 • Žiadosť čaká už len na podpis v Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP), kde sa toho času menilo vedenie...
 • Termín realizácie je r. 2022.

 

21. CHODNÍK HVIEZDNE BÝVANIE - ŽST KVETOSLAVOV

 • SP podpísané pôvodnému investorovi už 2/2019. 
 • Po niekoľkých odkladoch a neschopnosti investora chodník vybudovať obec vyrokovala novú dohodu s novým investorom.
 • Chodník bol dokončený 12/2020.
 • Chodník bol skolaudovaný 6/2021.
 • Chodník obec preberie do svojho vlastníctva po schválení OcZ.
 • Na ŽST Kvetoslavov bude chodník pokračovať obchodnou pasážou Areálu Senecká (nie pozdĺž rušnej Seneckej cesty II/503).
 • Pre obyvateľov Záhrad vznikne bezpečné a komfortné prepojenie priamo s Areálom Senecká v septembri 2021.

 

22. NOVÝ ZBERNÝ DVOR HVIEZDOSLAVOV

 • Investičný plán projektov obce na r. 2021 - 2022 presunul tento projekt na r. 2022.

 

23. PROJEKT OBECNEJ KOMPOSTÁRNE

 • Investičný plán projektov obce na r. 2021 - 2022 presunul tento projekt na r. 2022.

 

24. VAROVNÝ A VYROZUMIEVACÍ SYSTÉM OBCE (NOVÝ ROZHLAS)

 • Obec disponuje aktuálnou PD vypracovanou v r. 2019 - 2020.
 • Výzvu EÚ očakávame v 2. polroku 2021.

 

25. ŠPORTOVÝ AREÁL "BEZ BARIÉR" HVIEZDOSLAVOV

 • PD na SP vypracovaná 3/2021.
 • Ide o projekt nového bezbariérového areálu s novým multifunkčným ihriskom na pozemku obce v lokalite Pažiť pri ZŠ.
 • Žiadosť o grant podaná 3/2021.
 • Zmluva o dielo podpísaná 25.5.2021.
 • Ide o výzvu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry vyhlásenú Fondom na podporu športu SR...
 • Žiadosť schválená 16.7.2021.
 • Orientačný termín realizácie je august - október 2021.

 

26. DOBUDOVANIE LOKALITY "PAŽIŤ" DO SÚLADU S UŠ CENTRA OBCE

 • Cieľom je zosúladiť budovanie centra obce v súčinnosti s Rímskokatolíckou cirkvou a plánovaným námestím.
 • Úlohou obce je vybudovať statickú dopravu (parkovanie) a novú príjazdovú komunikáciu, spolu s chodníkom.
 • Zadanie pre sprac. urban. štúdie (UŠ) odsúhlasené 9/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 2/2020.
 • PD bola odovzdaná obci 5/2021.
 • Orientačný termín realizácie je jeseň - zima 2021.
 • Lokalita "Pažiť" tak môže byť zrealizovaná ucelene v najkratšom možnom čase - vrátane kostola a komunitného centra.
 • Spolu s námestím či novou základnou školou tak vznikne ucelené, príjemné a esteticky hodnotné nové centrum obce.

 

27. PROJEKT "AGORA" (prac. názov) HVIEZDNE BÝVANIE

 • Prebieha príprava arch. návrhu s potenciálnym novým investorom...
 • Ide o projekt dobudovania plôch oddychu, zelene a občianskej vybavenosti v areáli OS Hviezdne bývanie.
 • O presnom časovom harmonograme budeme informovať v ASAP. 

 

28. KRUHOVÝ OBJAZD HVIEZDOSLAVOV - PODHÁJ / MILOSLAVOV / ŠTVRTOK nO

 • Projektová dokumentácia (PD) na ÚR musí byť na základe zmluvy hotová do 23.10.2021.
 • Časové termíny je veľmi obtiažne stanoviť.

 

29. KRUHOVÝ OBJAZD HVIEZDOSLAVOV - ZÁHRADY / SENECKÁ CESTA č. II 503

 • Projekt je súčasťou Zmien a doplnkov č. 06/2021 ÚPN obce - beží zakresľovanie územnej rezervy na križovatku (Sit. schéma č. 6).
 • Časové termíny je veľmi obtiažne stanoviť.

 

30. CHODNÍK PRE PEŠÍCH, ČASŤ PODHÁJ

 • SP vydané 18.5.2021
 • Ide o projekt dobudovania chodníka na častiach ulíc Pri hájovni, Rybničná, Podhájska a Miloslavovská cesta.
 • Projekt zokruhuje prístup na autobusovú zastávku a významne zvýši bezpečnosť pre chodcov, resp. peších.
 • Projekt ráta s novým mobiliárom, lavičkami, odpočinkovými miestami a novou výsadbou vhodnej zelene.
 • Pre účely chodníka bude nutný výrub niekoľkých ks stromov, žiadosť posudzuje príslušný odbor živ. prostredia.
 • Termín realizácie posunutý na jeseň 2021.

 

Poznámka: 

Článok mapuje iba projekty veľkého rozsahu s celoobecným významom s výrazným vplyvom na život a kvalitu obyv. celého Hviezdoslavova.

 

Marek Lackovič

starosta Hviezdoslavova

a kolektív OcÚ a StÚ Hviezdoslavov